Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС)2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 24 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне кога дадена дейност се счита за допълнителна към основната стопанска дейност (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на алуминиевия прах към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложениеII (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия нитрат хексахидрат към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложениеII (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия прах към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложениеII (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, (EС) № 1060/2010, (EС) № 1061/2010, (EС) № 1062/2010, (EС) № 626/2011, (EС) № 392/2012, (EС) № 874/2012, (EС) № 665/2013, (EС) № 811/2013, (EС) № 812/2013, (EС) № 65/2014, (EС) № 1254/2014, (EС) 2015/1094, (EС) 2015/1186 и (EС) 2015/1187 по отношение на използването на допустими отклонения при процедури за проверка (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на картите от приложение I, както и списъка от приложение II към посочения регламент (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: TRAN

Решение на Комисията относно оттегляне на следните делегирани актове:

- Оттегляне на делегирания регламент от 8 юли 2016 г. за изменение на приложение I от регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета относно Кения - C(2016)07793 – Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I от регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Дата на приемане: 5 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: INTA

Правна информация - Политика за поверителност