Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. prosinca 2016. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih zahtjeva za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. prosinca 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 24. studenoga 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kriterije za utvrđivanje kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. prosinca 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja aluminijeva praha na popis prekursora eksploziva u PriloguII. (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenoga 2016.

Upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva nitrata heksahidrata na popis prekursora eksploziva u PriloguII. (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenoga 2016.

Upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva praha na popis prekursora eksploziva u PriloguII. (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenoga 2016.

Upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegiranih uredaba (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012, (EU) br. 874/2012, (EU) br. 665/2013, (EU) br. 811/2013, (EU) br. 812/2013, (EU) br. 65/2014, (EU) br. 1254/2014, (EU)2015/1094, (EU)2015/1186 i (EU)2015/1187 u pogledu primjene dopuštenih odstupanja u postupcima provjere (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. studenoga 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. prosinca 2016.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zemljovida iz PrilogaI. i popisa iz PrilogaII. toj Uredbi (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. prosinca 2016.

Upućeno nadležnom odboru: TRAN

Odluka Komisije o povlačenju sljedećih delegiranih akata: Décision de la Commission concernant le retrait des actes délégués suivants:

- Povlačenje delegirane uredbe od 8. srpnja 2016. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 u pogledu Kenije - C(2016)07793 – Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I_ Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))

Datum primitka: 5. prosinca 2016.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti