Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg

4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (C(2016)04362 – 2016/3017(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. decembra 2016

pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa smernica (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2016

pridelené: gestorský výbor: ECON, LIBE

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na stanovenie toho, kedy sa činnosť považuje za vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti (C(2016)07643 – 2016/3016(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. decembra 2016

pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hliníkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II (C(2016)07647 – 2016/3011(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2016

pridelené: gestorský výbor: LIBE

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hexahydrátu dusičnanu horečnatého do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II (C(2016)07650 – 2016/3013(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2016

pridelené: gestorský výbor: LIBE

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie horčíkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II (C(2016)07657 – 2016/3012(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2016

pridelené: gestorský výbor: LIBE

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ) č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, (EÚ) č. 874/2012, (EÚ) č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013, (EÚ) č. 812/2013, (EÚ) č. 65/2014, (EÚ) č. 1254/2014, (EÚ) 2015/1094, (EÚ) 2015/1186 a (EÚ) 2015/1187, pokiaľ ide o používanie tolerancií pri postupoch overovania (C(2016)07765 – 2016/3014(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2016

pridelené: gestorský výbor: ITRE

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2016)07809 – 2016/3021(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. decembra 2016

pridelené: gestorský výbor: INTA

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o mapy v prílohe I a zoznam v prílohe II k uvedenému nariadeniu (C(2016)07825 – 2016/3038(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. decembra 2016

pridelené: gestorský výbor: TRAN

Rozhodnutie Komisie o zrušení týchto delegovaných aktov:

– Zrušenie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 so zreteľom na Keňu – C(2016)07793 – Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve – C(2016)04167 – 2016/2832(DEA)

Dátum prijatia: 5. decembra 2016

pridelené: gestorský výbor: INTA

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia