Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk

9. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0332/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Před hlasováním Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, aby v souladu s článkem 190 jednacího řádu požádala o odložení hlasování, Maria Arena (zpravodajka) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (129 pro, 545 proti, 28 zdržení se).


9.3. Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích [2016/2226(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0330/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.5. Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.6. Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku [2016/2229(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělsko – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana) [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Normalizace účtů železničních podniků ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Jednotný evropský železniční prostor ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Rozprava se konala dne 7. března 2016 (bod 14 zápisu ze dne 7.3.2016).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 8. března 2016 (bod 6.3 zápisu ze dne 8.3.2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2016)0499)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0499)

Vystoupení

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení jménem Komise a James Carver.


9.13. Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Juhana Partse členem Účetního dvora [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0375/2016)

(požadovaná prostá většina)
(tajné hlasování)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 14.12.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0500)

Vystoupení

Bart Staes (zpravodaj).


9.14. Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2016)0501)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti [2016/2219(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (hlasování)

Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2016/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (hlasování)

Zpráva o nástrojích SZP určených ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích [2016/2034(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0504)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí