Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

13. Реформи на пазара на труда и в трудовите правоотношения в Гърция (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Реформи на пазара на труда и в трудовите правоотношения в Гърция (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Burkhard Balz, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност