Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Η κατάσταση σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Πολωνία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Η κατάσταση σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Πολωνία (2016/3030(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Josef Weidenholzer, σχετικά με την παρουσία στο Ημικύκλιο προσώπου που δεν έχει το δικαίωμα αυτό, Soraya Post, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Ryszard Antoni Legutko,ο οποίος απαντά, Tadeusz Zwiefka, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Ryszard Antoni Legutko, ο οποίος απαντά, Danuta Jazłowiecka, σχετικά με την παρέμβαση του Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος υπενθυμίζει τις σχετικές διατάξεις), Malin Björk, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Ryszard Antoni Legutko, ο οποίος απαντά, Τάκης Χατζηγεωργίου, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Ryszard Antoni Legutko, ο οποίος απαντά, και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Barbara Spinelli, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, και Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Maria Arena.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου