Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3029(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1341/2016

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0510

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

23. Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (2016/3029(RSP))

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Susanne Melior, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Νότης Μαριάς και Gerard Batten.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús και Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin και Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Javier Couso Permuy και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τη στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου