Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 15 декември 2016 г. (разискване)
 8.Изявление на председателя относно приключването на неговия мандат
 9.Време за гласуване
  
9.1.Производства по несъстоятелност и синдици ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа (гласуване)
  
9.9.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II (гласуване)
  
9.10.Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II (гласуване)
  
9.11.Единно европейско железопътно пространство ***II (гласуване)
  
9.12.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (гласуване)
  
9.13.Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс (гласуване)
  
9.14.Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана * (гласуване)
  
9.15.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (гласуване)
  
9.16.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (гласуване)
  
9.17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Реформи на пазара на труда и в трудовите правоотношения в Гърция (разискване)
 14.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (разискване)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 16.Препоръка на Европейската комисия относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възстановяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин (разискване)
 17.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране (разискване)
 18.Нарушаване на сигурността на данните на Европол относно следствени досиета за тероризъм (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Задължения в областта на визовата реципрочност (разискване)
 21.Нападение срещу коптската катедрала в Кайро - свобода на религията и убежденията (разискване)
 22.Признаване на съдържанието на документи за гражданското състояние (разискване)
 23.Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (разискване)
 24.Лекарствени продукти за педиатрична употреба (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс
Протокол (247 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (4118 kb) Приложение 1 (8 kb) 
 
Протокол (93 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (51 kb) Резултати от поименно гласуване (152 kb)    
 
Протокол (348 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (773 kb) Резултати от поименно гласуване (2484 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност