Показалец 
Протокол
PDF 348kWORD 93k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 15 декември 2016 г. (разискване)
 8.Изявление на председателя относно приключването на неговия мандат
 9.Време за гласуване
  9.1.Производства по несъстоятелност и синдици ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.5.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.6.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.7.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа (гласуване)
  9.9.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II (гласуване)
  9.10.Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II (гласуване)
  9.11.Единно европейско железопътно пространство ***II (гласуване)
  9.12.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (гласуване)
  9.13.Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс (гласуване)
  9.14.Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана * (гласуване)
  9.15.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (гласуване)
  9.16.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (гласуване)
  9.17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Реформи на пазара на труда и в трудовите правоотношения в Гърция (разискване)
 14.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (разискване)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 16.Препоръка на Европейската комисия относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възстановяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин (разискване)
 17.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране (разискване)
 18.Нарушаване на сигурността на данните на Европол относно следствени досиета за тероризъм (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Задължения в областта на визовата реципрочност (разискване)
 21.Нападение срещу коптската катедрала в Кайро - свобода на религията и убежденията (разискване)
 22.Признаване на съдържанието на документи за гражданското състояние (разискване)
 23.Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (разискване)
 24.Лекарствени продукти за педиатрична употреба (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.10 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev и Seán Kelly, от името на групата PPE, относно случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти (B8-1361/2016).

II.   Положението на малцинството рохингия в Мианмар (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма (B8-1363/2016).

III.   Масови гробове в Ирак (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно масови гробове в Ирак (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно масови гробове в Ирак (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, относно масови гробове в Ирак (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно масови гробове в Ирак (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно масови гробове в Ирак (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно масови гробове в Ирак (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно масови гробове в Ирак (B8-1362/2016).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала фенол (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - срок: 8 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - срок: 9 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (асоциирана комисия)
подпомагаща: IMCO (асоциирана комисия)

- Регламент на Комисията за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на контрола на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподобни PCB в определени храни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - срок: 10 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - срок: 25 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на веществото бисфенол А (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - срок: 25 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - срок: 2 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на основен метакрилат кополимер (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - срок: 10 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на сенсибилизацията на кожата и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1688 на Комисията (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - срок: 28 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (асоциирана комисия)
подпомагаща: ITRE (асоциирана комисия), IMCO (асоциирана комисия)


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС)2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 24 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне кога дадена дейност се счита за допълнителна към основната стопанска дейност (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на алуминиевия прах към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложениеII (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия нитрат хексахидрат към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложениеII (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с добавянето на магнезиевия прах към списъка на прекурсорите на взривни вещества в приложениеII (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, (EС) № 1060/2010, (EС) № 1061/2010, (EС) № 1062/2010, (EС) № 626/2011, (EС) № 392/2012, (EС) № 874/2012, (EС) № 665/2013, (EС) № 811/2013, (EС) № 812/2013, (EС) № 65/2014, (EС) № 1254/2014, (EС) 2015/1094, (EС) 2015/1186 и (EС) 2015/1187 по отношение на използването на допустими отклонения при процедури за проверка (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 ноември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на картите от приложение I, както и списъка от приложение II към посочения регламент (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: TRAN

Решение на Комисията относно оттегляне на следните делегирани актове:

- Оттегляне на делегирания регламент от 8 юли 2016 г. за изменение на приложение I от регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета относно Кения - C(2016)07793 – Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I от регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Дата на приемане: 5 декември 2016 г.

Препращане на водещата комисия: INTA


5. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 и DEC 39/2016 - Раздел III - Комисия

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не представя възражения по отношение на трансфера на бюджетни кредити на Европейската сметна палата V/AB-13/T/16

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не представя възражения по отношение на трансфера на бюджетни кредити на Съда на ЕС INF 8/2016

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не представя възражения по отношение на трансфера на бюджетни кредити на Европейската служба за външна дейност INF 3/2016


6. Внесени документи

Внесен е следният документ:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2016 - SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


7. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 15 декември 2016 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 15 декември 2016 г. (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, и Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на Herbert Reul, който отговори, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Мария Габриел, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge и Mercedes Bresso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot и Maria Spyraki.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Ivan Korčok.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Изявление на председателя относно приключването на неговия мандат

Председателят направи изявление относно приключването на неговия мандат.

°
° ° °

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Производства по несъстоятелност и синдици ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, с оглед на изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0489)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Преди гласуването Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, за да поиска, съгласно член 190 от Правилника за дейността, отлагане на гласуването, Maria Arena (докладчик) срещу искането.

Чрез поименно гласуване (129 гласа „за“, 545 гласа „против“, 28 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.


9.3. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [2016/2226(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0491)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.5. Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0492)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.6. Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция [2016/2229(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, подадено от Испания [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Единно европейско железопътно пространство ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Разискването беше проведено на 7 март 2016 г. (точка 14 от протокола от 7.3.2016 г.).

Гласуването беше отложено на заседанието от 8 март 2016 г. (точка 6.3 от протокола от 8.3.2016 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2016)0499)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0499)

Изказвания

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление от името на Комисията, и James Carver.


9.13. Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс (гласуване)

Доклад относно назначаването на Юхан Партс за член на Сметната палата [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.12.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0500)

Изказвания

Bart Staes (докладчик).


9.14. Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2016)0501)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) [2016/2219(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (гласуване)

Доклад относно осъществяването на общата външна политика и политика на сигурност [2016/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (гласуване)

Доклад относно инструментите на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари [2016/2034(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0504)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Препоръка Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil и Monica Macovei

Препоръка Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Препоръка за второ четене Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei и Stanislav Polčák

Препоръка за второ четене David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza и Stanislav Polčák

Доклад Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly и Diane James

Доклад Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská и Seán Kelly

Доклад Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly и Luke Ming Flanagan

Доклад Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly и Момчил Неков.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.40 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Реформи на пазара на труда и в трудовите правоотношения в Гърция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Реформи на пазара на труда и в трудовите правоотношения в Гърция (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Burkhard Balz, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


14. Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (разискване)

Изявление на Комисията: Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Josef Weidenholzer, относно присъствието в пленарната зала на лице, което няма разрешение за това, Soraya Post, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, Tadeusz Zwiefka, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, Danuta Jazłowiecka, относно изказването на Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, относно провеждането на разискването (председателят припомни действащите разпоредби), Malin Björk, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, Takis Hadjigeorgiou, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Spinelli, Michał Marusik, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, и Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Maria Arena.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.


15. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2013)0114(COR02) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 12 от протокола от 13.12.2016 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


16. Препоръка на Европейската комисия относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възстановяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин (разискване)

Изявление на Комисията: Препоръка на Европейската комисия относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възстановяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Емил Радев, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier и Kati Piri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis и Dimitrios Papadimoulis.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


17. Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Charles Tannock.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 15.12.2016 г г.


18. Нарушаване на сигурността на данните на Европол относно следствени досиета за тероризъм (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Нарушаване на сигурността на данните на Европол относно следствени досиета за тероризъм (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers и Afzal Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok и Sophia in 't Veld относно отговорите на председателя на Съвета.

Разискването приключи.


19. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия LIBE: Daniel Dalton

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство: Ian Duncan на мястото на Kay Swinburne

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Kay Swinburne на мястото на Syed Kamall

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: James Nicholson на мястото на Ian Duncan

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Daniel Dalton на мястото на James Nicholson

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Daniel Dalton на мястото на James Nicholson

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора: John Procter

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


20. Задължения в областта на визовата реципрочност (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000142/2016), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (EО) № 539/01 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes разви въпроса.

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, Мария Габриел, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Момчил Неков и Axel Voss.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Ковачев, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


21. Нападение срещу коптската катедрала в Кайро - свобода на религията и убежденията (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нападение срещу коптската катедрала в Кайро - свобода на религията и убежденията (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt и Lars Adaktusson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder и Jan Zahradil.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


22. Признаване на съдържанието на документи за гражданското състояние (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000145/2016), зададен от Mady Delvaux, от името на комисията JURI, към Комисията: Признаване на съдържанието на документи за гражданско състояние (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Емил Радев, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti и Daniel Buda.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


23. Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (разискване)

Изявление на Комисията: Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Susanne Melior, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Notis Marias и Gerard Batten.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús и Barbara Matera, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin и Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes и Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, относно подпомагането на лицата, пострадали от „талидомид“ (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca и Lorenzo Fontana, от името на групата ENF, относно подкрепата за жертвите на лекарството „Талидомид“ (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 15.12.2016 г г.


24. Лекарствени продукти за педиатрична употреба (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000135/2016), зададен от Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, Преразглеждане на Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Elena Gentile, от името на групата S&D, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová и Claude Rolin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, относно Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 15.12.2016 г г.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 595.324/OJJE).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.45 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Майдел, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност