Seznam 
Zápis
PDF 310kWORD 89k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)
 8.Prohlášení předsedy ohledně konce jeho funkčního období
 9.Hlasování
  
9.1.Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hlasování)
  
9.9.Normalizace účtů železničních podniků ***II (hlasování)
  
9.10.Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II (hlasování)
  
9.11.Jednotný evropský železniční prostor ***II (hlasování)
  
9.12.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (hlasování)
  
9.13.Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts (hlasování)
  
9.14.Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel * (hlasování)
  
9.15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (hlasování)
  
9.16.Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (hlasování)
  
9.17.Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Reformy trhu práce a pracovněprávní vztahy v Řecku (rozprava)
 14.Situace v Polsku, pokud se jedná o právní stát a demokracii (rozprava)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 16.Doporučení Evropské komise k provádění prohlášení EU a Turecka a znovuzavedení přesunů osob na základě dublinského nařízení (rozprava)
 17.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení (rozprava)
 18.Porušení zabezpečení údajů Europolu týkajících se spisů o vyšetřování terorismu (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti (rozprava)
 21.Útok na koptskou katedrálu v Káhiře – svoboda vyznání a náboženského přesvědčení (rozprava)
 22.Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu (rozprava)
 23.Podpora obětí thalidomidu (rozprava)
 24.Léčivé přípravky pro pediatrické použití (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR o případech tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o případech tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o případech tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev a Seán Kelly za skupinu PPE o případech tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o případech tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o případech tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (B8-1361/2016).

II.   Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias a Ruža Tomašić za skupinu ECR o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru (B8-1363/2016).

III.   Masové hroby v Iráku (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto a Branislav Škripek za skupinu ECR o masových hrobech v Iráku (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o masových hrobech v Iráku (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE o masových hrobech v Iráku (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o masových hrobech v Iráku (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o masových hrobech v Iráku (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o masových hrobech v Iráku (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o masových hrobech v Iráku (B8-1362/2016).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - lhůta: 8. března 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - lhůta: 9. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) č. 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - lhůta: 10. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - lhůta: 25. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - lhůta: 25. února 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - lhůta: 2. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - lhůta: 10. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - lhůta: 28. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: ITRE (přidružený výbor), IMCO (přidružený výbor)


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria k určení toho, kdy je činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hexahydrátu dusičnanu hořečnatého do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013, (EU) č. 812/2013, (EU) č. 65/2014, (EU) č. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 a (EU) 2015/1187, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: TRAN

Rozhodnutí Komise, kterým se berou zpět tyto akty v přenesené pravomoci:

- zpětvzetí nařízení v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Keňu - C(2016)07793 – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04167 – 2016/2832(DEA))

Datum přijetí: 5. prosince 2016

předáno příslušnému výboru: INTA


5. Převody prostředků

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 a DEC 39/2016 - oddíl III - Komise

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevyslovit námitky k převodu prostředků Evropského účetního dvora V/AB-13/T/16

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevyslovit námitky k převodu prostředků Soudního dvora INF 8/2016

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení nevyslovit námitky k převodu prostředků Evropské služby pro vnější činnost INF 3/2016


6. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- Návrh na převod prostředků INF 3/2016 - ESVČ (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

předáno

příslušný výbor:

BUDG


7. Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Herbert Reul, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge a Mercedes Bresso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Maria Spyraki.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Ivan Korčok.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Prohlášení předsedy ohledně konce jeho funkčního období

Předseda učinil prohlášení ohledně konce svého funkčního období.

°
° ° °

Vystoupil William (The Earl of) Dartmouth.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0332/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Před hlasováním Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, aby v souladu s článkem 190 jednacího řádu požádala o odložení hlasování, Maria Arena (zpravodajka) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (129 pro, 545 proti, 28 zdržení se).


9.3. Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích [2016/2226(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0330/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.5. Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.6. Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku [2016/2229(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělsko – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana) [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Normalizace účtů železničních podniků ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Jednotný evropský železniční prostor ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Rozprava se konala dne 7. března 2016 (bod 14 zápisu ze dne 7.3.2016).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 8. března 2016 (bod 6.3 zápisu ze dne 8.3.2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2016)0499)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0499)

Vystoupení

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení jménem Komise a James Carver.


9.13. Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Juhana Partse členem Účetního dvora [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0375/2016)

(požadovaná prostá většina)
(tajné hlasování)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 14.12.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0500)

Vystoupení

Bart Staes (zpravodaj).


9.14. Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2016)0501)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti [2016/2219(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (hlasování)

Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2016/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (hlasování)

Zpráva o nástrojích SZP určených ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích [2016/2034(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0504)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

doporučení Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil a Monica Macovei

doporučení Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

doporučení pro druhé čtení Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei a Stanislav Polčák

doporučení pro druhé čtení David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza a Stanislav Polčák

zpráva Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly a Diane James

zpráva Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská a Seán Kelly

zpráva Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly a Luke Ming Flanagan

zpráva Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly a Momchil Nekov.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Reformy trhu práce a pracovněprávní vztahy v Řecku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Reformy trhu práce a pracovněprávní vztahy v Řecku (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Burkhard Balz, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


14. Situace v Polsku, pokud se jedná o právní stát a demokracii (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace v Polsku, pokud se jedná o právní stát a demokracii (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Janusz Lewandowski za skupinu PPE, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Birgit Sippel za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Josef Weidenholzer ke skutečnosti, že v jednacím sále neoprávněně pobývá jedna osoba, Ryszard Antoni Legutko, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Soraya Post, Ryszard Antoni Legutko, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tadeusz Zwiefka, Danuta Jazłowiecka k vystoupení, které učinil Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba k vedení rozpravy (předsedající připomněla platná ustanovení), Ryszard Antoni Legutko, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Malin Björk, Ryszard Antoni Legutko, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Malin Björk za skupinu GUE/NGL, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli, Michał Marusik za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Maria Arena.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


15. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P7_TA(2013)0114(COR02) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 12 zápisu ze dne 13.12.2016).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


16. Doporučení Evropské komise k provádění prohlášení EU a Turecka a znovuzavedení přesunů osob na základě dublinského nařízení (rozprava)

Prohlášení Komise: Doporučení Evropské komise k provádění prohlášení EU a Turecka a znovuzavedení přesunů osob na základě dublinského nařízení (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier a Kati Piri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis a Dimitrios Papadimoulis.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


17. Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Charles Tannock.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 15.12.2016.


18. Porušení zabezpečení údajů Europolu týkajících se spisů o vyšetřování terorismu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Porušení zabezpečení údajů Europolu týkajících se spisů o vyšetřování terorismu (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Ana Gomes za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers a Afzal Khan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok a Sophia in 't Veld k odpovědím předsedy Rady.

Rozprava skončila.


19. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor LIBE: Daniel Dalton

delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: Ian Duncan, kterým je nahrazena Kay Swinburne

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Kay Swinburne, kterou je nahrazen Syed Kamall

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: James Nicholson, kterým je nahrazen Ian Duncan

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Daniel Dalton, kterým je nahrazen James Nicholson

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko: Daniel Dalton, kterým je nahrazen James Nicholson

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: John Procter

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


20. Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000142/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle čl. 1 odst. 4 nařízení (EО) č. 539/01 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes rozvinul otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE, Mariya Gabriel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov a Axel Voss.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupil: Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


21. Útok na koptskou katedrálu v Káhiře – svoboda vyznání a náboženského přesvědčení (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Útok na koptskou katedrálu v Káhiře – svoboda vyznání a náboženského přesvědčení (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Javi López za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt a Lars Adaktusson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder a Jan Zahradil.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


22. Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000145/2016), kterou pokládá Mady Delvaux za výbor JURI Komisi: Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux rozvinula otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


23. Podpora obětí thalidomidu (rozprava)

Prohlášení Komise: Podpora obětí thalidomidu (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Susanne Melior za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Notis Marias a Gerard Batten.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús a Barbara Matera za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers a Damiano Zoffoli za skupinu S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin a Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy a Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE o podpoře poskytované obětem thalidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca a Lorenzo Fontana za skupinu ENF o podpoře obětem thalidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 15.12.2016.


24. Léčivé přípravky pro pediatrické použití (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000135/2016), kterou pokládají Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Přepracování nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Elena Gentile za skupinu S&D, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová a Claude Rolin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck a Joëlle Mélin za výbor ENVI o regulaci pediatrických léčivých přípravků (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 15.12.2016.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 595.324/OJJE).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí