Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 311kWORD 88k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Puhemiehen julkilausuma toimikautensa päättymisestä
 9.Äänestykset
  9.1.Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.5.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.6.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.7.Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Espanjan hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (äänestys)
  9.9.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II (äänestys)
  9.10.Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II (äänestys)
  9.11.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II (äänestys)
  9.12.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (äänestys)
  9.13.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts (äänestys)
  9.14.Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma * (äänestys)
  9.15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)
  9.16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (äänestys)
  9.17.YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Työmarkkinauudistukset ja työmarkkinasuhteet Kreikassa (keskustelu)
 14.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 16.Euroopan komission suositus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön (keskustelu)
 17.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske: keskeyttämismekanismi (keskustelu)
 18.Europolissa terrorismitutkimuksissa tapahtuneet tietosuojaloukkaukset (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (keskustelu)
 21.Hyökkäys koptilaiseen kirkkoon Kairossa: uskonnon ja vakaumuksen vapaus (keskustelu)
 22.Henkilötietoja koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen (keskustelu)
 23.Talidomidin uhrien tukeminen (keskustelu)
 24.Lastenlääkkeet (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Larung Garin tiibetinbuddhalaisen akatemian ja Ilham Tohtin tapaukset (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta tiibetiläisen Larung Gar -buddhalaisakatemian ja Ilham Tohtin tapauksista (B8-1346/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta tiibetiläisen Larung Gar -buddhalaisakatemian ja Ilham Tohtin tapauksista (B8-1350/2016)

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta tiibetiläisen Larung Gar -buddhalaisakatemian ja Ilham Tohtin tapauksista (B8-1353/2016)

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev ja Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta tiibetiläisen Larung Gar -buddhalaisakatemian ja Ilham Tohtin tapauksista (B8-1356/2016)

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta tiibetiläisen Larung Gar -buddhalaisakatemian ja Ilham Tohtin tapauksista (B8-1359/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta tiibetiläisen Larung Gar -buddhalaisakatemian ja Ilham Tohtin tapauksista (B8-1361/2016).

II.   Rohingya-vähemmistön tilanne Myanmarissa (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Rohingya-vähemmistön tilanteesta Myanmarissa (B8-1345/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Rohingya-vähemmistön tilanteesta Myanmarissa (B8-1348/2016)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta Rohingya-vähemmistön tilanteesta Myanmarissa (B8-1352/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Rohingya-vähemmistön tilanteesta Myanmarissa (B8-1354/2016)

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Rohingya-vähemmistön tilanteesta Myanmarissa (B8-1357/2016)

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Rohingya-vähemmistön tilanteesta Myanmarissa (B8-1360/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Rohingya-vähemmistön tilanteesta Myanmarissa (B8-1363/2016).

III.   Joukkohaudat Irakissa (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta joukkohaudoista Irakissa (B8-1344/2016)

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta joukkohaudoista Irakissa (B8-1347/2016)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta joukkohaudoista Irakissa (B8-1349/2016)

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta joukkohaudoista Irakissa (B8-1351/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta joukkohaudoista Irakissa (B8-1355/2016)

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta joukkohaudoista Irakissa (B8-1358/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta joukkohaudoista Irakissa (B8-1362/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten fenolin osalta (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - määräaika: 8. maaliskuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - määräaika: 9. maaliskuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (valiokuntien yhteistyömenettely)
lausuntoa varten: IMCO (valiokuntien yhteistyömenettely)

- Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 589/2014 kumoamisesta (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - määräaika: 10. maaliskuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - määräaika: 25. helmikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten bisfenoli A:n osalta (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - määräaika: 25. helmikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - määräaika: 2. tammikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205) eritelmien osalta (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen VII muuttamisesta ihon herkistymisen osalta sekä komission asetuksen (EU) 2016/1688 kumoamisesta (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - määräaika: 28. helmikuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (valiokuntien yhteistyömenettely)
lausuntoa varten: ITRE (valiokuntien yhteistyömenettely), IMCO (valiokuntien yhteistyömenettely)


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. joulukuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita, annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. marraskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä perusteita sen selvittämiseksi, milloin toiminta on katsottava pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi, koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. joulukuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/2013 muuttamisesta alumiinijauheen lisäämiseksi liitteessä II olevaan räjähteiden lähtöaineiden luetteloon (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/2013 muuttamisesta magnesiumnitraattiheksahydraatin lisäämiseksi liitteessä II olevaan räjähteiden lähtöaineiden luetteloon (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/2013 muuttamisesta magnesiumjauheen lisäämiseksi liitteessä II olevaan räjähteiden lähtöaineiden luetteloon (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1061/2010, (EU) N:o 1062/2010, (EU) N:o 626/2011, (EU) N:o 392/2012, (EU) N:o 874/2012, (EU) N:o 665/2013, (EU) N:o 811/2013, (EU) N:o 812/2013, (EU) N:o 65/2014, (EU) N:o 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 ja (EU) 2015/1187 muuttamisesta tarkastusmenettelyissä sallittujen poikkeamien käytön osalta (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. joulukuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 muuttamisesta liitteessä I olevien karttojen ja liitteessä II olevan luettelon osalta (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. joulukuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Komission päätös seuraavien delegoitujen säädösten peruuttamisesta:

- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 2016 annetun delegoidun asetuksen peruuttaminen Kenian osalta - C(2016)07793 – Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

vastaanottopäivä: 5. joulukuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA


5. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 ja DEC 39/2016 – pääluokka III – komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoa V/AB-13/T/16.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta unionin tuomioistuimen määrärahasiirtoa INF 8/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirtoa INF 3/2016.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on jätetty käsiteltäväksi:

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2016 – EUH (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


7. Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, sitoutumaton Konstantinos Papadakis ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Doru-Claudian Frunzulică, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon vastasi Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge ja Mercedes Bresso.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Maria Spyraki.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Puhemiehen julkilausuma toimikautensa päättymisestä

Puhemies antoi julkilausuman toimikautensa päättymisestä.

°
° ° °

William (The Earl of) Dartmouth käytti puheenvuoron.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteissä A ja B olevien maksukyvyttömyysmenettelyitä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden korvaamisesta [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0332/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä: Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta pyytääkseen työjärjestyksen 190 artiklan nojalla äänestyksen lykkäämistä ja Maria Arena (esittelijä) vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (129 puolesta, 545 vastaan, 28 tyhjää).


9.3. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [2016/2226(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0330/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


9.5. EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.6. EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä [2016/2229(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Georgian ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Espanjan hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Keskustelu käytiin 7. maaliskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 7.3.2016, kohta 14).

Äänestystä lykättiin 8. maaliskuuta 2016 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 8.3.2016, kohta 6.3).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2016)0499)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0499)

Puheenvuorot:

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman komission puolesta ja James Carver käytti puheenvuoron.


9.13. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Juhan Parts tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0375/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(salainen äänestys)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.12.2016, liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0500)

Puheenvuorot:

Bart Staes (esittelijä).


9.14. Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2016)0501)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2016/2219(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (äänestys)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta [2016/2036(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (äänestys)

Mietintö YMP-välineistä hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla [2016/2034(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0504)

Puhetta johti
Anneli JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Suositus: Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil ja Monica Macovei

Suositus: Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Suositus toiseen käsittelyyn Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Suositus toiseen käsittelyyn David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza ja Stanislav Polčák

Mietintö Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly ja Diane James

Mietintö Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ja Seán Kelly

Mietintö Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly ja Luke Ming Flanagan

Mietintö Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly ja Momchil Nekov.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Työmarkkinauudistukset ja työmarkkinasuhteet Kreikassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Työmarkkinauudistukset ja työmarkkinasuhteet Kreikassa (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Burkhard Balz, sitoutumaton Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis ja Neoklis Sylikiotis.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer siitä, että istuntosalissa oli asiaton henkilö, Soraya Post, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon vastasi Ryszard Antoni Legutko, Tadeusz Zwiefka, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon vastasi Ryszard Antoni Legutko, Danuta Jazłowiecka Ryszard Antoni Legutkon puheenvuorosta, Tomasz Piotr Poręba keskustelun kulusta (puhemies muistutti voimassa olevista säännöistä), Malin Björk, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon vastasi Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon vastasi Ryszard Antoni Legutko, ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Michał Marusik ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatriz Becerra Basterrechea, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Maria Arena.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P7_TA(2013)0114(COR02) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 13.12.2016, kohta 12).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


16. Euroopan komission suositus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan komission suositus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier ja Kati Piri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis ja Dimitrios Papadimoulis.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske: keskeyttämismekanismi (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Charles Tannock.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2016, kohta 6.4.


18. Europolissa terrorismitutkimuksissa tapahtuneet tietosuojaloukkaukset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Europolissa terrorismitutkimuksissa tapahtuneet tietosuojaloukkaukset (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers ja Afzal Khan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok ja Sophia in 't Veld neuvoston puheenjohtajan vastauksista.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

LIBE-valiokunta: Daniel Dalton

suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Kay Swinburnen tilalle Ian Duncan

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Syed Kamallin tilalle Kay Swinburne

suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Ian Duncanin tilalle James Nicholson

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: James Nicholsonin tilalle Daniel Dalton

valtuuskunta EU:n ja Meksikon välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: James Nicholsonin tilalle Daniel Dalton

valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: John Procter

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


20. Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000142/2016) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksen (EU) N:o 539/2001 1 artiklan 4 kohdan mukaiset velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes esitteli kysymyksen.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov ja Axel Voss.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat ja Takis Hadjigeorgiou.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Hyökkäys koptilaiseen kirkkoon Kairossa: uskonnon ja vakaumuksen vapaus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Hyökkäys koptilaiseen kirkkoon Kairossa: uskonnon ja vakaumuksen vapaus (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt ja Lars Adaktusson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder ja Jan Zahradil.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Henkilötietoja koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000145/2016) - Mady Delvaux JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Henkilötietoja koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti ja Daniel Buda.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Talidomidin uhrien tukeminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Talidomidin uhrien tukeminen (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Susanne Melior S&D-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Notis Marias ja Gerard Batten.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús ja Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy ja Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes ja Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta talidomidin uhrien tukemisesta (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016)

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ja Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta talidomidin uhrien tukemisesta (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2016, kohta 6.6.


24. Lastenlääkkeet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000135/2016) – Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta: Lastenlääkkeistä annetun asetuksen tarkistaminen (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Elena Gentile S&D-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová ja Claude Rolin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Nicola Caputo.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta lastenlääkkeistä annetun asetuksen tarkistamisesta (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2016, kohta 6.7.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 595.324/OJJE).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö