Index 
Jegyzőkönyv
PDF 321kWORD 87k
2016. december 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Az Európai Tanács 2016. december 15-i ülésének előkészítése (vita)
 8.Az elnök nyilatkozata megbízatása végéről
 9.Szavazások órája
  
9.1.Fizetésképtelenségi eljárások és fizetésképtelenségi szakértők ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.5.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.6.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.7.A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.8.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (szavazás)
  
9.9.A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálása ***II (szavazás)
  
9.10.Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***II (szavazás)
  
9.11.Az egységes európai vasúti térség ***II (szavazás)
  
9.12.A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I (szavazás)
  
9.13.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts (szavazás)
  
9.14.A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja * (szavazás)
  
9.15.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról (szavazás)
  
9.16.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) (szavazás)
  
9.17.A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Munkaerőpiaci reformok és munkaügyi viszonyok Görögországban (vita)
 14.A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (vita)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 16.Az Európai Bizottság ajánlása az EU–Törökország-nyilatkozat végrehajtásáról és a dublini rendszer szerinti átadások újraindításáról (vita)
 17.Azon harmadik országok, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek, illetve e kötelezettség alól mentesülnek: a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata (vita)
 18.Az Europol adatvédelmi szabálysértései a terrorizmussal kapcsolatos nyomozási akták vonatkozásában (vita)
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 20.A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek (vita)
 21.Támadás egy kairói kopt székesegyház ellen – a vallás és a hit szabadsága (vita)
 22.A családi állapotot igazoló okiratok tartalmának elismerése (vita)
 23.Segítségnyújtás a talidomid áldozatainak (vita)
 24.A gyermekgyógyászati gyógyszerek (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev és Seán Kelly, a PPE képviselőcsoport nevében, A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, A Larung Gar tibeti buddhista akadémia és Ilham Tohti ügye (B8-1361/2016).

II.   A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, A rohingya kisebbség helyzete Mianmarban (B8-1363/2016).

III.   Tömegsírok Irakban (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Tömegsírok Irakban (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, Tömegsírok Irakban (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tömegsírok Irakban (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tömegsírok Irakban (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Tömegsírok Irakban (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Tömegsírok Irakban (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Tömegsírok Irakban (B8-1362/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a fenol tekintetében történő módosításáról (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - határidő: 2017. március 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - határidő: 2017. március 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (társbizottság)
vélemény: IMCO (társbizottság)

- A Bizottság rendelete az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxin jellegű PCB-k és nem dioxin jellegű PCB-k koncentrációjának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 589/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - határidő: 2017. március 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - határidő: 2017. február 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - határidő: 2017. február 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - határidő: 2017. január 2.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a bázikus metakrilát-kopolimer (E 1205) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - határidő: 2017. február 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2016/1688 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - határidő: 2017. február 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (társbizottság)
vélemény: ITRE (társbizottság), IMCO (társbizottság)


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pozíciólimitek árualapú származtatott termékekre való alkalmazását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. december 1.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a főtevékenységhez képest kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységre vonatkozó kritériumokat megállapító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. december 1.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alumíniumpor II. mellékletben szereplő robbanóanyag-prekurzorok listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 30.

Utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a magnézium-nitrát-hexahidrát II. mellékletben szereplő robbanóanyag-prekurzorok listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 30.

Utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a magnéziumpor II. mellékletben szereplő robbanóanyag-prekurzorok listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 30.

Utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU, a 812/2013/EU, a 65/2014/EU, az 1254/2014/EU, az (EU) 2015/1094, az (EU) 2015/1186 és az (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ellenőrzési eljárásokban alkalmazott tűrések figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 30.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. december 5.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett rendelet I. mellékletében szereplő térképek és az említett rendelet II. mellékletében szereplő jegyzék tekintetében történő módosításáról (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. december 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

A Bizottság határozata az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusok visszavonásáról:

– A Bizottság határozata az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2016. július 8-i felhatalmazáson alapuló rendelet Kenya tekintetében történő visszavonásáról - C(2016)07793 – A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

A beérkezés időpontja: 2016. december 5.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 31/2016., DEC 36/2016., DEC 37/2016., DEC 38/2016. és DEC 39/2016. számú előirányzat-átcsoportosítását – III. szakasz – Bizottság

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Számvevőszék V/AB-13/T/16. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Bíróság INF 8/2016. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Külügyi Szolgálat INF 3/2016. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtották be:

- Javaslat a INF 3/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


7. Az Európai Tanács 2016. december 15-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2016. december 15-i ülésének előkészítése (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Herbert Reul, aki válaszol arra, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge és Mercedes Bresso.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot és Maria Spyraki.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) és Ivan Korčok.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az elnök nyilatkozata megbízatása végéről

Az elnök nyilatkozatot tesz megbízatása végéről.

°
° ° °

Felszólal: William (The Earl of) Dartmouth.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. Fizetésképtelenségi eljárások és fizetésképtelenségi szakértők ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. és B. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat és fizetésképtelenségi szakértőket tartalmazó listák felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeltre irányuló javaslatról [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0489)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

A szavazás előtt: Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. cikke értelmében a szavazás elhalasztását kéri, Maria Arena (előadó) a kérelem ellen.

A Parlament név szerinti szavazással elutasítja a kérelmet (129 mellette, 545 ellene, 28 tartózkodás).


9.3. Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2016/2226(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuador csatlakozását figyelembe vevő jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0491)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.5. EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0492)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.6. EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetérőll [2016/2229(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Grúzia és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (szavazás)

Javaslat Spanyolország EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Az egységes európai vasúti térség ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a 2012/34/EU irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I (szavazás)

Jelentés a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

A vita időpontja: 2016. március 7 (2016.3.7-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A szavazást a 2016. március 8-i ülésen elhalasztották (2016.3.8-i jegyzőkönyv, 6.3. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA-PROV(2016)0499)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0499)

Felszólalások

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) a Bizottság nevében nyilatkozatot tesz, és James Carver.


9.13. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts (szavazás)

Jelentés a Számvevőszék egy tagjának, Juhan Partsnak a kinevezéséről [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Egyszerű többség)
(titkos szavazás)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2016.12.14-i jegyzőkönyv, 1. melléklet)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0500)

Felszólalások

Bart Staes (előadó).


9.14. A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja * (szavazás)

Jelentés a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló 2008/376/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA-PROV(2016)0501)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról (szavazás)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról szóló éves jelentésről [2016/2219(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról [2016/2036(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (szavazás)

Jelentés a KAP-nak a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére szolgáló eszközeiről [2016/2034(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2016)0504)

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI
alelnök


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők személyes oldalán jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás Maria Arena A8-0332/2016
Monica Macovei

Ajánlás Helmut Scholz – A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil és Monica Macovei

Ajánlás Merja Kyllönen – A8-0368/2016
Monica Macovei

Ajánlás második olvasatra – Wim van de Camp – A8-0373/2016
Monica Macovei és Stanislav Polčák

Ajánlás második olvasatra – David-Maria Sassoli – A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza és Stanislav Polčák

Knut Fleckenstein-jelentés – A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly és Diane James

Josef Weidenholzer-jelentés – A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská és Seán Kelly

Elmar Brok-jelentés – A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly és Luke Ming Flanagan

Angélique Delahaye-jelentés – A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly és Momchil Nekov.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Munkaerőpiaci reformok és munkaügyi viszonyok Görögországban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Munkaerőpiaci reformok és munkaügyi viszonyok Görögországban (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Burkhard Balz, Georgios Epitideios, független, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


14. A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Janusz Lewandowski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Marek Jurek, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, egy arra engedéllyel nem rendelkező személy jelenlétéről az ülésteremben, Soraya Post, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ryszard Antoni Legutko, aki válaszol arra, Tadeusz Zwiefka, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ryszard Antoni Legutko, aki válaszol arra, Danuta Jazłowiecka (Ryszard Antoni Legutko felszólalásával kapcsolatban), Tomasz Piotr Poręba, a vita vezetéséről (az elnök emlékeztet a hatályos rendelkezésekre), Malin Björk, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ryszard Antoni Legutko, aki válaszol arra, Takis Hadjigeorgiou, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ryszard Antoni Legutko, aki válaszol arra, és Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli, Michał Marusik, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, független, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, és Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Maria Arena.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vitát berekesztik.


15. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A (P7_TA(2013)0114(COR02)) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2016.12.13-i jegyzőkönyv, 12. pont).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


16. Az Európai Bizottság ajánlása az EU–Törökország-nyilatkozat végrehajtásáról és a dublini rendszer szerinti átadások újraindításáról (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Európai Bizottság ajánlása az EU–Törökország-nyilatkozat végrehajtásáról és a dublini rendszer szerinti átadások újraindításáról (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier és Kati Piri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis és Dimitrios Papadimoulis.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


17. Azon harmadik országok, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek, illetve e kötelezettség alól mentesülnek: a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata (vita)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálatáról) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Charles Tannock.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.15-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


18. Az Europol adatvédelmi szabálysértései a terrorizmussal kapcsolatos nyomozási akták vonatkozásában (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Europol adatvédelmi szabálysértései a terrorizmussal kapcsolatos nyomozási akták vonatkozásában (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers és Afzal Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok és Sophia in 't Veld a Tanács elnöke által adott válaszok kapcsán.

A vitát berekesztik.


19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ECR képviselőcsoport:

LIBE bizottság: Daniel Dalton

A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség: Ian Duncan Kay Swinburne helyett

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Kay Swinburne Syed Kamall helyett

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: James Nicholson Ian Duncan helyett

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Daniel Dalton James Nicholson helyett

Az EU–Mexikó parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Daniel Dalton James Nicholson helyett

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: John Procter

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


20. A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000142/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az 539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségekről (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes kifejti a kérdést.

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Filiz Hyusmenova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov és Axel Voss.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


21. Támadás egy kairói kopt székesegyház ellen – a vallás és a hit szabadsága (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Támadás egy kairói kopt székesegyház ellen – a vallás és a hit szabadsága (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt és Lars Adaktusson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder és Jan Zahradil.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


22. A családi állapotot igazoló okiratok tartalmának elismerése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000145/2016), felteszi: Mady Delvaux, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A családi állapotot igazoló okiratok tartalmának elismerése (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


23. Segítségnyújtás a talidomid áldozatainak (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Segítségnyújtás a talidomid áldozatainak (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Susanne Melior, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jill Evans, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Notis Marias és Gerard Batten.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús és Barbara Matera, a PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens és Geoffrey Van Orden, az ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin és Maite Pagazaurtundúa Ruiz, az ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy és Marina Albiol Guzmán, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes és Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a thalidomid túlélőinek támogatásáról (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca és Lorenzo Fontana, a(z) ENF, a thalidomid áldozatainak támogatásáról (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.15-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


24. A gyermekgyógyászati gyógyszerek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000135/2016) felteszi: Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, A gyermekgyógyászati célú gyógyszerekről szóló rendelet felülvizsgálata (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Gentile, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová és Claude Rolin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Nicola Caputo.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a gyermekgyógyászati célú gyógyszerekről szóló rendeletről (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.15-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 595.324/OJJE).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat