Rodyklė 
Protokolas
PDF 317kWORD 89k
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Pasirengimas gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas dėl jo kadencijos pabaigos
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ (balsavimas)
  9.9.Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***II (balsavimas)
  9.10.Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II (balsavimas)
  9.11.Bendra Europos geležinkelių erdvė ***II (balsavimas)
  9.12.Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I (balsavimas)
  9.13.Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts (balsavimas)
  9.14.Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa * (balsavimas)
  9.15.2015 m. metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (balsavimas)
  9.16.Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnis) (balsavimas)
  9.17.BŽŪP priemonės kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Darbo rinkos reformos ir darbo santykiai Graikijoje (diskusijos)
 14.Teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymasis Lenkijoje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 16.Europos Komisijos rekomendacija dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir grąžinimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimo (diskusijos)
 17.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: sustabdymo mechanizmo peržiūra (diskusijos)
 18.Europolo duomenų, susijusių su teroristinės veiklos tyrimu, saugumo pažeidimas (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu (diskusijos)
 21.Išpuolis koptų katedroje Kaire: religijos ar tikėjimo laisvė (diskusijos)
 22.Civilinės būklės dokumentų turinio pripažinimas (diskusijos)
 23.Parama nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (diskusijos)
 24.Pediatrijoje naudojami vaistai (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Dėl Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejai (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch, EFDD frakcijos vardu – Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev ir Seán Kelly PPE frakcijos vardu – dėl Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl Larung Garo tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų (B8-1361/2016).

II.   Rohinjų mažumos padėtis Mianmare (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu – dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu – dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu – dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare (B8-1363/2016).

III.   Masinės kapavietės Irake (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl masinių kapaviečių Irake (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu – dėl masinių kapaviečių Irake (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu – dėl masinių kapaviečių Irake (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl masinių kapaviečių Irake (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu – dėl masinių kapaviečių Irake (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl masinių kapaviečių Irake (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu – dėl masinių kapaviečių Irake (B8-1362/2016).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl fenolio (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - Terminas: 2017 m. kovo 8 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - Terminas: 2017 m. kovo 9 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (susijusiam komitetui)
nuomonė: IMCO (susijusiam komitetui)

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo ir analizės metodai, taikomi vykdant dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę, ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - Terminas: 2017 m. kovo 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų VI priedas (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - Terminas: 2017 m. vasario 25 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlio nuostatos dėl bisfenolio A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - Terminas: 2017 m. vasario 25 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - Terminas: 2017 m. sausio 2 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl bazinio metakrilato kopolimero (E 1205) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - Terminas: 2017 m. vasario 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl odos jautrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) VII priedas ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - Terminas: 2017 m. vasario 28 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (susijusiam komitetui)
nuomonė: ITRE (susijusiam komitetui), IMCO (susijusiam komitetui)


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar veikla laikoma papildoma pagrindinės veiklos atžvilgiu (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui:ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl aliuminio miltelių įtraukimo į II priedo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl magnio nitrato heksahidrato įtraukimo į II priedo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl magnio miltelių įtraukimo į II priedo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl leidžiamųjų nuokrypų, naudojamų per patikras, iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013, (ES) Nr. 812/2013, (ES) Nr. 65/2014, (ES) Nr. 1254/2014, (ES) 2015/1094, (ES) 2015/1186 ir (ES) 2015/1187 (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II priedas (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 I priedo žemėlapiai ir II priedo sąrašas (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: TRAN

Komisijos sprendimas panaikinti šiuos deleguotuosius aktus:

- 2016 m. liepos 8 d. deleguotojo reglamento, kuriuo dėl Kenijos iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas, panaikinimas (C(2016)07793). Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2016)04167 – 2016/2832(DEA))

Gavimo data: 2016 m. gruodžio 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA


5. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos pasiūlymus dėl asignavimų perkėlimo DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 ir DEC 39/2016. III skirnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos Audito Rūmų asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-13/T/16.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimo Nr. INF 8/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2016.


6. Gauti dokumentai

Gautas šis dokumentas:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2016. SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


7. Pasirengimas gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Takis Hadjigeorgiou), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Herbert Reul, pastarasis į jį atsakė), Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge ir Mercedes Bresso.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ir Maria Spyraki.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Pirmininko pareiškimas dėl jo kadencijos pabaigos

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl savo kadencijos pabaigos.

°
° ° °

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B prieduose pateikti nemokumo bylų ir nemokumo specialistų sąrašai [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0488).


9.2. EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, susijusio su Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, pagal kurį iš dalies pakeičiamas susitarimas ir jo nuostatos pradedamos taikyti dvišalei prekybai tekstilės gaminiais atsižvelgiant į dvišalio prekybos tekstilės gaminiais susitarimo galiojimo pabaigą, sudarymu, projekto [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0332/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0489).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Prieš prasidedant balsavimui Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, kuri vadovaudamasi Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsniu paprašė atidėti balsavimą, ir Maria Arena (pranešėja), kuri nepritarė šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo vardiniu būdu (129 už, 545 prieš, 28 susilaikė) atmetė prašymą.


9.3. EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo, susijusio su Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, pagal kurį iš dalies pakeičiamas susitarimas ir jo nuostatos pradedamos taikyti dvišalei prekybai tekstilės gaminiais atsižvelgiant į dvišalio prekybos tekstilės gaminiais susitarimo galiojimo pabaigą, sudarymu, projekto [2016/2226(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0330/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0490).


9.4. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, sudarymo Sąjungos vardu [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0362/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0491).

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


9.5. ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, sudarymo projekto [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0492).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.6. ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, sudarymo projekto [2016/2229(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0493).


9.7. Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0343/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2016)0494).


9.8. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0379/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0495).


9.9. Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0368/2016).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA-PROV(2016)0496).


9.10. Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0373/2016).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA-PROV(2016)0497).


9.11. Bendra Europos geležinkelių erdvė ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA-PROV(2016)0498).


9.12. Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016).

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. kovo 7 d. (2016 03 07 protokolo 14 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2016 m. kovo 8 d. posėdį (2016 03 08 protokolo 6.3 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA-PROV(2016)0499).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0499).

Kalbėjo:

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys), kuris padarė pareiškimą Komisijos vardu, ir James Carver.


9.13. Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Juhaną Partsą Audito Rūmų nariu [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0375/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 12 14 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0500).

Kalbėjo:

Bart Staes (pranešėjas).


9.14. Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0358/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA-PROV(2016)0501).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0501).


9.15. 2015 m. metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2015 m. metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos [2016/2219(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0502).


9.16. Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo [2016/2036(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0360/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0503).


9.17. BŽŪP priemonės kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti (balsavimas)

Pranešimas dėl BŽŪP priemonių kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti [2016/2034(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Angélique Delahaye (A8-0339/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2016)0504).

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Rekomendacija Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil ir Monica Macovei

Rekomendacija Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Rekomendacija antrajam svarstymui Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei ir Stanislav Polčák

Rekomendacija antrajam svarstymui David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly ir Diane James

Pranešimas: Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ir Seán Kelly

Pranešimas: Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly ir Luke Ming Flanagan

Pranešimas: Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly ir Momchil Nekov


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Darbo rinkos reformos ir darbo santykiai Graikijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Darbo rinkos reformos ir darbo santykiai Graikijoje (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Burkhard Balz), nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Laura Agea), Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stelios Kouloglou), Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis), Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


14. Teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymasis Lenkijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymasis Lenkijoje (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu (jis nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Josef Weidenholzer dėl asmens, neturinčio teisės įeiti į plenarinių posėdžių salę, dalyvavimo, Soraya Post (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė), Tadeusz Zwiefka (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė), Danuta Jazłowiecka dėl Ryszard Antoni Legutko kalbos, Tomasz Piotr Poręba dėl diskusijų eigos (pirmininkė priminė galiojančias taisykles), Malin Björk (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė), Takis Hadjigeorgiou (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė) ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu (jis nesutiko, kad Jadwiga Wiśniewska pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beata Gosiewska), Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli), Michał Marusik ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) ir Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Maria Arena.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


15. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P7_TA(2013)0114(COR02) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2016 12 13 protokolo 12 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


16. Europos Komisijos rekomendacija dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir grąžinimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos Komisijos rekomendacija dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir grąžinimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimo. (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kostas Chrysogonos), Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis), Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier ir Kati Piri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis ir Dimitrios Papadimoulis.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


17. Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: sustabdymo mechanizmo peržiūra (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Charles Tannock.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 15 protokolo 6.4 punktas.


18. Europolo duomenų, susijusių su teroristinės veiklos tyrimu, saugumo pažeidimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europolo duomenų, susijusių su teroristinės veiklos tyrimu, saugumo pažeidimas (2016/3031(RSP)).

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers ir Afzal Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok ir Sophia in 't Veld dėl Tarybos pirmininko pateiktų atsakymų.

Diskusijos baigtos.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

LIBE komitetas: Daniel Dalton;

Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete : Ian Duncan vietoj Kay Swinburne;

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Kay Swinburne vietoj Syed Kamall;

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: James Nicholson vietoj Ian Duncan;

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Daniel Dalton vietoj James Nicholson;

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: Daniel Dalton vietoj James Nicholson;

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: John Procter.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


20. Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000142/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) Nr. 539/01 1 straipsnio 4 dalį (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Claude Moraes pristatė klausimą.

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu, Mariya Gabriel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Momchil Nekov ir Axel Voss.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


21. Išpuolis koptų katedroje Kaire: religijos ar tikėjimo laisvė (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Išpuolis koptų katedroje Kaire: religijos ar tikėjimo laisvė (2016/3037(RSP)).

Dimitris Avramopoulos padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Javi López S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt ir Lars Adaktusson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder ir Jan Zahradil.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


22. Civilinės būklės dokumentų turinio pripažinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000145/2016), kurį pateikė Mady Delvaux JURI komiteto vardu Komisijai: Civilinės būklės dokumentų turinio pripažinimas (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016).

Mady Delvaux pristatė klausimą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


23. Parama nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Parama nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Susanne Melior S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Notis Marias ir Gerard Batten.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús ir Barbara Matera PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin ir Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes ir Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu – dėl paramos nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ir Lorenzo Fontana ENF frakcijos vardu – dėl paramos nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 15 protokolo 6.6 punktas.


24. Pediatrijoje naudojami vaistai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000135/2016), kurį pateikė Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu – reglamento dėl pediatrijoje naudojamų vaistų peržiūros (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016).

Giovanni La Via pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Elena Gentile S&D frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová ir Claude Rolin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardudėl reglamento dėl pediatrijoje naudojamų vaistų (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 15 protokolo 6.7 punktas.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 595.324/OJJE).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Teisinis pranešimas - Privatumo politika