Indiċi 
Minuti
PDF 322kWORD 89k
L-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Dokumenti mressqa
 7.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2016 (dibattitu)
 8.Dikjarazzjoni tal-President dwar tmiem il-mandat tiegħu
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Proċedimenti ta' insolvenza u prattikanti fl-insolvenza ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Użbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-tessuti *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE-Użbekistan u l-kummerċ bilaterali tat-tessuti (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Ekwador) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.6.Ftehim UE-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.7.Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn il-Georgia u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.8.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive - Spanja (votazzjoni)
  
9.9.Normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija ***II (votazzjoni)
  
9.10.Is-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri ***II (votazzjoni)
  
9.11.Żona ferrovjarja unika Ewropea ***II (votazzjoni)
  
9.12.L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I (votazzjoni)
  
9.13.Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Juhan Parts (votazzjoni)
  
9.14.Programm ta’ Riċerka tal-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar * (votazzjoni)
  
9.15.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) (votazzjoni)
  
9.16.Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  
9.17.Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Riformi tas-suq tax-xogħol u relazzjonijiet tax-xogħol fil-Greċja (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja (dibattitu)
 15.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-UE u t-Turkija u l-istabbiliment mill-ġdid tat-trasferimenti ta' Dublin (dibattitu)
 17.Lista tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri u lista ta' dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta’ sospensjoni) (dibattitu)
 18.Ksur ta' data tal-Europol tal-fajls rigward l-investigazzjonijiet dwar it-terroriżmu (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 20.Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża (dibattitu)
 21.Attakk kontra katedral Koptu fil-Kajr - libertà tar-reliġjon u tat-twemmin (dibattitu)
 22.Rikonoxximent tal-kontenut ta' dokumenti tal-istat ċivili (dibattitu)
 23.Appoġġ għall-vittmi tat-thalidomide (dibattitu)
 24.Mediċini pedjatriċi (dibattitu)
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Juhan Parts


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.10.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-każijiet tal-Akkademja Buddista Tibetana Larung Gar u ta' Ilham Tohti (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każijiet tal-Akkademja Buddista Tibetana Larung Gar u ta' Ilham Tohti (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-każijiet tal-Akkademja Buddista Tibetana Larung Gar u ta' Ilham Tohti (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero u Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każijiet tal-Akkademja Buddista Tibetana Larung Gar u ta' Ilham Tohti (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev u Seán Kelly, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każijiet tal-Akkademja Buddista Tibetana Larung Gar u ta' Ilham Tohti (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każijiet tal-Akkademja Buddista Tibetana Larung Gar u ta' Ilham Tohti (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każijiet tal-Akkademja Buddista Tibetana Larung Gar u ta' Ilham Tohti (B8-1361/2016).

II.   Is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar (B8-1363/2016).

III.   Oqbra tal-massa fl-Iraq (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-oqbra tal-massa fl-Iraq (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-oqbra tal-massa fl-Iraq (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-oqbra tal-massa fl-Iraq (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou u Kostas Chrysogonos, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-oqbra tal-massa fl-Iraq (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-oqbra tal-massa fl-Iraq (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-oqbra tal-massa fl-Iraq (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-oqbra tal-massa fl-Iraq (B8-1362/2016).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-fenol, sabiex jiġu adottati valuri ta’ limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati fil-ġugarelli (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - skadenza: 8 ta' Marzu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - skadenza: 9 ta' Marzu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI (kumitat assoċjat)
opinjoni: IMCO (kumitat assoċjat)

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u analiżi għall-kontroll tal-livelli ta’ diossini, PCBs simili għad-diossini u PCBs mhux simili għad-diossini f’ċerti oġġetti tal-ikel, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - skadenza: 10 ta' Marzu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - skadenza: 25 ta' Frar 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-bisfenol A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - skadenza: 25 ta' Frar 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - skadenza: 2 ta' Jannar 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet għall-kopolimeru metakrilat bażiku (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - skadenza: 10 ta' Frar 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tas-sensitizzazzjoni tal-ġilda u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - skadenza: 28 ta' Frar 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli : ENVI (kumitat assoċjat)
opinjoni: ITRE (kumitat assoċjat), IMCO (kumitat assoċjat)


4. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissuplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-applikazzjoni ta' limiti ta' pożizzjoni għal derivattivi ta' komoditajiet (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 1 Diċembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 billi jidentifika pajjiżi terzi b’riskju kbir b’nuqqasijiet strateġiċi (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 1 xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 24 Novembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-kriterji sabiex jiġi stabbilit meta attività titqies li hija anċillari għan-negozju ewlieni (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 1 Diċembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward taż-żieda tat-trab tal-aluminju mal-lista ta’ prekursuri tal-isplussivi fl-Anness II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 Novembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward taż-żieda tan-nitrat tal-manjeżju eżaidrat mal-lista ta’ prekursuri tal-isplussivi fl-Anness II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 Novembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward taż-żieda tat-trab tal-manjeżju mal-lista ta’ prekursuri tal-isplussivi fl-Anness II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 Novembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) Nru 1059/2010, (UE) Nru 1060/2010, (UE) Nru 1061/2010, (UE) Nru 1062/2010, (UE) Nru 626/2011, (UE) Nru 392/2012, (UE) Nru 874/2012, (UE) Nru 665/2013, (UE) Nru 811/2013, (UE) Nru 812/2013, (UE) Nru 65/2014, (UE) Nru 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 u (UE) 2015/1187 fejn jidħol l-użu tat-tolleranzi fil-proċeduri tal-verifika (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 Novembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessII tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 5 Diċembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-mapep fl-Anness I u tal-lista fl-Anness II ta' dak ir-Regolament (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 Diċembru 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

Deċiżjoni tal-Kummissjoni rigward l-irtirar tal-atti delegati li ġejjin:

- L-irtirar tar-regolament delegat tat-8 ta' Lulju 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li jikkonċerna l-Kenja - C(2016)07793 – l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Data tar-riċeviment: 5 ta' Diċembru 2016

Irreferut lill-kumitat responsabbli: INTA


5. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 u DEC 39/2016 - Taqsima III - Kummissjoni

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri V/AB-13/T/16

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja INF 8/2016

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna INF 3/2016


6. Dokumenti mressqa

Tressaq id-dokument segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 3/2016 – SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


7. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2016 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2016 (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (President tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janice Atkinson, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, u Herbert Reul.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Doru-Claudian Frunzulică, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Herbert Reul, li wieġeb, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge u Mercedes Bresso.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot u Maria Spyraki.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) u Ivan Korčok.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Dikjarazzjoni tal-President dwar tmiem il-mandat tiegħu

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar tmiem il-mandat tiegħu.

°
° ° °

Intervent ta': William (The Earl of) Dartmouth.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Proċedimenti ta' insolvenza u prattikanti fl-insolvenza ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissostitwixxi l-listi tal-proċedimenti ta' insolvenza u l-prattikanti fl-insolvenza fl-Annessi A u B tar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Użbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-tessuti *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim sabiex jestendi d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għall-kummerċ bilaterali fit-tessuti, b'konsiderazzjoni tal-iskadenza tal-Ftehim bilaterali dwar it-tessuti [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2016)0489)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

Qabel il-votazzjoni: Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex jitlob, bi qbil mal-Artikolu 190 tar-Regoli ta' Proċedura, ir-rapport tal- votazzjoni, Maria Arena (rapporteur) kontra t-talba.

B'VSI (129 favur, 545 kontra, 28 astensjonijiet) il-Parlament irrifjuta t-talba.


9.3. Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE-Użbekistan u l-kummerċ bilaterali tat-tessuti (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim sabiex jestendi d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għall-kummerċ bilaterali fit-tessuti, b'konsiderazzjoni tal-iskadenza tal-Ftehim bilaterali dwar it-tessuti [2016/2226(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Ekwador) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll ta' Adeżjoni għall-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tal-Ekwador [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2016)0491)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


9.5. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak għal bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka, tan-Norveġja u tal-Iżvezja [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2016)0492)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.6. Ftehim UE-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak għal bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka, tan-Norveġja u tal-Iżvezja [2016/2229(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn il-Georgia u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn il-Georgia u l-Europol [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive - Spanja (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tal-Kunsill dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Is-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 fir-rigward tal-ftuħ tas-suq għas-servizzi tat-trasport domestiku tal-passiġġieri bil-ferrovija [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Żona ferrovjarja unika Ewropea ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/34/UE fir-rigward tal-ftuħ tas-suq tas-servizzi tat-trasport domestiku tal-passiġġieri bil-ferrovija u l-governanza tal-infrastruttura ferrovjarja [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq għas-servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 7 ta' Marzu 2016 (punt 14 tal-Minuti ta' 7.3.2016).

Il-votazzjoni ġiet posposta għal waqt is-seduta tad-data 8 ta' Marzu 2016 (punt 6.3 tal-Minuti ta' 8.3.2016).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2016)0499)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2016)0499)

Interventi

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni f'isem il-Kummissjoni, u James Carver.


9.13. Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Juhan Parts (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra ta' Juhan Parts bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 14.12.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2016)0500)

Interventi

Bart Staes (rapporteur).


9.14. Programm ta’ Riċerka tal-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2008/376/KE dwar l-adozzjoni tal-Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar u dwar il-linji gwida tekniċi pluriennali għal dan il-programm [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2016)0501)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) [2016/2219(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2016/2036(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli (votazzjoni)

Rapport dwar l-għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli [2016/2034(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2016)0504)

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Rakkomandazzjoni Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil u Monica Macovei

Rakkomandazzjoni Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei u Stanislav Polčák

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza u Stanislav Polčák

Rapport Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly u Diane James

Rapport Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská u Seán Kelly

Rapport Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly u Luke Ming Flanagan

Rapport Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly u Momchil Nekov.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.40. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Riformi tas-suq tax-xogħol u relazzjonijiet tax-xogħol fil-Greċja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riformi tas-suq tax-xogħol u relazzjonijiet tax-xogħol fil-Greċja (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Burkhard Balz, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei u Pervenche Berès.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis u Neoklis Sylikiotis.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Janusz Lewandowski f'isem il-Grupp PPE, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Josef Weidenholzer, dwar il-preżenza ta' persuna mhux awtorizzata fl-emiċiklu, Soraya Post, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ryszard Antoni Legutko, li wieġeb, Tadeusz Zwiefka, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ryszard Antoni Legutko, li wieġeb, Danuta Jazłowiecka, dwar l-intervent ta' Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ), Malin Björk, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ryszard Antoni Legutko, li wieġeb, Takis Hadjigeorgiou, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ryszard Antoni Legutko, li wieġeb, u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Barbara Spinelli, Michał Marusik f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, u Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u Maria Arena.

Intervent ta': Frans Timmermans.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P7_TA(2013)0114(COR02) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 12 tal-Minuti ta' 13.12.2016).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


16. Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-UE u t-Turkija u l-istabbiliment mill-ġdid tat-trasferimenti ta' Dublin (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-UE u t-Turkija u l-istabbiliment mill-ġdid tat-trasferimenti ta' Dublin (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, u Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier u Kati Piri.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis u Dimitrios Papadimoulis.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Lista tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri u lista ta' dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta’ sospensjoni) (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák u Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Charles Tannock.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 15.12.2016.


18. Ksur ta' data tal-Europol tal-fajls rigward l-investigazzjonijiet dwar it-terroriżmu (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ksur ta' data tal-Europol tal-fajls rigward l-investigazzjonijiet dwar it-terroriżmu (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers u Afzal Khan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok u Sophia in 't Veld dwar it-tweġibiet mogħtija mill-President tal-Kunsill.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp ECR:

Kumitat LIBE: Daniel Dalton

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżvizzera u n-Norveġja, għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE): Ian Duncan minflok Kay Swinburne

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Kay Swinburne minflok Syed Kamall

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja tan-Nofsinhar: James Nicholson minflok Ian Duncan

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Daniel Dalton minflok James Nicholson

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku: Daniel Dalton minflok James Nicholson

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro: John Procter

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


20. Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000142/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: L-obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża skont l-Artikolu 1(4) tar-Regolament (UE) Nru 539/2001(2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Filiz Hyusmenova f'isem il-Grupp ALDE, Mariya Gabriel, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov u Axel Voss.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat u Takis Hadjigeorgiou.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. Attakk kontra katedral Koptu fil-Kajr - libertà tar-reliġjon u tat-twemmin (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Attakk kontra katedral Koptu fil-Kajr - libertà tar-reliġjon u tat-twemmin (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt u Lars Adaktusson.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder u Jan Zahradil.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Rikonoxximent tal-kontenut ta' dokumenti tal-istat ċivili (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000145/2016), imressqa minn Mady Delvaux, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Ir-rikonoxximent tal-kontenut tad-dokumenti tal-istat ċivili (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet f'isem il-Grupp ENF, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti u Daniel Buda.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.


23. Appoġġ għall-vittmi tat-thalidomide (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Appoġġ għall-vittmi tat-thalidomide (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Susanne Melior f'isem il-Grupp S&D, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús u Nicola Caputo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik, Notis Marias u Gerard Batten.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús u Barbara Matera, f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers u Damiano Zoffoli, f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens u Geoffrey Van Orden, f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin u Maite Pagazaurtundúa Ruiz, f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy u Marina Albiol Guzmán, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes u Yannick Jadot, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-appoġġ għas-superstiti tat-thalidomide (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca u Lorenzo Fontana, f'isem il-Grupp ENF, dwar l-appoġġ għall-vittmi tat-thalidomide (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti ta' 15.12.2016.


24. Mediċini pedjatriċi (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000135/2016) imressqa minn Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI, Rieżami tar-Regolament dwar il-mediċini pedjatriċi (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Elena Gentile f'isem il-Grupp S&D, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová u Claude Rolin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Nicola Caputo.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar ir-Regolament dwar il-Mediċini Pedjatriċi (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti ta' 15.12.2016.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 595.324/OJJE).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Juhan Parts

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza