Indeks 
Protokół
PDF 322kWORD 89k
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)
 8.Oświadczenie przewodniczącego na temat końca jego kadencji
 9.Głosowanie
  
9.1.Postępowania upadłościowe oraz zarządcy ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (głosowanie)
  
9.9.Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych ***II (głosowanie)
  
9.10.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II (głosowanie)
  
9.11.Jednolity europejski obszar kolejowy ***II (głosowanie)
  
9.12.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (głosowanie)
  
9.13.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts (głosowanie)
  
9.14.Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali * (głosowanie)
  
9.15.Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (głosowanie)
  
9.16.Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (głosowanie)
  
9.17.Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji (debata)
 14.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 16.Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia oświadczenia UE–Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego (debata)
 17.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) (debata)
 18.Naruszenie ochrony danych Europolu w odniesieniu do akt dochodzeń w sprawie terroryzmu (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (debata)
 21.Atak na katedrę koptyjską w Kairze - wolność religii i przekonań (debata)
 22.Uznawanie treści dokumentów dotyczących stanu cywilnego (debata)
 23.Wsparcie dla ofiar talidomidu (debata)
 24.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie spraw tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie spraw tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie spraw tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev i Seán Kelly, w imieniu grupy PPE, w sprawie spraw tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie spraw tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie spraw tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (B8-1361/2016).

II.   Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (B8-1363/2016).

III.   Zbiorowe mogiły w Iraku (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie zbiorowych mogił w Iraku (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie zbiorowych mogił w Iraku (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zbiorowych mogił w Iraku (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zbiorowych mogił w Iraku (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie zbiorowych mogił w Iraku (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie zbiorowych mogił w Iraku (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie zbiorowych mogił w Iraku (B8-1362/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do fenolu (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - termin: 8 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - termin: 9 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (zaangażowana komisja)
opinia: IMCO (zaangażowana komisja)

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - termin: 10 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - termin: 25 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do bisfenolu A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - termin: 25 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - termin: 2 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - termin: 10 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - termin: 28 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (zaangażowana komisja)
opinia: ITRE (zaangażowana komisja), IMCO (zaangażowana komisja)


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 listopada 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku aluminiowego do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 listopada 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie sześciowodnego azotanu magnezu do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 listopada 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku magnezu do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 listopada 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) nr 1059/2010, (UE) nr 1060/2010, (UE) nr 1061/2010, (UE) nr 1062/2010, (UE) nr 626/2011, (UE) nr 392/2012, (UE) nr 874/2012, (UE) nr 665/2013, (UE) nr 811/2013, (UE) nr 812/2013, (UE) nr 65/2014, (UE) nr 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 i (UE) 2015/1187 w odniesieniu do dopuszczalnych odchyleń w procedurach weryfikacji (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 listopada 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 wodniesieniu do map w załączniku I i wykazu w załączniku II do tego rozporządzenia (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Decyzja Komisji w sprawie wycofania następujących aktów delegowanych:

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w odniesieniu do Kenii - C(2016)07793 – Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Data otrzymania: 5 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 i DEC 39/2016 - Sekcja III - Komisja

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-13/T/16

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Trybunału Sprawiedliwości INF 8/2016

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych INF 3/2016


6. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2016 – ESDZ (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG


7. Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis niezrzeszony i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Herbertowi Reulowi, który udzielił odpowiedzi, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge i Mercedes Bresso.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Maria Spyraki.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Oświadczenie przewodniczącego na temat końca jego kadencji

Przewodniczący wygłosił oświadczenie na temat końca jego kadencji .

°
° ° °

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Postępowania upadłościowe oraz zarządcy ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego wykazy postępowań upadłościowych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu, Maria Arena (sprawozdawczyni) przeciw wnioskowi.

W głosowaniu imiennym (129 za, 545 przeciw, 28 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.


9.3. Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające project rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych [2016/2226(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.5. Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.6. Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji [2016/2229(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Jednolity europejski obszar kolejowy ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/EU w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Debata miała miejsce w dniu 7 marca 2016 r. (pkt 14 protokołu z 7.3.2016).

Głosowanie przełożono na posiedzenie w dniu 8 marca 2016 r. (pkt 6.3 protokołu z 8.3.2016).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2016)0499)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA-PROV(2016)0499)

Wystąpienia

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji), który złożył oświadczenie w imieniu Komisji, oraz James Carver.


9.13. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego - Juhana Partsa [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(głosowanie tajne)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 14.12.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2016)0500)

Wystąpienia

Bart Staes (sprawozdawca).


9.14. Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2016)0501)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 [2016/2219(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [2016/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie instrumentów WPR służących ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych [2016/2034(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2016)0504)

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Zalecenie Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil i Monica Macovei

Zalecenie Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Zalecenie do drugiego czytania Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei i Stanislav Polčák

Zalecenie do drugiego czytania David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly i Diane James

Sprawozdanie Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská i Seán Kelly

Sprawozdanie Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly i Luke Ming Flanagan

Sprawozdanie Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly i Momchil Nekov.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.40 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Burkhard Balz, Georgios Epitideios niezrzeszony, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


14. Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Josef Weidenholzer w sprawie obecności na sali posiedzeń plenarnych osoby nieuprawnionej, Soraya Post, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Ryszardowi Antoniemu Legutce, który udzielił odpowiedzi, Tadeusz Zwiefka, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Ryszardowi Antoniemu Legutce, który udzielił odpowiedzi, Danuta Jazłowiecka w sprawie wystąpienia Ryszarda Antoniego Legutki, Tomasz Piotr Poręba w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca przypomniała obowiązujące przepisy), Malin Björk, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Ryszardowi Antoniemu Legutce, który udzielił odpowiedzi, Takis Hadjigeorgiou, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Ryszardowi Antoniemu Legutce, który udzielił odpowiedzi, i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatę Gosiewską, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Maria Arena.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.


15. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2013)0114(COR02) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 12 protokołu z dnia 13.12.2016) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


16. Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia oświadczenia UE–Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego (debata)

Oświadczenie Komisji: Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia oświadczenia UE–Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kostasa Chrysogonosa, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier i Kati Piri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis i Dimitrios Papadimoulis.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.


17. Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Charles Tannock.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 15.12.2016.


18. Naruszenie ochrony danych Europolu w odniesieniu do akt dochodzeń w sprawie terroryzmu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Naruszenie ochrony danych Europolu w odniesieniu do akt dochodzeń w sprawie terroryzmu (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers i Afzal Khan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok i Sophia in 't Veld w sprawie odpowiedzi udzielonych przez przewodniczącego Rady.

Debata została zamknięta.


19. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujące wnioski o nominację:

komisja LIBE: Daniel Dalton

Delegacja do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Ian Duncan w miejsce Kay Swinburne

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Kay Swinburne w miejsce Syeda Kamalla

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowej: James Nicholson w miejsce Iana Duncana

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Daniel Dalton w miejsce Jamesa Nicholsona

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Meksyk: Daniel Dalton w miejsce Jamesa Nicholsona

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra: John Procter

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


20. Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000142/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes rozwinął pytanie.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, Momchil Nekov i Axel Voss.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.


21. Atak na katedrę koptyjską w Kairze - wolność religii i przekonań (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Atak na katedrę koptyjską w Kairze - wolność religii i przekonań (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt i Lars Adaktusson.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder i Jan Zahradil.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.


22. Uznawanie treści dokumentów dotyczących stanu cywilnego (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000145/2016), które skierowała Mady Delvaux, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Uznawanie treści dokumentów potwierdzających stan cywilny (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux rozwinęła pytanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


23. Wsparcie dla ofiar talidomidu (debata)

Oświadczenie Komisji: Wsparcie dla ofiar talidomidu (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Susanne Melior w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Notis Marias i Gerard Batten.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús i Barbara Matera, w imieniu grupy politycznej PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens i Geoffrey Van Orden, w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin i Maite Pagazaurtundúa Ruiz, w imieniu grupy politycznej ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy i Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes i Yannick Jadot, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie wsparcia dla ofiar talidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca i Lorenzo Fontana, w imieniu grupy ENF, w sprawie wsparcia dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 15.12.2016.


24. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000135/2016), które skierowali Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI, Przegląd rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Elena Gentile w imieniu grupy S&D, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová i Claude Rolin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI, w sprawie rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 15.12.2016.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 595.324/OJJE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności