Index 
Proces-verbal
PDF 319kWORD 88k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016) (dezbatere)
 8.Declarația Președintelui referitoare la finalul mandatului său
 9.Votare
  9.1.Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluţie) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.7.Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.8.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (vot)
  9.9.Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***II (vot)
  9.10.Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II (vot)
  9.11.Spațiul feroviar unic european ***II (vot)
  9.12.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (vot)
  9.13.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts (vot)
  9.14.Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel * (vot)
  9.15.Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)
  9.16.Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE) (vot)
  9.17.Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Reforme ale pieței forței de muncă și relațiile de muncă în Grecia (dezbatere)
 14.Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 16.Recomandarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin (dezbatere)
 17.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare (dezbatere)
 18.Încălcarea securității datelor Europol legate de dosarele de anchetă privind terorismul (dezbatere)
 19.Componența comisiilor și delegațiilor
 20.Obligații în domeniul reciprocității vizelor (dezbatere)
 21.Atacul împotriva catedralei copte din Cairo - libertatea religioasă și de credință (dezbatere)
 22.Recunoașterea conținutului actelor de stare civilă (dezbatere)
 23.Sprijin pentru victimele thalidomidei (dezbatere)
 24.Medicamentele de uz pediatric (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.10.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev și Seán Kelly, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (B8-1361/2016).

II.   Situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (B8-1363/2016).

III.   Gropile comune din Irak (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la gropile comune din Irak (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la gropile comune din Irak (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la gropile comune din Irak (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la gropile comune din Irak (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la gropile comune din Irak (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la gropile comune din Irak (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la gropile comune din Irak (B8-1362/2016).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Directiva Comisiei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește fenolul (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - termen: 8 martie 2017)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - termen: 9 martie 2017)
retrimis fond: ENVI (comisie asociată)
aviz: IMCO (comisie asociată)

- Regulamentul Comisiei de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - termen: 10 martie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - termen: 25 februarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Directivă a Comisiei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește substanța bisfenol A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - termen: 25 februarie 2017)
retrimis fond: MCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - termen: 2 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru copolimerul metacrilat bazic (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - termen: 10 februarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sensibilizarea cutanată și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - termen: 28 februarie 2017)
retrimis fond: ENVI (comisie asociată)
aviz: ITRE (comisie asociată), IMCO (comisie asociată)


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 decembrie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 24 noiembrie 2016

retrimis fond: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile pe baza cărora se stabilește când o activitate trebuie considerată ca fiind auxiliară în raport cu activitatea principală (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 decembrie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării pulberii de aluminiu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării nitratului de magneziu hexahidrat pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării pulberii de magneziu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 decembrie 2016

retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește hărțile din anexa I și lista din anexa II la regulamentul respectiv (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 decembrie 2016

retrimis fond: TRAN

Decizia Comisiei privind retragerea următoarelor actelor delegate:

- Retragerea Regulamentul delegat al Comisiei din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește Kenya - C(2016)07793 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Data primirii: 5 decembrie 2016

retrimis fond: INTA


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 și DEC 39/2016 – Secțiunea III - Comisie

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu formuleze obiecțiuni cu privire la transferul de credite al Curții de Conturi Europene V/AB-13/T/16

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu formuleze obiecțiuni cu privire la transferul de credite al Curții de Justiție INF 8/2016

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu formuleze obiecțiuni cu privire la transferul de credite al Serviciului European de Acțiune Externă INF 3/2016


6. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- Propunere de transfer de credite INF 3/2016 - SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


7. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016) (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis, neafiliat, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Doru-Claudian Frunzulică, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Herbert Reul, care a răspuns, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge și Mercedes Bresso.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot și Maria Spyraki.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Declarația Președintelui referitoare la finalul mandatului său

Președintele a făcut o declarație referitoare la finalul mandatului său.

°
° ° °

A intervenit William (The Earl of) Dartmouth.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a listelor cu procedurile de insolvență și cu practicienii în insolvență din anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

Înaintea votului: Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, care a solicitat, în temeiul articolului 190 din Regulamentul de procedură, amânarea votului, Maria Arena (raportoare) s-a exprimat împotriva cererii.

Prin apel nominal (129 pentru, 545 împotrivă, 28 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


9.3. Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile [2016/2226(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.5. Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.6. Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluţie) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conţinând o propunere de rezoluţie nelegislativă referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei [2016/2229(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (vot)

Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Spațiul feroviar unic european ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Dezbaterea a avut loc la 7 martie 2016 (punctul 14 din PV din 7.3.2016)

Votul a fost amânat pentru sesiunea din 8 martie 2016 (punctul 6.3 din PV din 8.3.2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2016)0499)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0499)

Intervenții

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei), care a făcut o declarație în numele Comisiei, și James Carver.


9.13. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts (vot)

Raport referitor la numirea lui Juhan Parts în funcția de membru al Curții de Conturi [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Majoritate simplă)
(vot secret)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 la PV din 14.12.2016)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0500)

Intervenții

Bart Staes (raportor).


9.14. Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2016)0501)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)

Raport referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2016/2219(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2016/2036(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (vot)

Raport referitor la instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole [2016/2034(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0504)

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Recomandare Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil și Monica Macovei

Recomandare Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Recomandare pentru a doua lectură Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei și Stanislav Polčák

Recomandare pentru a doua lectură David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza și Stanislav Polčák

Raport Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly și Diane James

Raport Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská și Seán Kelly

Raport Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly și Luke Ming Flanagan

Raport Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly și Momchil Nekov


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Reforme ale pieței forței de muncă și relațiile de muncă în Grecia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Reforme ale pieței forței de muncă și relațiile de muncă în Grecia (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Burkhard Balz, Georgios Epitideios, neafiliat, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația statului de drept și a democrației în Polonia (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Marek Jurek, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Josef Weidenholzer, referitor la prezența unei persoane neautorizate în incinta hemiciclului, Soraya Post, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, Tadeusz Zwiefka, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, Danuta Jazłowiecka, referitor la intervenția lui Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, referitor la desfășurarea dezbaterii (Președinta a reamintit dispozițiile în vigoare), Malin Björk, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, Takis Hadjigeorgiou, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Spinelli, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Maria Arena.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P7_TA(2013)0114(COR02)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 12 al PV din 13.12.2016).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


16. Recomandarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Recomandarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier și Kati Piri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis și Dimitrios Papadimoulis.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Charles Tannock.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 15.12.2016.


18. Încălcarea securității datelor Europol legate de dosarele de anchetă privind terorismul (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Încălcarea securității datelor Europol legate de dosarele de anchetă privind terorismul (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers și Afzal Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok și Sophia in 't Veld referitor la răspunsurile adresate de Președintele Consiliului.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

LIBE: Daniel Dalton

Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE): Ian Duncan care îl înlocuiește pe Kay Swinburne

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Kay Swinburne care îl înlocuiește pe Syed Kamall

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud: James Nicholson care îl înlocuiește pe Ian Duncan

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Daniel Dalton care îl înlocuiește pe James Nicholson

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: Daniel Dalton care îl înlocuiește pe James Nicholson

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru: John Procter

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


20. Obligații în domeniul reciprocității vizelor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000142/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Obligații în domeniul reciprocității vizelor, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes a dezvoltat întrebarea.

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov și Axel Voss.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat și Takis Hadjigeorgiou.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Atacul împotriva catedralei copte din Cairo - libertatea religioasă și de credință (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Atacul împotriva catedralei copte din Cairo - libertatea religioasă și de credință (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt și Lars Adaktusson

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder și Jan Zahradil.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Recunoașterea conținutului actelor de stare civilă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000145/2016), adresată de Mady Delvaux, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Recunoașterea conținutului actelor de stare civilă (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti și Daniel Buda.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Sprijin pentru victimele thalidomidei (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Sprijin pentru victimele thalidomidei (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Susanne Melior, în numele Grupului S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Notis Marias și Gerard Batten.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús și Barbara Matera, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens și Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin și Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes și Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la sprijinirea supraviețuitorilor thalidomidei (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca și Lorenzo Fontana, în numele Grupului ENF, referitoare la sprijinirea victimelor thalidomidei (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 15.12.2016.


24. Medicamentele de uz pediatric (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000135/2016) adresată de Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, Revizuirea Regulamentului privind medicamentele de uz pediatric (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Elena Gentile, în numele Grupului S&D, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová și Claude Rolin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Nicola Caputo.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, referitoare la regulamentul privind medicamentele de uz pediatric (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 15.12.2016.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 595.324/OJJE).


26. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Notă juridică - Politica de confidențialitate