Kazalo 
Zapisnik
PDF 306kWORD 88k
Sreda, 14. december 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 15. decembra 2016 (razprava)
 8.Izjava predsednika o koncu njegovega mandata
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija (glasovanje)
  
9.9.Normalizacija kontov železniških podjetij ***II (glasovanje)
  
9.10.Notranje storitve železniškega potniškega prevoza ***II (glasovanje)
  
9.11.Enotno evropsko železniško območje ***II (glasovanje)
  
9.12.Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč ***I (glasovanje)
  
9.13.Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts (glasovanje)
  
9.14.Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo * (glasovanje)
  
9.15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (glasovanje)
  
9.16.Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) (glasovanje)
  
9.17.Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Reforme trga dela in odnosi med delodajalci in delojemalci v Grčiji (razprava)
 14.Razmere na področju pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 16.Priporočilo Evropske komisije o izvajanju izjave EU in Turčije ter o ponovni vzpostavitvi predaj v skladu z dublinsko uredbo (razprava)
 17.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: sprememba mehanizma zadržanja (razprava)
 18.Kršitev varstva podatkov Europola v zvezi z datotekami preiskav terorizma (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti (razprava)
 21.Napad na koptsko katedralo v Kairu – verska svoboda in svoboda prepričanja (razprava)
 22.Priznavanje vsebine listin o osebnem stanju (razprava)
 23.Pomoč žrtvam talidomida (razprava)
 24.Pediatrična zdravila (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Primera tibetanske budistične akademije Larung Gar in Ilhama Tohtija (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o primerih tibetanske budistične akademije Larung Gar in Ilhama Tohtija (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o primerih tibetanske budistične akademije Larung Gar in Ilhama Tohtija (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o primerih tibetanske budistične akademije Larung Gar in Ilhama Tohtija (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev in Seán Kelly v imenu skupine PPE o primerih tibetanske budistične akademije Larung Gar in Ilhama Tohtija (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o primerih tibetanske budistične akademije Larung Gar in Ilhama Tohtija (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o primerih tibetanske budistične akademije Larung Gar in Ilhama Tohtija (B8-1361/2016).

II.   Položaj manjšine Rohingja v Mjanmaru (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o položaju manjšine Rohingja v Mjanmaru (B8-1363/2016).

III.   Množična grobišča v Iraku (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o množičnih grobiščih v Iraku (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o množičnih grobiščih v Iraku (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE o množičnih grobiščih v Iraku (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL o množičnih grobiščih v Iraku (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o množičnih grobiščih v Iraku (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o množičnih grobiščih v Iraku (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o množičnih grobiščih v Iraku (B8-1362/2016).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede fenola zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - rok: 8. marec 2017)
posredovano pristojnemu odboru : IMCO

- Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - rok: 9. marec 2017)
posredovano pristojni : ENVI (pridruženi odbor)
mnenje: IMCO (pridruženi odbor)

- Uredba Komisije o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - rok: 10. marec 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - rok: 25. februar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede bisfenola A zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - rok: 25. februar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - rok: 2. januar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za osnovni kopolimer metakrilata (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - rok: 10. februar 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - rok: 28. februar 2017)
posredovano pristojni : ENVI (pridruženi odbor)
mnenje: ITRE (pridruženi odbor), IMCO (pridruženi odbor)


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne1. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. novembra 2016

Posredovano pristojnima odboroma: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede meril za določitev, kdaj se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne1. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo aluminijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega nitrata heksahidrata na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013, (EU) št. 812/2013, (EU) št. 65/2014, (EU) št. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 in (EU) 2015/1187 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisijeo spremembi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zemljevidov v Prilogi I ter seznama v Prilogi II k navedeni uredbi (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne12. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: TRAN

DSklep Komisije o umiku naslednjega delegiranega akta:

- Umik Delegirane uredbe z dne 8. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede Kenije - C(2016)07793 – Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Datum prejetja: 5. december 2016

Posredovano pristojnemu odboru: INTA


5. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil odobriti prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 in DEC 39/2016 - oddelek III – Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Računskega sodišča V/AB-13/T/16.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Sodišča Evropske unije INF 8/2016.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropske službe za zunanje delovanje INF 3/2016.


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednji dokument:

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 3/2016 - SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


7. Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 15. decembra 2016 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 15. decembra 2016 (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Janice Atkinson, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, in Herbert Reul.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Doru-Claudian Frunzulică, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Herbertu Reulu, ki je nanj odgovoril, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge in Mercedes Bresso.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot in Maria Spyraki.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Ivan Korčok.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Izjava predsednika o koncu njegovega mandata

Predsednik je podal izjavo o koncu svojega mandata.

°
° ° °

Govoril je William (The Earl of) Dartmouth.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi seznamov postopkov v primeru insolventnosti in stečajnih upraviteljev v prilogah A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu Odbor za zunanje zadeve [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Maria Arena (A8-0332/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Pred glasovanjem: Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, ki je v skladu s členom 190 Poslovnika zahtevala obrazložitev glasovanja, Maria Arena (poročevalka), ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (129 za, 545 proti, 28 vzdržani) zavrnil zahtevo.


9.3. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu [2016/2226(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Maria Arena (A8-0330/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.5. Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.6. Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske [2016/2229(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija (glasovanje)

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Španije – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija) [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Normalizacija kontov železniških podjetij ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Notranje storitve železniškega potniškega prevoza ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Enotno evropsko železniško območje ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Razprava je potekala 7. marca 2016 (točka 14 zapisnika z dne 7.3.2016).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 8. marca 2016 (točka 6.3 zapisnika z dne 8.3.2016).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2016)0499)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0499)

Govori

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije), ki je podal izjavo v imenu Komisije, in James Carver.


9.13. Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Juhana Partsa za člana Računskega sodišča [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0375/2016)

(potrebna navadna večina)
(tajno glasovanje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 14.12.2016)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0500)

Govori

Bart Staes (poročevalec).


9.14. Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2016)0501)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 [2016/2219(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2016/2036(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (glasovanje)

Poročilo o instrumentih skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih [2016/2034(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2016)0504)

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Priporočilo: Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil in Monica Macovei

Priporočilo: Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Priporočilo za drugo obravnavo Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei in Stanislav Polčák

Priporočilo za drugo obravnavo David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza in Stanislav Polčák

Poročilo: Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly in Diane James

Poročilo: Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská in Seán Kelly

Poročilo: Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly in Luke Ming Flanagan

Poročilo: Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly in Momchil Nekov.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.40, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Reforme trga dela in odnosi med delodajalci in delojemalci v Grčiji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Reforme trga dela in odnosi med delodajalci in delojemalci v Grčiji (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Burkhard Balz, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis in Neoklis Sylikiotis.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


14. Razmere na področju pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)

Izjava Komisije: Razmere na področju pravne države in demokracije na Poljskem (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine PPE, ki je zavrnil vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Josef Weidenholzer, o navzočnosti nepooblaščene osebe v sejni dvorani, Soraya Post, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ryszardu Antoniju Legutku, ki je nanj odgovoril, Tadeusz Zwiefka, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Ryszardu Antoniju Legutku, ki je nanj odgovoril, Danuta Jazłowiecka, o odgovoru Ryszarda Antonija Legutka, Tomasz Piotr Poręba, o poteku razprave (predsedujoča je opozorila na veljavna pravila), Malin Björk, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ryszardu Antoniju Legutku, ki je nanj odgovoril, Takis Hadjigeorgiou, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ryszardu Antoniju Legutku, ki je nanj odgovoril, in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, ki je zavrnil vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Spinelli, Michał Marusik v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, in Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Maria Arena.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


15. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P7_TA(2013)0114(COR02) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 12 zapisnika z dne 13.12.2016).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


16. Priporočilo Evropske komisije o izvajanju izjave EU in Turčije ter o ponovni vzpostavitvi predaj v skladu z dublinsko uredbo (razprava)

Izjava Komisije: Priporočilo Evropske komisije o izvajanju izjave EU in Turčije ter o ponovni vzpostavitvi predaj v skladu z dublinsko uredbo (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier in Kati Piri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis in Dimitrios Papadimoulis.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


17. Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: sprememba mehanizma zadržanja (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Charles Tannock.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 15.12.2016.


18. Kršitev varstva podatkov Europola v zvezi z datotekami preiskav terorizma (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Kršitev varstva podatkov Europola v zvezi z datotekami preiskav terorizma (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Ana Gomes v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers in Afzal Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili so Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok in Sophia in 't Veld o odgovorih, ki jih je podal predsednik Sveta.

Razprava se je zaključila.


19. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor LIBE: Daniel Dalton

Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP): Ian Duncan namesto Kaya Swinburneja

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Kay Swinburne namesto Syeda Kamalla

Delegacija za odnose z državami Južne Azije: James Nicholson namesto Iana Duncana

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Daniel Dalton namesto Jamesa Nicholsona

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika: Daniel Dalton namesto Jamesa Nicholsona

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora: John Procter

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


20. Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000142/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes je predstavil vprašanje.

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE, Mariya Gabriel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov in Axel Voss.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat in Takis Hadjigeorgiou.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


21. Napad na koptsko katedralo v Kairu – verska svoboda in svoboda prepričanja (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Napad na koptsko katedralo v Kairu – verska svoboda in svoboda prepričanja (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, James Carver v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt in Lars Adaktusson.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder in Jan Zahradil.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


22. Priznavanje vsebine listin o osebnem stanju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000145/2016), ki ga je postavila Mady Delvaux v imenu odbora JURI Komisiji: Priznanje vsebine listin o osebnem stanju (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux je predstavila vprašanje.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Emil Radev v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti in Daniel Buda.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


23. Pomoč žrtvam talidomida (razprava)

Izjava Komisije: Pomoč žrtvam talidomida (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Susanne Melior v imenu skupine S&D, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Notis Marias in Gerard Batten.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús in Barbara Matera, v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers in Damiano Zoffoli, v imenu skupine S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens in Geoffrey Van Orden, v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin in Maite Pagazaurtundúa Ruiz, v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy in Marina Albiol Guzmán, v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes in Yannick Jadot, v imenu skupine Verts/ALE o pomoči žrtvam talidomida (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca in Lorenzo Fontana v imenu skupine ENF o pomoči žrtvam talidomida (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 15.12.2016.


24. Pediatrična zdravila (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000135/2016), ki so ga postavili Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Pregled uredbe o pediatričnih zdravilih (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Elena Gentile v imenu skupine S&D, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová in Claude Rolin.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Nicola Caputo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI o uredbi o pediatričnih zdravilih (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 15.12.2016.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 595.324/OJJE).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov