Index 
Protokoll
PDF 311kWORD 87k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (debatt)
 8.Talmannens uttalande vid slutet av hans mandat
 9.Omröstning
  
9.1.Insolvensförfaranden och förvaltare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (omröstning)
  
9.9.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II (omröstning)
  
9.10.Inrikes persontrafik på järnväg ***II (omröstning)
  
9.11.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (omröstning)
  
9.12.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)
  
9.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts (omröstning)
  
9.14.Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram * (omröstning)
  
9.15.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (omröstning)
  
9.16.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (omröstning)
  
9.17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (debatt)
 14.Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (debatt)
 17.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (debatt)
 18.Europols överträdelse av dataskyddsbestämmelserna i samband med utredningar om terrorism (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (debatt)
 21.Attack mot den koptiska katedralen i Kairo - religions- och trosfrihet (debatt)
 22.Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (debatt)
 23.Stöd till taliomidoffren (debatt)
 24.Läkemedel för barn (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (B8-1346/2016),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (B8-1350/2016),

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (B8-1353/2016),

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev och Seán Kelly, för PPE-gruppen, om fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (B8-1356/2016),

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (B8-1359/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om fallet med den tibetanska buddhistakademin Larung Gar och fallet med Ilham Tohti (B8-1361/2016).

II.   Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (B8-1345/2016),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (B8-1348/2016),

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen, om Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (B8-1352/2016),

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (B8-1354/2016),

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (B8-1357/2016),

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (B8-1360/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om Rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma (B8-1363/2016).

III.   Massgravar i Irak (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om massgravar i Irak (B8-1344/2016),

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om massgravar i Irak (B8-1347/2016),

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen, om massgravar i Irak (B8-1349/2016),

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, om massgravar i Irak (B8-1351/2016),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om massgravar i Irak (B8-1355/2016),

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om massgravar i Irak (B8-1358/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om massgravar i Irak (B8-1362/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller fenol. (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - tidsfrist: 8 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - tidsfrist: 9 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: IMCO (associerat utskott)

- Kommissionens förordning om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - tidsfrist: 10 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - tidsfrist: 25 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller bisfenol A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - tidsfrist: 25 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - tidsfrist: 2 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationen för basisk metakrylatsampolymer (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller hudsensibilisering och om upphävande av kommissionens förordning (EU) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - tidsfrist: 28 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: ITRE (associerat utskott), IMCO (associerat utskott)


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 november 2016

Hänvisat till ansvariga utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller kriterier för att fastställa när en verksamhet ska betraktas som en sidoverksamhet till den huvudsakliga verksamheten (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av aluminiumpulver till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av magnesiumnitrathexahydrat till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av magnesiumpulver till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013, (EU) nr 812/2013, (EU) nr 65/2014, (EU) nr 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 och (EU) 2015/1187 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 vad gäller kartorna i bilaga I och förteckningen i bilaga II till den förordningen (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Kommissionens beslut om att dra tillbaka följande delegerade akter:

- Tillbakadragande av den delegerade förordningen av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller Kenya - C(2016)07793 – Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Mottagandedatum: 5 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA


5. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen, beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 och DEC 39/2016 - Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Revisionsrättens anslagsöverföring V/AB-13/T/16.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot EU-domstolens anslagsöverföring INF 8/2016.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot europeiska utrikestjänstens anslagsöverföring INF 3/2016.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2016 - SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


7. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică, ställde en fråga ("blått kort") till Herbert Reul, som besvarade frågan, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge och Mercedes Bresso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och Maria Spyraki.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Talmannens uttalande vid slutet av hans mandat

Talmannen gjorde ett uttlande om att hans mandattid är fullbordad.

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Insolvensförfaranden och förvaltare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Inlägg:

Före omröstningen: Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen som i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen begärde att omröstningen skulle skjutas upp, Maria Arena (föredragande) som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran via ONU (129 röster för, 545 röster emot, 28 nedlagda röster).


9.3. Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [2016/2226(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.5. Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.6. Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg [2016/2229(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Inrikes persontrafik på järnväg ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen av inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Debatten hade hållits den 7 mars 2016 (punkt 14 i protokollet av den 7.3.2016).

Omröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 8 mars 2016 (punkt 6.3 i protokollet av den 8.3.2016).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2016)0499)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0499)

Inlägg:

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) som gjorde ett uttalande för kommissionen, och James Carver.


9.13. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts (omröstning)

Betänkande om utnämningen av Juhan Parts till ledamot av revisionsrätten [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(sluten omröstning)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.12.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0500)

Inlägg:

Bart Staes (föredragande).


9.14. Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2016)0501)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 [2016/2219(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2016/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (omröstning)

Betänkande om GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader [2016/2034(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0504)

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Rekommendation Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil och Monica Macovei

Rekommendation Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Andrabehandlingsrekommendation Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei och Stanislav Polčák

Andrabehandlingsrekommendation David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza och Stanislav Polčák

Betänkande Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly och Diane James

Betänkande Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská och Seán Kelly

Betänkande Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly och Luke Ming Flanagan

Betänkande Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly och Momchil Nekov.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Burkhard Balz, Georgios Epitideios, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Josef Weidenholzer, om närvaron av en oauktoriserad peron i plenisalen, Soraya Post, ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, Tadeusz Zwiefka, ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, Danuta Jazłowiecka, om Ryszard Antoni Legutkos inlägg, Tomasz Piotr Poręba, som ställde en ordningsfråga, (talmannen påminde om de gällande bestämmelserna), Malin Björk, som ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, Takis Hadjigeorgiou, ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Michał Marusik för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Maria Arena.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2013)0114(COR02)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 12 i protokollet av den 13.12.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


16. Kommissionens rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionen rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier och Kati Piri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis och Dimitrios Papadimoulis.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Charles Tannock.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 15.12.2016.


18. Europols överträdelse av dataskyddsbestämmelserna i samband med utredningar om terrorism (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europols överträdelse av dataskyddsbestämmelserna i samband med utredningar om terrorism (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommisionen) gjorde uttalanden.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Ana Gomes för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers och Afzal Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok och Sophia in 't Veld om svaren från rådets ordförande.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

LIBE-utskottet: Daniel Dalton

delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: Ian Duncan i stället för Kay Swinburne

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Kay Swinburne i stället för Syed Kamall

delegationen för förbindelserna med Sydasien: James Nicholson i stället för Ian Duncan

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Daniel Dalton i stället för James Nicholson

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko: Daniel Dalton i stället för James Nicholson

delegationen till den gemensamma stabiliserings och associeringskommittén för EU-Montenegro: John Procter

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


20. Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000142/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes utvecklade frågan.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov och Axel Voss.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Attack mot den koptiska katedralen i Kairo - religions- och trosfrihet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Attack mot den koptiska katedralen i Kairo - religions- och trosfrihet (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt och Lars Adaktusson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder och Jan Zahradil.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000145/2016), från Mady Delvaux, för utskottet JURI, till kommissionen: Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Stöd till taliomidoffren (debatt)

Uttalande av kommissionen: Stöd till taliomidoffren (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Notis Marias och Gerard Batten.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús och Barbara Matera, för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens och Geoffrey Van Orden, för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin och Maite Pagazaurtundúa Ruiz, för ALDE-gruppen, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy och Marina Albiol Guzmán, för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes och Yannick Jadot, för Verts/ALE-gruppen, om stöd till personer som överlevt talidomid (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca och Lorenzo Fontana, för ENF, till stöd för talidomidoffren (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 15.12.2016.


24. Läkemedel för barn (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000135/2016) från Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, Översynen av förordningen om läkemedel för barn (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Elena Gentile för S&D-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová och Claude Rolin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, om förordningen om läkemedel för barn (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 15.12.2016.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 595.324/OJJE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle
Generalsekreterare

Ryszard Czarnecki
Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy