Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 декември 2016 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 14.12.2016 г.)


4.1. Случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти

Предложения за резолюция B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck и Jo Leinen представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Thomas Mann, Michaela Šojdrová и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, по повод предходното разискване, и Claude Turmes.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 15.12.2016 г г.


4.2. Положението на малцинството рохингия в Мианмар

Предложения за резолюция B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir представи предложението за резолюция B8-1345/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet и Ana Gomes представиха предложенията за резолюция B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 и B8-1363/2016.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Afzal Khan, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Doru-Claudian Frunzulică и Dominique Bilde.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Jiří Pospíšil.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 15.12.2016 г г.


4.3. Масови гробове в Ирак

Предложения за резолюция B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri и Jonathan Arnott представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Andrea Cozzolino и Branislav Škripek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias и Seán Kelly.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 15.12.2016 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност