Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

6.5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0509)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου