Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

6.6. Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1341/2016 και B8-1343/2016 (2016/3029(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1341/2016

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0510)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1343/2016 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου