Indekss 
Protokols
PDF 267kWORD 82k
Ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Starptautiskie aviācijas nolīgumi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  4.1.Larung Gar Tibetas Budistu akadēmijas un Ilham Tohti lieta
  4.2.Rohingu minoritātes stāvoklis Mjanmā/Birmā
  4.3.Masu kapi Irākā
 5.Sēdes vadītāja paziņojumi
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Larung Gar Tibetas Budistu akadēmijas un Ilham Tohti lieta (balsošana)
  6.2.Rohingu minoritātes stāvoklis Mjanmā/Birmā (balsošana)
  6.3.Masu kapi Irākā (balsošana)
  6.4.To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas: apturēšanas mehānisma pārskatīšana ***I (balsošana)
  6.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aizsardzības pasākumi pret tādu organismu ievešanu, kuri ir kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (balsošana)
  6.6.Atbalsts no talidomīda lietošanas cietušajiem (balsošana)
  6.7.Pediatrijā lietojamas zāles (balsošana)
  6.8.Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā (balsošana)
  6.9.Starptautiskie aviācijas nolīgumi (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.To problēmu risināšana, kuras saistītas ar ES Muitas kodeksa īstenošanu (debates)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Lūgumraksti
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Starptautiskie aviācijas nolīgumi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000128/2016), kuru uzdeva Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Starptautiskie aviācijas nolīgumi (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016).

Debates notika 2016. gada 23. novembrī (23.11.2016. protokola 20. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Michael Cramer TRAN komitejas vārdā – par starptautiskajiem aviācijas nolīgumiem (2016/2961(RSP)) (B8-1337/2016);

—   Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato un Peter Lundgren EFDD grupas vārdā – par starptautiskajiem aviācijas nolīgumiem (2016/2961(RSP)) (B8-1338/2016);

—   Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā – par starptautiskajiem aviācijas nolīgumiem (2016/2961(RSP)) (B8-1339/2016).

Balsojums: 15.12.2016. protokola 6.9. punkts.


3. Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā (debates)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2015. gadā [2016/2146(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Ángela Vallina (A8-0366/2016).

Ángela Vallina iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pál Csáky PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jarosław Wałęsa kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Soledad Cabezón Ruiz, Enrique Calvet Chambon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Kostadinka Kuneva, Margrete Auken, Tim Aker, Rosa Estaràs Ferragut, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Xabier Benito Ziluaga, Julia Pitera, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Michela Giuffrida, Peter Jahr un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Ilhan Kyuchyuk un Thomas Mann.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Ángela Vallina un Notis Marias, lai izteiktos par procedūras jautājumu (sēdes vadītāja atņēma viņam vārdu, konstatējot, ka netiek runāts par procedūras jautājumu).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2016. protokola 6.8. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 14.12.2016. protokola 2. punkts.)


4.1. Larung Gar Tibetas Budistu akadēmijas un Ilham Tohti lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP)).

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck un Jo Leinen iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Thomas Mann, Michaela Šojdrová un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias – par iepriekšējām debatēm, un Claude Turmes.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2016. protokola 6.1. punkts.


4.2. Rohingu minoritātes stāvoklis Mjanmā/Birmā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP)).

Amjad Bashir iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B8-1345/2016.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet un Ana Gomes iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 un B8-1363/2016.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Afzal Khan S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Doru-Claudian Frunzulică un Dominique Bilde.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2016. protokola 6.2. punkts.


4.3. Masu kapi Irākā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP)).

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri un Jonathan Arnott iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrea Cozzolino un Branislav Škripek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias un Seán Kelly.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2016. protokola 6.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Sēdes vadītāja paziņojumi

Sēdes vadītājs informēja par iespējamu ārējā dienesta nodarbināto šoferu streiku un norādīja, ka ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu pārvadājumus uz lidostu un stacijām.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka 2016. gada 12. decembrī Prezidijs izskatīja Jasenko Selimovic iesniegto pārsūdzību pret priekšsēdētāja 2016. gada 22. novembra lēmumu piemērot šim deputātam sankciju par viņa uzvedību, kas izpaudās kā psiholoģiski aizskaroša izturēšanās pret reģistrētajiem deputāta palīgiem (22.11.2016. protokola 13. punkts), un minēto lēmumu apstiprināja vienbalsīgi. Minētā sankcija ir rājiens.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka pēc Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos ieteikuma Parlamenta priekšsēdētājs bija nolēmis saskaņā ar Reglamenta 166. pantu piemērot sankciju Udo Voigt par Rīcības kodeksā un tā īstenošanas noteikumos iekļauto deklarēšanas pienākumu nepildīšanu. Piemērotā sankcija ir rājiens. Deputāts par minēto lēmumu tika informēts šodien.

Uzstājās Udo Bullmann S&D grupas vārdā, asi iebilstot pret atsevišķiem Eurogrupas priekšsēdētāja Jeroen Dijsselbloem komentāriem par Grieķiju un pieprasot sasaukt Priekšsēdētāju konferences ārkārtas sanāksmi, kurā piedalītos Jeroen Dijsselbloem. Viņš pieprasīja, lai Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) paustu nostāju Komisijas vārdā un lai par to tiktu informēts Parlamenta priekšsēdētājs (sēdes vadītājs to ņēma vērā).

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, atbalstot izteikto pieprasījumu un pieprasot, lai minētā Priekšsēdētāju konferences sanāksme notiktu nākamajā nedēļā.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt – par stāvokli Sīrijā, un aicināja deputātus piecelties kājās, tādējādi izrādot atbalstu Sīrijas tautai, ko viņi arī darīja.

Uzstājās Bruno Gollnisch – par Reglamenta 166. panta un 141. panta 4. punkta piemērošanu (sēdes vadītājs atbildēja, ka šie komentāri tiks nodoti Parlamenta priekšsēdētājam).


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Larung Gar Tibetas Budistu akadēmijas un Ilham Tohti lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 un B8-1361/2016 (2016/3026(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1346/2016

(aizstāj B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 un B8-1361/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Molly Scott Cato, Ulrike Lunacek un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0505).


6.2. Rohingu minoritātes stāvoklis Mjanmā/Birmā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 un B8-1363/2016 (2016/3027(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1345/2016

(aizstāj B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 un B8-1363/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić un Karol Karski ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jean Lambert un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0506).


6.3. Masu kapi Irākā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 un B8-1362/2016 (2016/3028(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1344/2016

(aizstāj B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 un B8-1362/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0507).


6.4. To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas: apturēšanas mehānisma pārskatīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (apturēšanas mehānisma pārskatīšana) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0508).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0508).


6.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aizsardzības pasākumi pret tādu organismu ievešanu, kuri ir kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums par projektu Komisijas īstenošanas direktīvai, ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0509).


6.6. Atbalsts no talidomīda lietošanas cietušajiem (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1341/2016 un B8-1343/2016 (2016/3029(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1341/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0510).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1343/2016 vairs nav spēkā.)


6.7. Pediatrijā lietojamas zāles (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1340/2016 (2016/2902(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0511).


6.8. Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2015. gadā [2016/2146(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Ángela Vallina (A8-0366/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0512).


6.9. Starptautiskie aviācijas nolīgumi (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000128/2016) un kuru uzdeva Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Starptautiskie aviācijas nolīgumi (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016).

Debates notika 2016. gada 23. novembrī (23.11.2016. protokola 20. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 15. decembrī (15.12.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1337/2016, B8-1338/2016 un B8-1339/2016 (2016/2961(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1337/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0513).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1338/2016 un B8-1339/2016 vairs nav spēkā.)


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Agustín Díaz de Mera García Consuegra ziņojums - A8-0235/2016
Monica Macovei un Stanislav Polčák

Atbalsts no talidomīda lietošanas cietušajiem - (2016/3029(RSP)) - B8-1343/2016
Monica Macovei, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Anna Záborská un Seán Kelly

Pediatrijā lietojamas zāles - (2016/2902(RSP)) - B8-1340/2016
Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Anna Záborská un Seán Kelly

Ángela Vallina ziņojums - A8-0366/2016
Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Starptautiskie aviācijas nolīgumi - (2016/2961(RSP)) - B8-1337/2016
Seán Kelly


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. To problēmu risināšana, kuras saistītas ar ES Muitas kodeksa īstenošanu (debates)

Komisijas paziņojums: To problēmu risināšana, kuras saistītas ar ES Muitas kodeksa īstenošanu (2016/3024(RSP)).

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš un Tiziana Beghin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Notis Marias.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

AGRI, ENVI, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses (14765/2016 - C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (12852/2016 - C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses (12502/2016 - C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES (13529/2016 - C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Maltā, Kiprā un Igaunijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2014/731/ES, 2014/743/ES un 2014/744/ES (13499/2016 - C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/682/ES, 2010/758/ES, 2011/355/ES, 2011/434/ES, 2011/888/ES, 2012/46/ES, 2012/446/ES, 2012/672/ES, 2012/710/ES, 2013/153/ES, 2013/229/ES un 2013/792/ES (13526/2016 - C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES (13525/2016 - C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu Latvijā un ar ko aizstāj Lēmumu 2014/911/ES (13521/2016 - C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības tehnoloģiju attīstību (B8-1287/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kultūras priekšmetu saglabāšanu (B8-1292/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informāciju un komunikāciju saistībā ar Eiropas fondu sniegto atbalstu (B8-1293/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par programmu „Erasmus+” un mobilitāti (B8-1297/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Dominique Bilde un Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par labāku informētību saistībā ar sirdsdarbības apstāšanās risku (B8-1298/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par eurozonas budžeta atbilstību (B8-1299/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkritumu apglabāšanu (B8-1300/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par globālo sasilšanu (B8-1301/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu reformām un kohēzijas politikai (B8-1303/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde un Georg Mayer. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieejama tūrisma attīstību Eiropā (B8-1306/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības budžetu un sociālo politiku (B8-1308/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Preses un plašsaziņas līdzekļu brīvības centru (B8-1311/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pirmspievienošanās palīdzību Turcijai (B8-1312/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas vēstures nama projektu (B8-1314/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

CONT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Žana Monē programmas darbībām (B8-1317/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stingrāku imigrācijas politiku (B8-1318/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Kopīgās saskaņotās Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas izbeigšanu dalībvalstīs un kandidātvalstīs (B8-1321/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pirmspievienošanās palīdzības administratīvajām izmaksām (B8-1322/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par budžeta samazināšanu rīcībai saistībā ar multividi (B8-1323/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par programmu “Eiropa pilsoņiem” (B8-1325/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izdevumiem (B8-1326/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par programmu “Atvērtas, inovatīvas un spriestspējīgas Eiropas sabiedrības veicināšana” (B8-1327/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par problēmu, ko rada alkohola pieejamība nepilngadīgajiem (B8-1328/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


12. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 14. decembris

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

(*) Jeremy Mesdouze (Nr. 1210/2016); (*) (Nr. 1211/2016); (*) (Nr. 1212/2016); Renato Aluino (Nr. 1213/2016); (*) (Nr. 1214/2016); (*) (Nr. 1216/2016); (*) (Nr. 1217/2016); (*) (Nr. 1218/2016); Raffaele Martinez (Nr. 1219/2016); (*) (Nr. 1220/2016); (*) (Nr. 1221/2016); (*) (Nr. 1222/2016); Carlo Acconci (Nr. 1223/2016); Carmela Zucca (Nr. 1224/2016); Danilo Protti (Nr. 1225/2016); Massimo Bianchini (Nr. 1226/2016); Damiano Farina (Nr. 1227/2016); (*) (Nr. 1228/2016); (*) (Nr. 1229/2016); Ramon Roca i Tió (Nr. 1230/2016); (*) (Nr. 1231/2016); Gredo Förster (Nr. 1232/2016); Fernanda Giovannini (Nr. 1233/2016); Anna Maria Leonardi (Nr. 1234/2016); Massimo Pignatiello (Nr. 1235/2016); (*) (Nr. 1236/2016); (*) (Nr. 1237/2016); Ilenia Matricardi (Nr. 1238/2016); Daniela Fagioli (Nr. 1239/2016); Isabella Macrelli (Nr. 1240/2016); Wang Xiaolan (Nr. 1241/2016); Giancarlo Morandi (Nr. 1242/2016); Angelika Gauss (Nr. 1243/2016); (*) (Nr. 1244/2016); Lucia Boldrini (Nr. 1245/2016); (*) (Nr. 1246/2016); Paula Schmid Porras (PROEM-AID) (Nr. 1247/2016); (*) (Nr. 1248/2016); (*) (Nr. 1249/2016); (*) (Nr. 1250/2016); Flavio Betti (Nr. 1251/2016); (*) (Nr. 1252/2016); (*) (Nr. 1253/2016); (*) (Nr. 1254/2016); (*) (Nr. 1255/2016); (*) (Nr. 1256/2016); Javier Millán Villalón (Nr. 1257/2016); Simona Ricci (Nr. 1258/2016); Otello Ascani (Nr. 1259/2016); Accame Carlo (Nr. 1260/2016); Nadia Perfetti (Nr. 1261/2016); Luca Colori (Nr. 1262/2016); Sara D'aponte (Nr. 1263/2016); Teo Nicola Pesaresi (Nr. 1264/2016); Valentina Guazzolini (Nr. 1265/2016); Giancarlo Rastelli (Nr. 1266/2016); Davide Tonti (Nr. 1267/2016); Ivan Matricardi (Nr. 1268/2016); Manuela Tosi (Nr. 1269/2016); Carmela Panzica (Nr. 1270/2016); Roberto Magnani (Nr. 1271/2016); Diego B. Bertilotti (Nr. 1272/2016); Monia Guazzolini (Nr. 1273/2016); Sergio Morandi (Nr. 1274/2016); Nazzarena Costantini (Nr. 1275/2016); Cristian Mina (Nr. 1276/2016); Fulvio Binotti (Nr. 1277/2016); Alice Farina (Nr. 1278/2016); Elena Vorobey (Nr. 1279/2016); Alessandro Scartozzi (Nr. 1280/2016); Fabrizio Fornari (Nr. 1281/2016); Luana Raschi (Nr. 1282/2016); Guerrina Boldrini (Nr. 1283/2016); Sivano Bordoni (Nr. 1284/2016); Luca Pesaresi (Nr. 1285/2016); Gianluca Scartozzi (Nr. 1286/2016); Bettina Bolla (Nr. 1287/2016); Fernando Delbianco (Nr. 1288/2016); Domenico Parisi (Nr. 1289/2016); Claudia Corazza (Nr. 1290/2016); Niccolò Amati (Nr. 1291/2016); Iury Delbianco (Nr. 1292/2016); Niccolò Martinelli (Nr. 1293/2016); Sandro Lanzi (Nr. 1294/2016); Luisa Conti (Nr. 1295/2016); Michele Ascani (Nr. 1296/2016); Fiammetta Michelangeli (Nr. 1297/2016); Roberto Topa (Nr. 1298/2016); Federico Paci (Nr. 1299/2016); Barbara Pozzi (Nr. 1300/2016); Gloria Conti (Nr. 1301/2016); Graziella Arcangeli (Nr. 1302/2016); Davide Baldolini (Nr. 1303/2016); Isabel de la Cruz García (Nr. 1304/2016); Gail Thomas (Nr. 1305/2016); (*) (Nr. 1306/2016); (*) (Nr. 1307/2016); Laura Romero Martínez (Nr. 1308/2016); (*) (Nr. 1309/2016); (*) (Nr. 1310/2016); (*) (Nr. 1311/2016); Sebastien Pratt (Nr. 1312/2016); Julia Lakschin Danielsson (Nr. 1313/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (Nr. 1314/2016); (*) (Nr. 1315/2016); Jens Genzer (Nr. 1316/2016); (*) (Nr. 1317/2016); Jürgen Sachansky (Nr. 1318/2016); Chiara Serafini (Nr. 1319/2016); Elio Ravaldini (Nr. 1320/2016); Renata Masoni (Nr. 1321/2016); Riccardo Pazzaglia (Nr. 1322/2016); Stephan Evertz Dr. (Nr. 1323/2016); (*) (Nr. 1324/2016); Sara Bellandi (Nr. 1325/2016); (*) (Nr. 1326/2016); Mario Cavaliere (Nr. 1327/2016); (*) (Nr. 1328/2016); Rob Kinnon-Brettle (Nr. 1329/2016); Geoffrey Owen Steele-Morgan (Nr. 1330/2016); Luca Dall'asta (Nr. 1331/2016); Clara Eugenia Ros Barrachina (Nr. 1332/2016); Todor Lyutskanov (Nr. 1333/2016); Bernardetta Salini (Nr. 1334/2016); Antonello Pinna (Nr. 1335/2016); Franca Vannucci (Nr. 1336/2016); (*) (Nr. 1337/2016); (*) (Nr. 1338/2016); (*) (Nr. 1339/2016); Alicia Coronado Arana (Nr. 1340/2016); (*) (Nr. 1341/2016); Klaus Mähring (Nr. 1342/2016); Alessandra Binotti (Nr. 1343/2016); Marco Tonti (Nr. 1344/2016); Luana Raschi (Nr. 1345/2016); Manuel Perazzini (Nr. 1346/2016); Bianca Bruzzone (Nr. 1347/2016); Alessandro Parma (Nr. 1348/2016); Catia Lazzarini (Nr. 1349/2016); Domenico Scopelliti (Nr. 1350/2016); Giorgio Bolla (Nr. 1351/2016); Giancarlo Guazzolini (Nr. 1352/2016); Antonella Capobianco (Nr. 1353/2016); Giovanni Cerri (Nr. 1354/2016); Gino Di Lello (Nr. 1355/2016); (*) (Nr. 1356/2016); Giuseppina Bonfigli (Nr. 1357/2016); Lucrezia Lapadula (Nr. 1358/2016); Andrea Serafini (Nr. 1359/2016); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nr. 1360/2016); Mark Priestley (Nr. 1361/2016); (*) (Nr. 1362/2016); Manuela Benetollo (Nr. 1363/2016); (*) (Nr. 1364/2016); Stefano Creo (Nr. 1365/2016); Cesarina Bertuccioli (Nr. 1366/2016); Lisa D'aponte (Nr. 1367/2016); Elisa Raschi (Nr. 1368/2016); Maurizio Criscuolo (Nr. 1369/2016); (*) (Nr. 1370/2016); Quintina Piono (Nr. 1371/2016); Barbara Tonni (Nr. 1372/2016); Mauro Maggioli (Nr. 1373/2016); (*) (Nr. 1374/2016); (*) (Nr. 1375/2016); Adriano Pari (Nr. 1376/2016); Giacomo Chiarelli (Nr. 1377/2016); Paola Galli (Nr. 1378/2016); Luigi Crusco (Nr. 1379/2016); Salvatore Lanzilotti (Nr. 1380/2016); Mauro Michelangeli (Nr. 1381/2016); Virginia Crusco (Nr. 1382/2016); Assunta Giudice (Nr. 1383/2016); Roberto Costa (Nr. 1384/2016); Rosa Guerra (Nr. 1385/2016); Wilma Negri (Nr. 1386/2016); Sabrina Crusco (Nr. 1387/2016); (*) (Nr. 1388/2016); Mark Ellis (Nr. 1389/2016); (*) (Nr. 1390/2016); (*) (Nr. 1391/2016); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (Nr. 1392/2016); (*) (Nr. 1393/2016); (*) (Nr. 1394/2016); (*) (Nr. 1395/2016); David Crossan (Nr. 1396/2016); Felicity Ford (Nr. 1397/2016); Ivan Zinzelli (Nr. 1398/2016); (*) (Nr. 1399/2016); (*) (Nr. 1400/2016); Fotios Batzios (Nr. 1401/2016); Andrea Konopková (Nr. 1402/2016); Jörg Brauneis (Nr. 1403/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1404/2016); Michael Traill (Nr. 1405/2016); (*) (Nr. 1406/2016); (*) (Nr. 1407/2016); (*) (Nr. 1408/2016); Rainer-Udo Steck (Nr. 1409/2016); María Ayora Saborido (Nr. 1410/2016); Arturo Romero Crispiniano (Nr. 1411/2016); (*) (Nr. 1412/2016); Patricia Nievas Costa (Nr. 1413/2016); (*) (Nr. 1414/2016); (*) (Nr. 1415/2016); Altin Muca (Nr. 1416/2016); (*) (Nr. 1417/2016); Stefania La Piana (Nr. 1418/2016); Demitrios Paicopolos (Nr. 1419/2016); Demitrios Paicopolos (Nr. 1420/2016); (*) (Nr. 1421/2016); (*) (Nr. 1422/2016); Juan Carlos Rodríguez (Asociación Española de Técnicos de Laboratorio) (Nr. 1423/2016); (*) (Nr. 1424/2016); (*) (Nr. 1425/2016); (*) (Nr. 1426/2016); Alfred Schneider (Nr. 1427/2016); (*) (Nr. 1428/2016); (*) (Nr. 1429/2016); (*) (Nr. 1430/2016); (*) (Nr. 1431/2016); Chiara Marini (Nr. 1432/2016); (*) (Nr. 1433/2016); Mika Lindqvist (Nr. 1434/2016); (*) (Nr. 1435/2016); (*) (Nr. 1436/2016); Fotios Batzios (Nr. 1437/2016).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2016. gada 14. decembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Izmaiņas attiecībā uz nodošanu citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

ENVI komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (2016/2306(INI)).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: ENVI, REGI, BUDG (Reglamenta 54. pants).

CONT komiteja

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešana (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, REGI.

LIBE komiteja

- Eiropas elektronisko sakaru kodekss (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.
Atzinums: CULT, LIBE, IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants).

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants) ECON, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI).


14. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 16. janvāra līdz 19. janvārim.


16. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Mosca, Nart, Rochefort

Juridisks paziņojums - Privātuma politika