Index 
Notulen
PDF 268kWORD 82k
Donderdag 15 december 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Internationale luchtvaartovereenkomsten (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti
  4.2.De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar
  4.3.Massagraven in Irak
 5.Mededelingen van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti (stemming)
  6.2.De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar (stemming)
  6.3.Massagraven in Irak (stemming)
  6.4.Visumplichtige en niet-visumplichtige derde landen: herziening van het opschortingsmechanisme ***I (stemming)
  6.5.Bezwaar krachtens artikel 106: Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (stemming)
  6.6.Steun voor Thalidomideslachtoffers (stemming)
  6.7.Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik (stemming)
  6.8.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (stemming)
  6.9.Internationale luchtvaartovereenkomsten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (debat)
 11.Ingekomen stukken
 12.Verzoekschriften
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Internationale luchtvaartovereenkomsten (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000128/2016) van Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Internationale luchtvaartovereenkomsten (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Het debat heeft op 23 november 2016 plaatsgevonden (punt 20 van de notulen van 23.11.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, over internationale luchtvaartovereenkomsten (2016/2961(RSP)) (B8-1337/2016);

—   Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato en Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, over internationale luchtvaartovereenkomsten (2016/2961(RSP)) (B8-1338/2016);

—   Marie-Christine Arnautu, namens de ENF, over internationale luchtvaartovereenkomsten (2016/2961(RSP)) (B8-1339/2016).

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 15.12.2016.


3. Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (debat)

Verslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 [2016/2146(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Ángela Vallina leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Jarosław Wałęsa die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Soledad Cabezón Ruiz, Enrique Calvet Chambon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Kostadinka Kuneva, Margrete Auken, Tim Aker, Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Xabier Benito Ziluaga, Julia Pitera, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Michela Giuffrida, Peter Jahr en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Ilhan Kyuchyuk en Thomas Mann.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Ángela Vallina en Notis Marias, deze laatste voor een punt van orde (de Voorzitter stelt vast dat het niet om een punt van orde gaat en ontneemt de spreker het woord).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 15.12.2016.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 14.12.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti

Ontwerpresoluties B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck en Jo Leinen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Diane James,niet-fractiegebonden lid, Thomas Mann, Michaela Šojdrová en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, over het vorige debat, en Claude Turmes.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 15.12.2016.


4.2. De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar

Ontwerpresoluties B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir licht ontwerpresolutie B8-1345/2016 toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet et Ana Gomes geven toelichtingen bij ontwerpresoluties B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 en B8-1363/2016.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Afzal Khan, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Doru-Claudian Frunzulică en Dominique Bilde.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 15.12.2016.


4.3. Massagraven in Irak

Ontwerpresoluties B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri en Jonathan Arnott lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Andrea Cozzolino en Branislav Škripek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 15.12.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


5. Mededelingen van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat er een staking zou kunnen zijn van de chauffeurs van de externe taxidienst en dat de nodige maatregelen zijn genomen voor het vervoer naar de luchthaven en de stations.

De Voorzitter deelt mee dat het Bureau op 12 december 2016 het beroep heeft onderzocht dat Jasenko Selimovic heeft aangetekend tegen het besluit van de Voorzitter van 22 november 2016 om hem een sanctie op te leggen wegens zijn gedrag dat neerkomt op psychologische intimidatie ten aanzien van zijn geaccrediteerde parlementaire medewerkers (punt 13 van de notulen van 22.11.2016), en dat het Bureau hoger genoemd besluit unaniem heeft bevestigd. De sanctie bestaat uit een berisping.

De Voorzitter deelt mee dat, ingevolge de aanbeveling van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden, de Voorzitter van het Parlement besloten heeft Udo Voigt een sanctie op te leggen overeenkomstig artikel 166 van het Reglement wegens niet-naleving van de openbaarmakingverplichtingen die zijn neergelegd in de gedragscode en de uitvoeringsbepalingen daarvan. De sanctie bestaat uit een berisping. Het betrokken lid is vandaag in kennis gesteld van het besluit.

Het woord wordt gevoerd door Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, die protesteert tegen bepaalde uitspraken van de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, over Griekenland en die vraagt dat een buitengewone vergadering van de Conferentie van voorzitters wordt gehouden in aanwezigheid van Jeroen Dijsselbloem. Hij vraagt dat Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) een standpunt kenbaar maakt namens de Commissie en dat dit aan de Voorzitter van het Parlement wordt meegedeeld (De Voorzitter M. le Président neemt dit ter kennis).

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek steunt en die vraagt dat de genoemde vergadering van de Conferentie van voorzitters volgende week plaats vindt.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, over de situatie in Syrië. Zij verzoekt de leden op te staan als steunbetuiging aan de Syrische bevolking. De leden gaan hierop in.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, over het gebruik van artikel 166 en artikel 141, lid 4, van het Reglement (De Voorzitter antwoordt dat zijn opmerkingen zullen worden overgebracht aan de Voorzitter van het Parlement).


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 en B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1346/2016

(ter vervanging van B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 en B8-1361/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Molly Scott Cato, Ulrike Lunacek en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0505)


6.2. De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 en B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1345/2016

(ter vervanging van B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 en B8-1363/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić en Karol Karski, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jean Lambert en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0506)


6.3. Massagraven in Irak (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 en B8-1362/2016 (2016/3028(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1344/2016

(ter vervanging van B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 en B8-1362/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0507)


6.4. Visumplichtige en niet-visumplichtige derde landen: herziening van het opschortingsmechanisme ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0508)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0508)


6.5. Bezwaar krachtens artikel 106: Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (stemming)

Ontwerpresolutie over de ontwerpuitvoeringsrichtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlagen I t/m V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0509)


6.6. Steun voor Thalidomideslachtoffers (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1341/2016 en B8-1343/2016 (2016/3029(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1341/2016

Aangenomen (P8_TA(2016)0510)

(Ontwerpresolutie B8-1343/2016 komt te vervallen.)


6.7. Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1340/2016 (2016/2902(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0511)


6.8. Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (stemming)

Verslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 [2016/2146(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0512)


6.9. Internationale luchtvaartovereenkomsten (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000128/2016) van Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Internationale luchtvaartovereenkomsten (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Het debat heeft op 23 november 2016 plaatsgevonden (punt 20 van de notulen van 23.11.2016).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 15 december 2016 (punt 2 van de notulen van 15.12.2016).

Ontwerpresoluties, B8-1337/2016, B8-1338/2016 en B8-1339/2016 (2016/2961(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1337/2016

Aangenomen (P8_TA(2016)0513)

(Ontwerpresoluties B8-1338/2016 en B8-1339/2016 komen te vervallen.)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0235/2016
Monica Macovei en Stanislav Polčák

Steun voor Thalidomideslachtoffers - (2016/3029(RSP)) - B8-1343/2016
Monica Macovei, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Anna Záborská en Seán Kelly

Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik - (2016/2902(RSP)) - B8-1340/2016
Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Anna Záborská en Seán Kelly

Verslag Ángela Vallina - A8-0366/2016
Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Internationale luchtvaartovereenkomsten - (2016/2961(RSP)) - B8-1337/2016
Seán Kelly.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (debat)

Verklaring van de Commissie: Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (2016/3024(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš en Tiziana Beghin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

AGRI, ENVI, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken en tot intrekking van de Verordeningen(EG) nr. 1166/2008 en (EU) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD))

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Voorstel voor een besluit betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel tot uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije, en ter vervanging van Besluiten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU en 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad over de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland en ter vervanging van de Besluiten 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland, en ter vervanging van de Besluiten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU en 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel tot uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland, en ter vervanging van Besluit 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van de landbouwtechnologie (B8-1287/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van cultuurgoederen in Europa (B8-1292/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over informatie en communicatie in verband met de steun die wordt verleend door de Europese fondsen (B8-1293/2016)

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over Erasmus + en mobiliteit (B8-1297/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Dominique Bilde en Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een betere sensibilisering voor het risico van hartstilstand (B8-1298/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de gegrondheid van een begroting voor de eurozone (B8-1299/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de verwijdering van afval (B8-1300/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de opwarming van de aarde (B8-1301/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de steun voor de hervormingen op cohesiegebied en voor het cohesiebeleid (B8-1303/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde en Georg Mayer. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van een toegankelijk toerisme in Europa (B8-1306/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de begroting van de Europese Unie en de beleidsmaatregelen op sociaal gebied (B8-1308/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het Europees Centrum voor pers- en mediavrijheid (B8-1311/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de pretoetredingssteun voor Turkije (B8-1312/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het project van het "Huis van de Europese geschiedenis" (B8-1314/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

CONT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de “Jean Monnet”-activiteiten (B8-1317/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een restrictiever immigratiebeleid (B8-1318/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de opheffing van het geharmoniseerd programma voor conjunctuurenquêtes van de Europese Unie in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten (B8-1321/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de administratieve kosten van pretoetredingssteun (B8-1322/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verlaging van de begroting voor multimedia-acties (B8-1323/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het programma "Europa voor de burger" (B8-1325/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de uitgaven van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) (B8-1326/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het programma getiteld "Inclusieve, innovatieve en reflexieve Europese samenlevingen bevorderen" (B8-1327/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het probleem van alcoholverstrekking aan minderjarigen (B8-1328/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI


12. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 14 december 2016

(*) Naam vertrouwelijk.

(*) Jeremy Mesdouze (nr. 1210/2016); (*) (nr. 1211/2016); (*) (nr. 1212/2016); Renato Aluino (nr. 1213/2016); (*) (nr. 1214/2016); (*) (nr. 1216/2016); (*) (nr. 1217/2016); (*) (nr. 1218/2016); Raffaele Martinez (nr. 1219/2016); (*) (nr. 1220/2016); (*) (nr. 1221/2016); (*) (nr. 1222/2016); Carlo Acconci (nr. 1223/2016); Carmela Zucca (nr. 1224/2016); Danilo Protti (nr. 1225/2016); Massimo Bianchini (nr. 1226/2016); Damiano Farina (nr. 1227/2016); (*) (nr. 1228/2016); (*) (nr. 1229/2016); Ramon Roca i Tió (nr. 1230/2016); (*) (nr. 1231/2016); Gredo Förster (nr. 1232/2016); Fernanda Giovannini (nr. 1233/2016); Anna Maria Leonardi (nr. 1234/2016); Massimo Pignatiello (nr. 1235/2016); (*) (nr. 1236/2016); (*) (nr. 1237/2016); Ilenia Matricardi (nr. 1238/2016); Daniela Fagioli (nr. 1239/2016); Isabella Macrelli (nr. 1240/2016); Wang Xiaolan (nr. 1241/2016); Giancarlo Morandi (nr. 1242/2016); Angelika Gauss (nr. 1243/2016); (*) (nr. 1244/2016); Lucia Boldrini (nr. 1245/2016); (*) (nr. 1246/2016); Paula Schmid Porras (PROEM-AID) (nr. 1247/2016); (*) (nr. 1248/2016); (*) (nr. 1249/2016); (*) (nr. 1250/2016); Flavio Betti (nr. 1251/2016); (*) (nr. 1252/2016); (*) (nr. 1253/2016); (*) (nr. 1254/2016); (*) (nr. 1255/2016); (*) (nr. 1256/2016); Javier Millán Villalón (nr. 1257/2016); Simona Ricci (nr. 1258/2016); Otello Ascani (nr. 1259/2016); Accame Carlo (nr. 1260/2016); Nadia Perfetti (nr. 1261/2016); Luca Colori (nr. 1262/2016); Sara D'aponte (nr. 1263/2016); Teo Nicola Pesaresi (nr. 1264/2016); Valentina Guazzolini (nr. 1265/2016); Giancarlo Rastelli (nr. 1266/2016); Davide Tonti (nr. 1267/2016); Ivan Matricardi (nr. 1268/2016); Manuela Tosi (nr. 1269/2016); Carmela Panzica (nr. 1270/2016); Roberto Magnani (nr. 1271/2016); Diego B. Bertilotti (nr. 1272/2016); Monia Guazzolini (nr. 1273/2016); Sergio Morandi (nr. 1274/2016); Nazzarena Costantini (nr. 1275/2016); Cristian Mina (nr. 1276/2016); Fulvio Binotti (nr. 1277/2016); Alice Farina (nr. 1278/2016); Elena Vorobey (nr. 1279/2016); Alessandro Scartozzi (nr. 1280/2016); Fabrizio Fornari (nr. 1281/2016); Luana Raschi (nr. 1282/2016); Guerrina Boldrini (nr. 1283/2016); Sivano Bordoni (nr. 1284/2016); Luca Pesaresi (nr. 1285/2016); Gianluca Scartozzi (nr. 1286/2016); Bettina Bolla (nr. 1287/2016); Fernando Delbianco (nr. 1288/2016); Domenico Parisi (nr. 1289/2016); Claudia Corazza (nr. 1290/2016); Niccolò Amati (nr. 1291/2016); Iury Delbianco (nr. 1292/2016); Niccolò Martinelli (nr. 1293/2016); Sandro Lanzi (nr. 1294/2016); Luisa Conti (nr. 1295/2016); Michele Ascani (nr. 1296/2016); Fiammetta Michelangeli (nr. 1297/2016); Roberto Topa (nr. 1298/2016); Federico Paci (nr. 1299/2016); Barbara Pozzi (nr. 1300/2016); Gloria Conti (nr. 1301/2016); Graziella Arcangeli (nr. 1302/2016); Davide Baldolini (nr. 1303/2016); Isabel de la Cruz García (nr. 1304/2016); Gail Thomas (nr. 1305/2016); (*) (nr. 1306/2016); (*) (nr. 1307/2016); Laura Romero Martínez (nr. 1308/2016); (*) (nr. 1309/2016); (*) (nr. 1310/2016); (*) (nr. 1311/2016); Sebastien Pratt (nr. 1312/2016); Julia Lakschin Danielsson (nr. 1313/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr. 1314/2016); (*) (nr. 1315/2016); Jens Genzer (nr. 1316/2016); (*) (nr. 1317/2016); Jürgen Sachansky (nr. 1318/2016); Chiara Serafini (nr. 1319/2016); Elio Ravaldini (nr. 1320/2016); Renata Masoni (nr. 1321/2016); Riccardo Pazzaglia (nr. 1322/2016); Stephan Evertz Dr. (nr. 1323/2016); (*) (nr. 1324/2016); Sara Bellandi (nr. 1325/2016); (*) (nr. 1326/2016); Mario Cavaliere (nr. 1327/2016); (*) (nr. 1328/2016); Rob Kinnon-Brettle (nr. 1329/2016); Geoffrey Owen Steele-Morgan (nr. 1330/2016); Luca Dall'asta (nr. 1331/2016); Clara Eugenia Ros Barrachina (nr. 1332/2016); Todor Lyutskanov (nr. 1333/2016); Bernardetta Salini (nr. 1334/2016); Antonello Pinna (nr. 1335/2016); Franca Vannucci (nr. 1336/2016); (*) (nr. 1337/2016); (*) (nr. 1338/2016); (*) (nr. 1339/2016); Alicia Coronado Arana (nr. 1340/2016); (*) (nr. 1341/2016); Klaus Mähring (nr. 1342/2016); Alessandra Binotti (nr. 1343/2016); Marco Tonti (nr. 1344/2016); Luana Raschi (nr. 1345/2016); Manuel Perazzini (nr. 1346/2016); Bianca Bruzzone (nr. 1347/2016); Alessandro Parma (nr. 1348/2016); Catia Lazzarini (nr. 1349/2016); Domenico Scopelliti (nr. 1350/2016); Giorgio Bolla (nr. 1351/2016); Giancarlo Guazzolini (nr. 1352/2016); Antonella Capobianco (nr. 1353/2016); Giovanni Cerri (nr. 1354/2016); Gino Di Lello (nr. 1355/2016); (*) (nr. 1356/2016); Giuseppina Bonfigli (nr. 1357/2016); Lucrezia Lapadula (nr. 1358/2016); Andrea Serafini (nr. 1359/2016); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 1360/2016); Mark Priestley (nr. 1361/2016); (*) (nr. 1362/2016); Manuela Benetollo (nr. 1363/2016); (*) (nr. 1364/2016); Stefano Creo (nr. 1365/2016); Cesarina Bertuccioli (nr. 1366/2016); Lisa D'aponte (nr. 1367/2016); Elisa Raschi (nr. 1368/2016); Maurizio Criscuolo (nr. 1369/2016); (*) (nr. 1370/2016); Quintina Piono (nr. 1371/2016); Barbara Tonni (nr. 1372/2016); Mauro Maggioli (nr. 1373/2016); (*) (nr. 1374/2016); (*) (nr. 1375/2016); Adriano Pari (nr. 1376/2016); Giacomo Chiarelli (nr. 1377/2016); Paola Galli (nr. 1378/2016); Luigi Crusco (nr. 1379/2016); Salvatore Lanzilotti (nr. 1380/2016); Mauro Michelangeli (nr. 1381/2016); Virginia Crusco (nr. 1382/2016); Assunta Giudice (nr. 1383/2016); Roberto Costa (nr. 1384/2016); Rosa Guerra (nr. 1385/2016); Wilma Negri (nr. 1386/2016); Sabrina Crusco (nr. 1387/2016); (*) (nr. 1388/2016); Mark Ellis (nr. 1389/2016); (*) (nr. 1390/2016); (*) (nr. 1391/2016); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (nr. 1392/2016); (*) (nr. 1393/2016); (*) (nr. 1394/2016); (*) (nr. 1395/2016); David Crossan (nr. 1396/2016); Felicity Ford (nr. 1397/2016); Ivan Zinzelli (nr. 1398/2016); (*) (nr. 1399/2016); (*) (nr. 1400/2016); Fotios Batzios (nr. 1401/2016); Andrea Konopková (nr. 1402/2016); Jörg Brauneis (nr. 1403/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1404/2016); Michael Traill (nr. 1405/2016); (*) (nr. 1406/2016); (*) (nr. 1407/2016); (*) (nr. 1408/2016); Rainer-Udo Steck (nr. 1409/2016); María Ayora Saborido (nr. 1410/2016); Arturo Romero Crispiniano (nr. 1411/2016); (*) (nr. 1412/2016); Patricia Nievas Costa (nr. 1413/2016); (*) (nr. 1414/2016); (*) (nr. 1415/2016); Altin Muca (nr. 1416/2016); (*) (nr. 1417/2016); Stefania La Piana (nr. 1418/2016); Demitrios Paicopolos (nr. 1419/2016); Demitrios Paicopolos (nr. 1420/2016); (*) (nr. 1421/2016); (*) (nr. 1422/2016); Juan Carlos Rodríguez (Asociación Española de Técnicos de Laboratorio) (nr. 1423/2016); (*) (nr. 1424/2016); (*) (nr. 1425/2016); (*) (nr. 1426/2016); Alfred Schneider (nr. 1427/2016); (*) (nr. 1428/2016); (*) (nr. 1429/2016); (*) (nr. 1430/2016); (*) (nr. 1431/2016); Chiara Marini (nr. 1432/2016); (*) (nr. 1433/2016); Mika Lindqvist (nr. 1434/2016); (*) (nr. 1435/2016); (*) (nr. 1436/2016); Fotios Batzios (nr. 1437/2016).

De Voorzitter deelt mede op 14 december 2016 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie ENVI

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (2016/2306(INI))
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 54 van het Reglement)
advies: ENVI, REGI, BUDG (artikel 54 van het Reglement)

Commissie CONT

- Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, REGI

Commissie LIBE

- Europees telecomwetboek (herschikking) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: CULT, LIBE, IMCO, JURI (artikel 104 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement) ECON, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)


14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 16 t/m 19 januari 2017.


16. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Mosca, Nart, Rochefort

Juridische mededeling - Privacybeleid