Indeks 
Protokół
PDF 271kWORD 82k
Czwartek, 15 grudnia 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (złożone projekty rezolucji)
 3.Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego
  4.2.Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie
  4.3.Zbiorowe groby w Iraku
 5.Komunikaty Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  6.1.Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (głosowanie)
  6.2.Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (głosowanie)
  6.3.Zbiorowe groby w Iraku (głosowanie)
  6.4.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) ***I (głosowanie)
  6.5.Środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (głosowanie)
  6.6.Wsparcie dla ofiar talidomidu (głosowanie)
  6.7.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (głosowanie)
  6.8.Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (głosowanie)
  6.9.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (debata)
 11.Składanie dokumentów
 12.Petycje
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000128/2016), które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Debata odbyła się dnia 23 listopada 2016 r. (pkt 20 protokołu z dnia 23.11.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, w sprawie międzynarodowych porozumień w dziedzinie lotnictwa (2016/2961(RSP)) (B8-1337/2016);

—   Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato i Peter Lundgren, w imieniu grupy EFDD, w sprawie międzynarodowych porozumień w dziedzinie lotnictwa (2016/2961(RSP)) (B8-1338/2016);

—   Marie-Christine Arnautu, w imieniu grupy ENF, w sprawie międzynarodowych porozumień w dziedzinie lotnictwa (2016/2961(RSP)) (B8-1339/2016).

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.


3. Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w 2015 r. [2016/2146(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Ángela Vallina przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Pál Csáky w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Jarosław Wałęsa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Soledad Cabezón Ruiz, Enrique Calvet Chambon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Kostadinka Kuneva, Margrete Auken, Tim Aker, Rosa Estaràs Ferragut, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Marlene Mizzi, Xabier Benito Ziluaga, Julia Pitera, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebreton, Michela Giuffrida, Peter Jahr i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Ilhan Kyuchyuk i Thomas Mann.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Ángela Vallina i Notis Marias, ten ostatni w sprawie wniosku formalnego (przewodnicząca stwierdziła, że nie chodzi o wniosek formalny i odebrała mu głos).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 14.12.2016)


4.1. Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

Projekty rezolucji B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck i Jo Leinen przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Thomas Mann, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, w sprawie poprzedniej debaty, i Claude Turmes.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.


4.2. Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

Projekty rezolucji B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir przedstawił projekt rezolucji B8-1345/2016.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet i Ana Gomes przedstawili projekty rezolucji B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 i B8-1363/2016.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Afzal Khan w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Doru-Claudian Frunzulică i Dominique Bilde.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.


4.3. Zbiorowe groby w Iraku

Projekty rezolucji B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri i Jonathan Arnott przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Andrea Cozzolino i Branislav Škripek.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Seán Kelly.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


5. Komunikaty Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował o możliwym strajku kierowców świadczących usługi zewnętrzne i zakomunikował, że zostały powzięte odpowiednie środki w celu zapewnienia transportu na lotnisko i stacje kolejowe.

Przewodniczący zakomunikował, że dnia 12 grudnia 2016 r. Prezydium rozpatrzyło złożone przez Jasenka Selimovic a odwołanie od decyzji Przewodniczącego z dnia 22 listopada 2016 r. o nałożeniu na niego sankcji w związku z jego zachowaniem stanowiącym nękanie psychiczne wobec jego akredytowanych asystentów parlamentarnych (pkt 13 protokołu z dnia 22.11.2016) i jednogłośnie potwierdziło wspomnianą decyzję. Sankcja polega na udzieleniu nagany.

Przewodniczący poinformował, że w związku z zaleceniem komitetu doradczego ds. postępowania posłów Przewodniczący Parlamentu postanowił zgodnie z art. 166 Regulaminu nałożyć sankcję na Udo Voigta z powodu niewypełnienia przez niego obowiązków w zakresie ujawniania ustanowionych w Kodeksie postępowania posłów i w przepisach wykonawczych do tego kodeksu. Sankcja polega na udzieleniu nagany. O decyzji zainteresowany poseł został powiadomiony w dniu dzisiejszym.

Głos zabrał Udo Bullmann, w imieniu grupy S&D, który oburzył się na niektóre wygłoszone przez przewodniczącego Eurogrupy Jeroena Dijsselbloema uwagi na temat Grecji i wezwał do zwołania posiedzenia nadzwyczajnego Konferencji Przewodniczących z udziałem Jeroena Dijsselbloema. Zwrócił się do Jean-Claude'a Junckera (przewodniczącego Komisji) o zajęcie stanowiska w imieniu Komisji i o poinformowanie Przewodniczącego Parlamentu (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Głos zabrała Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL, która poparła ten wniosek i zwróciła się o to, by to posiedzenie Konferencji Przewodniczących odbyło się w przyszłym tygodniu.

Głos zabrała Anna Maria Corazza Bildt w sprawie sytuacji w Syrii i zachęciła posłów do powstania w geście poparcia dla ludności syryjskiej, co posłowie uczynili.

Głos zabrał Bruno Gollnisch w sprawie stosowania art. 166 i art. 144 ust. 4 Regulaminu (Przewodniczący odpowiedział, że jego uwagi zostaną przekazane Przewodniczącemu Parlamentu).


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 i B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1346/2016

(zastępujący B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 i B8-1361/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE;

—   Molly Scott Cato, Ulrike Lunacek i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0505)


6.2. Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 i B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1345/2016

(zastępujący B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 i B8-1363/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić i Karol Karski, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Jean Lambert i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0506)


6.3. Zbiorowe groby w Iraku (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 i B8-1362/2016 (2016/3028(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1344/2016

(zastępujący B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 i B8-1362/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR;

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0507)


6.4. Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0508)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0508)


6.5. Środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (głosowanie)

Projekt rezolucji w sprawie projektu dyrektywy wykonawczej Komisji zmieniającej załączniki I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (D047308/01; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0509)


6.6. Wsparcie dla ofiar talidomidu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1341/2016 i B8-1343/2016 (2016/3029(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1341/2016

Przyjęto (P8_TA(2016)0510)

(Projekt rezolucji B8-1343/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


6.7. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1340/2016 (2016/2902(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0511)


6.8. Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w 2015 r. [2016/2146(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0512)


6.9. Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000128/2016), które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Debata odbyła się dnia 23 listopada 2016 r. (pkt 20 protokołu z dnia 23.11.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 grudnia 2016 r. (pkt 2 protokołu z dnia 15.12.2016).

Projekty rezolucji, B8-1337/2016, B8-1338/2016 i B8-1339/2016 (2016/2961(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1337/2016

Przyjęto (P8_TA(2016)0513)

(Projekty rezolucji B8-1338/2016 i B8-1339/2016 stały się bezprzedmiotowe.)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0235/2016
Monica Macovei i Stanislav Polčák

Wsparcie dla ofiar talidomidu - (2016/3029(RSP)) - B8-1343/2016
Monica Macovei, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Anna Záborská i Seán Kelly

Produkty lecznicze stosowane w pediatrii - (2016/2902(RSP)) - B8-1340/2016
Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Anna Záborská i Seán Kelly

Sprawozdanie Ángela Vallina - A8-0366/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa - (2016/2961(RSP)) - B8-1337/2016
Seán Kelly.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (debata)

Oświadczenie Komisji: Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (2016/3024(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš i Tiziana Beghin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

AGRI, ENVI, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech oraz zastępującej decyzje 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE i 2014/264/UE (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępującej decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii oraz zastępującej decyzje 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE i 2013/792/UE (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie oraz zastępującej decyzję 2014/911/UE (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju technologii rolniczej (B8-1287/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dóbr kultury w Europie (B8-1292/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie informowania i komunikowania na temat wsparcia udzielanego w ramach funduszy europejskich (B8-1293/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie programu Erasmus + i mobilności (B8-1297/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

opinia:

EMPL

- Dominique Bilde i Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwiększania świadomości na temat ryzyka zatrzymania akcji serca (B8-1298/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie stosowności budżetu strefy euro (B8-1299/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie unieszkodliwiania odpadów (B8-1300/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie globalnego ocieplenia (B8-1301/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie wspierania reform i polityki spójności (B8-1303/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde i Georg Mayer. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju turystyki dostępnej dla wszystkich w Europie (B8-1306/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie budżetu Unii Europejskiej i polityki społecznej (B8-1308/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

EMPL

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Centrum Wolności Prasy i Mediów (B8-1311/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie pomocy przedakcesyjnej dla Turcji (B8-1312/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie projektu Domu Historii Europejskiej (B8-1314/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

opinia:

CONT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie działań w ramach programu „Jean Monnet” (B8-1317/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie bardziej restrykcyjnej polityki w dziedzinie imigracji (B8-1318/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów w państwach członkowskich i krajach kandydujących (B8-1321/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kosztów administracyjnych pomocy przedakcesyjnej (B8-1322/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zmniejszenia budżetu przeznaczonego na działania multimedialne (B8-1323/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie programu Europa dla Obywateli (B8-1325/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wydatków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) (B8-1326/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie programu „Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich” (B8-1327/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie problemu spożycia alkoholu przez nieletnich (B8-1328/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI


12. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 14 grudnia 2016 r.

(*) Nazwisko poufne.

(*) Jeremy Mesdouze (nr 1210/2016); (*) (nr 1211/2016); (*) (nr 1212/2016); Renato Aluino (nr 1213/2016); (*) (nr 1214/2016); (*) (nr 1216/2016); (*) (nr 1217/2016); (*) (nr 1218/2016); Raffaele Martinez (nr 1219/2016); (*) (nr 1220/2016); (*) (nr 1221/2016); (*) (nr 1222/2016); Carlo Acconci (nr 1223/2016); Carmela Zucca (nr 1224/2016); Danilo Protti (nr 1225/2016); Massimo Bianchini (nr 1226/2016); Damiano Farina (nr 1227/2016); (*) (nr 1228/2016); (*) (nr 1229/2016); Ramon Roca i Tió (nr 1230/2016); (*) (nr 1231/2016); Gredo Förster (nr 1232/2016); Fernanda Giovannini (nr 1233/2016); Anna Maria Leonardi (nr 1234/2016); Massimo Pignatiello (nr 1235/2016); (*) (nr 1236/2016); (*) (nr 1237/2016); Ilenia Matricardi (nr 1238/2016); Daniela Fagioli (nr 1239/2016); Isabella Macrelli (nr 1240/2016); Wang Xiaolan (nr 1241/2016); Giancarlo Morandi (nr 1242/2016); Angelika Gauss (nr 1243/2016); (*) (nr 1244/2016); Lucia Boldrini (nr 1245/2016); (*) (nr 1246/2016); Paula Schmid Porras (PROEM-AID) (nr 1247/2016); (*) (nr 1248/2016); (*) (nr 1249/2016); (*) (nr 1250/2016); Flavio Betti (nr 1251/2016); (*) (nr 1252/2016); (*) (nr 1253/2016); (*) (nr 1254/2016); (*) (nr 1255/2016); (*) (nr 1256/2016); Javier Millán Villalón (nr 1257/2016); Simona Ricci (nr 1258/2016); Otello Ascani (nr 1259/2016); Accame Carlo (nr 1260/2016); Nadia Perfetti (nr 1261/2016); Luca Colori (nr 1262/2016); Sara D'aponte (nr 1263/2016); Teo Nicola Pesaresi (nr 1264/2016); Valentina Guazzolini (nr 1265/2016); Giancarlo Rastelli (nr 1266/2016); Davide Tonti (nr 1267/2016); Ivan Matricardi (nr 1268/2016); Manuela Tosi (nr 1269/2016); Carmela Panzica (nr 1270/2016); Roberto Magnani (nr 1271/2016); Diego B. Bertilotti (nr 1272/2016); Monia Guazzolini (nr 1273/2016); Sergio Morandi (nr 1274/2016); Nazzarena Costantini (nr 1275/2016); Cristian Mina (nr 1276/2016); Fulvio Binotti (nr 1277/2016); Alice Farina (nr 1278/2016); Elena Vorobey (nr 1279/2016); Alessandro Scartozzi (nr 1280/2016); Fabrizio Fornari (nr 1281/2016); Luana Raschi (nr 1282/2016); Guerrina Boldrini (nr 1283/2016); Sivano Bordoni (nr 1284/2016); Luca Pesaresi (nr 1285/2016); Gianluca Scartozzi (nr 1286/2016); Bettina Bolla (nr 1287/2016); Fernando Delbianco (nr 1288/2016); Domenico Parisi (nr 1289/2016); Claudia Corazza (nr 1290/2016); Niccolò Amati (nr 1291/2016); Iury Delbianco (nr 1292/2016); Niccolò Martinelli (nr 1293/2016); Sandro Lanzi (nr 1294/2016); Luisa Conti (nr 1295/2016); Michele Ascani (nr 1296/2016); Fiammetta Michelangeli (nr 1297/2016); Roberto Topa (nr 1298/2016); Federico Paci (nr 1299/2016); Barbara Pozzi (nr 1300/2016); Gloria Conti (nr 1301/2016); Graziella Arcangeli (nr 1302/2016); Davide Baldolini (nr 1303/2016); Isabel de la Cruz García (nr 1304/2016); Gail Thomas (nr 1305/2016); (*) (nr 1306/2016); (*) (nr 1307/2016); Laura Romero Martínez (nr 1308/2016); (*) (nr 1309/2016); (*) (nr 1310/2016); (*) (nr 1311/2016); Sebastien Pratt (nr 1312/2016); Julia Lakschin Danielsson (nr 1313/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr 1314/2016); (*) (nr 1315/2016); Jens Genzer (nr 1316/2016); (*) (nr 1317/2016); Jürgen Sachansky (nr 1318/2016); Chiara Serafini (nr 1319/2016); Elio Ravaldini (nr 1320/2016); Renata Masoni (nr 1321/2016); Riccardo Pazzaglia (nr 1322/2016); Stephan Evertz Dr. (nr 1323/2016); (*) (nr 1324/2016); Sara Bellandi (nr 1325/2016); (*) (nr 1326/2016); Mario Cavaliere (nr 1327/2016); (*) (nr 1328/2016); Rob Kinnon-Brettle (nr 1329/2016); Geoffrey Owen Steele-Morgan (nr 1330/2016); Luca Dall'asta (nr 1331/2016); Clara Eugenia Ros Barrachina (nr 1332/2016); Todor Lyutskanov (nr 1333/2016); Bernardetta Salini (nr 1334/2016); Antonello Pinna (nr 1335/2016); Franca Vannucci (nr 1336/2016); (*) (nr 1337/2016); (*) (nr 1338/2016); (*) (nr 1339/2016); Alicia Coronado Arana (nr 1340/2016); (*) (nr 1341/2016); Klaus Mähring (nr 1342/2016); Alessandra Binotti (nr 1343/2016); Marco Tonti (nr 1344/2016); Luana Raschi (nr 1345/2016); Manuel Perazzini (nr 1346/2016); Bianca Bruzzone (nr 1347/2016); Alessandro Parma (nr 1348/2016); Catia Lazzarini (nr 1349/2016); Domenico Scopelliti (nr 1350/2016); Giorgio Bolla (nr 1351/2016); Giancarlo Guazzolini (nr 1352/2016); Antonella Capobianco (nr 1353/2016); Giovanni Cerri (nr 1354/2016); Gino Di Lello (nr 1355/2016); (*) (nr 1356/2016); Giuseppina Bonfigli (nr 1357/2016); Lucrezia Lapadula (nr 1358/2016); Andrea Serafini (nr 1359/2016); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr 1360/2016); Mark Priestley (nr 1361/2016); (*) (nr 1362/2016); Manuela Benetollo (nr 1363/2016); (*) (nr 1364/2016); Stefano Creo (nr 1365/2016); Cesarina Bertuccioli (nr 1366/2016); Lisa D'aponte (nr 1367/2016); Elisa Raschi (nr 1368/2016); Maurizio Criscuolo (nr 1369/2016); (*) (nr 1370/2016); Quintina Piono (nr 1371/2016); Barbara Tonni (nr 1372/2016); Mauro Maggioli (nr 1373/2016); (*) (nr 1374/2016); (*) (nr 1375/2016); Adriano Pari (nr 1376/2016); Giacomo Chiarelli (nr 1377/2016); Paola Galli (nr 1378/2016); Luigi Crusco (nr 1379/2016); Salvatore Lanzilotti (nr 1380/2016); Mauro Michelangeli (nr 1381/2016); Virginia Crusco (nr 1382/2016); Assunta Giudice (nr 1383/2016); Roberto Costa (nr 1384/2016); Rosa Guerra (nr 1385/2016); Wilma Negri (nr 1386/2016); Sabrina Crusco (nr 1387/2016); (*) (nr 1388/2016); Mark Ellis (nr 1389/2016); (*) (nr 1390/2016); (*) (nr 1391/2016); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (nr 1392/2016); (*) (nr 1393/2016); (*) (nr 1394/2016); (*) (nr 1395/2016); David Crossan (nr 1396/2016); Felicity Ford (nr 1397/2016); Ivan Zinzelli (nr 1398/2016); (*) (nr 1399/2016); (*) (nr 1400/2016); Fotios Batzios (nr 1401/2016); Andrea Konopková (nr 1402/2016); Jörg Brauneis (nr 1403/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 1404/2016); Michael Traill (nr 1405/2016); (*) (nr 1406/2016); (*) (nr 1407/2016); (*) (nr 1408/2016); Rainer-Udo Steck (nr 1409/2016); María Ayora Saborido (nr 1410/2016); Arturo Romero Crispiniano (nr 1411/2016); (*) (nr 1412/2016); Patricia Nievas Costa (nr 1413/2016); (*) (nr 1414/2016); (*) (nr 1415/2016); Altin Muca (nr 1416/2016); (*) (nr 1417/2016); Stefania La Piana (nr 1418/2016); Demitrios Paicopolos (nr 1419/2016); Demitrios Paicopolos (nr 1420/2016); (*) (nr 1421/2016); (*) (nr 1422/2016); Juan Carlos Rodríguez (Asociación Española de Técnicos de Laboratorio) (nr 1423/2016); (*) (nr 1424/2016); (*) (nr 1425/2016); (*) (nr 1426/2016); Alfred Schneider (nr 1427/2016); (*) (nr 1428/2016); (*) (nr 1429/2016); (*) (nr 1430/2016); (*) (nr 1431/2016); Chiara Marini (nr 1432/2016); (*) (nr 1433/2016); Mika Lindqvist (nr 1434/2016); (*) (nr 1435/2016); (*) (nr 1436/2016); Fotios Batzios (nr 1437/2016).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 14 grudnia 2016 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja ENVI

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (2016/2306(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 54 Regulaminu)
opinia: ENVI, REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu)

komisja CONT

- Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, REGI

komisja LIBE

- Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: CULT, LIBE, IMCO, JURI (art. 104 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), ECON, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)


14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 16 do 19 stycznia 2017 r.


16. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Mosca, Nart, Rochefort

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności