Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0361/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0361/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0005

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο

7.4. Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0005)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου