Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3007(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0001/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0001/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο

7.8. Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν, σύμφωνα με το άρθρο105 παράγραφος 3 του Κανονισμού, οι Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, Claude Moraes και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 24ης Nοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0008)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου