Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (2017/2505(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Kelly, Ivan Jakovčić και Lambert van Nistelrooij.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Victor Negrescu και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου