Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI, ECON

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Приложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
В съответствие с членове 304 и 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG, TRAN

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (текст от значение за ЕИП и за Швейцария) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

2) от членове на Парламента

2.1) предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно пазара на труда и реформата на корпоративния данък (КД) (B8-1332/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно експлоатацията на чуждестранните работници (B8-1333/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно единния пазар и колективните договаряния (B8-1335/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно цифровизацията и масовото обедняване (B8-1336/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно развитието на спорта за хора с увреждания (B8-1342/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно насърчаването на използването на биомаса, по-конкретно в химическия сектор (B8-1366/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно хидрогеоложката нестабилност и отмяната на бюджетните ограничения за обезопасяването на засегнати от наводнения територии и региони (B8-1368/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

ECON

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно недостига на йод (B8-1370/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно наличието на пестициди в мюсли, получено от небиологичното земеделие (B8-1371/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно предотвратяването на кучешки бяс (B8-1372/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно религиозното насилие и оскверняването на християнски храмове в Европа (B8-1373/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно флуора в продуктите за зъбна хигиена (B8-1374/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разпространението на ХИВ сред жените (B8-1375/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно изтичането на мозъци в медицинския сектор (B8-1376/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно приема на сол в Европейския съюз (B8-1377/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно програми за ваксинация, адаптирани към застаряването на населението (B8-1378/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно изкореняването на полиомиелита (B8-1379/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно дифлубензурона (B8-1380/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно трафика на органи (B8-1381/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно потреблението на фъстъци (B8-1382/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно Candida auris (B8-1383/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно Mycobacterium tuberculosis (B8-1384/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно острия вял миелит (B8-1385/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно регламентирането по отношение на петициите онлайн (B8-1386/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PETI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно повишаването на осведомеността на младежите относно използването на интернет (B8-1387/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно мерките, алтернативни на затвор (B8-1388/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно нуждата от защита на географските указания в рамките на всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) (B8-1389/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно оценката на въздействието на използването на зелен асфалт в пътната настилка в ЕС (B8-1390/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно замърсяването на въздуха и определянето на нови годишни тавани на националните емисии (B8-1391/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно насърчаването на хидратацията (B8-1392/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn. Предложение за резолюция относно Dryocosmus kuriphilus (B8-1393/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно хармонизирането на семейните политики в държавите членки на Съюза с оглед на увеличаване на демографския прираст (B8-1394/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно определянето на европейски стандарти за социална справедливост и ограничаване на риска от бедност (B8-1395/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно храненето на сьомгите, произхождащи от биологичното земеделие (B8-1397/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно прекомерно високите цени на хранителните продукти и на напитките, продавани на европейските летища (B8-1398/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas. Предложение за резолюция относно риболовните дейности по улов на риба меч в Средиземно море (B8-1399/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно изготвянето на европейски норми за борба с разхищението на храни (B8-1401/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

2.2) предложение за препоръка (член 134 от Правилника за дейността)

- Maria Arena, Constance Le Grip. Предложение за препоръка до Съвета относно приоритетите на ЕС за 61-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B8-1365/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

AFET, EMPL

Правна информация - Политика за поверителност