Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. jaanuar 2017 - Strasbourg

14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

President konsulteerib selle ettepaneku asjus vastavalt aluslepingu artiklile 307 Regioonide Komiteega.

President konsulteerib selle ettepaneku asjus vastavalt aluslepingu artiklile 282 Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 140)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek tööturu ja äriühingu tulumaksu reformi kohta (B8-1332/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek võõrtöötajate ärakasutamise kohta (B8-1333/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek ühtse turu ja kollektiivläbirääkimiste kohta (B8-1335/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek digiteerumise ja vaesumise kohta (B8-1336/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimeste sporditegevuse arendamise kohta (B8-1342/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek biomassi propageerimise kohta, eelkõige keemiasektoris (B8-1366/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek hüdrogeoloogilise häiringu ning eelarvepiirangutest erandi tegemise kohta eesmärgiga tagada üleujutustes kannatada saanud territooriumide ja piirkondade turvalisus (B8-1368/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek joodivaeguse kohta (B8-1370/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek mittemahepõllumajandusest pärineva müsli pestitsiidisisalduse kohta (B8-1371/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek koerte marutaudi ennetamise kohta (B8-1372/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek usulise vägivalla ja kristlike pühapaikade rüvetamise kohta Euroopas (B8-1373/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek suuhügieenitoodetes sisalduva fluori kohta (B8-1374/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek HIVi leviku kohta naiste seas (B8-1375/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ajude äravoolu kohta meditsiinisektoris (B8-1376/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek soola tarbimise kohta Euroopa Liidus (B8-1377/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek elanikkonna vananemist arvestavate vaktsineerimiskavade kohta (B8-1378/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek poliomüeliidi likvideerimise kohta (B8-1379/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek diflubensurooni kohta (B8-1380/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek elundikaubanduse kohta (B8-1381/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek maapähklite tarbimise kohta (B8-1382/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Candida auris’e kohta (B8-1383/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tuberkuloosi mükobakteri (Mycobacterium tuberculosis) kohta (B8-1384/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Acute Flaccid Myelitis’e kohta (B8-1385/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek interneti teel esitatud petitsioone käsitlevate õigusnormide kohta (B8-1386/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PETI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noorte teadlikkuse suurendamise kohta interneti kasutamise valdkonnas (B8-1387/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek kinnipidamise suhtes alternatiivsete karistusmeetmete kohta (B8-1388/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde ja Marine Le Pen. Resolutsiooni ettepanek geograafiliste tähiste vajaliku kaitse kohta laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu raames (B8-1389/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi teekatetes keskkonnasäästliku asfaldi kasutamise mõju hindamise kohta (B8-1390/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õhusaaste ja heitkoguste uute siseriiklike ülemmäärade kehtestamise kohta (B8-1391/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek vee joomise propageerimise kohta (B8-1392/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano ja Sylvie Goddyn. Resolutsiooni ettepanek perepoliitika ühtlustamise kohta liidu liikmesriikides rahvastiku juurdekasvu edendamise eesmärgil (B8-1393/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek perepoliitika ühtlustamise kohta liidu liikmesriikides rahvastiku juurdekasvu edendamise eesmärgil (B8-1394/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa sotsiaalse õigluse normide määratlemise ja vaesusriski ohjeldamise kohta (B8-1395/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek mahepõllumajanduslike lõhede sööda kohta (B8-1397/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Marie-Christine Arnautu ja Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa lennujaamades müüdava toidu ja joogi kõrge hinna kohta (B8-1398/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos ja Isabelle Thomas. Resolutsiooni ettepanek mõõkkala püügipiirkondade kohta Vahemeres (B8-1399/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa õigusnormide väljatöötamise kohta toiduainete raiskamise vältimiseks (B8-1401/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

2.2) soovituse ettepanek (kodukorra artikkel 134)

- Maria Arena ja Constance Le Grip. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (B8-1365/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL

Õigusteave - Privaatsuspoliitika