Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 januari 2017 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI, ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn2006/123/EG en Verordening (EU) nr.1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Overeenkomstig de artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschapvan de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

2) van de leden

2.1) ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de arbeidsmarkt en de hervorming van de vennootschapsbelasting (B8-1332/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de uitbuiting van buitenlandse werknemers (B8-1333/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de interne markt en collectieve onderhandelingen (B8-1335/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over digitalisering en de groter wordende armoede (B8-1336/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van sport voor personen met een handicap (B8-1342/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bevordering van biomassa, in het bijzonder voor de chemische sector (B8-1366/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over hydrogeologische destabilisatie en de vrijstelling van begrotingsbeperkingen voor de beveiliging van gebieden en regio's die getroffen zijn door overstromingen (B8-1368/2016)

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

ECON

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over jodiumtekort (B8-1370/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in van niet-biologische landbouw afkomstige muesli (B8-1371/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de preventie van hondsdolheid (B8-1372/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over religieus geweld en de schennis van christelijke religieuze plaatsen in Europa (B8-1373/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over fluor in tandhygiëneproducten (B8-1374/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de prevalentie van hiv bij vrouwen (B8-1375/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de hersenvlucht in de medische sector (B8-1376/2016)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de zoutconsumptie in de Europese Unie (B8-1377/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over aan de vergrijzing van de bevolking aangepaste vaccinatieprogramma's (B8-1378/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de uitroeiing van polio (B8-1379/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over diflubenzuron (B8-1380/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de handel in organen (B8-1381/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de consumptie van aardnoten (B8-1382/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over candida auris (B8-1383/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de tuberkelbacterie (mycobacterium tuberculosis) (B8-1384/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over "acute flaccid myelitis" (B8-1385/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de reglementering van onlineverzoekschriften (B8-1386/2016)

verwezen naar

ten principale :

PETI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bewustmaking van jongeren van het gebruik van het internet (B8-1387/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over alternatieven voor gevangenisstraffen (B8-1388/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over de noodzakelijke bescherming van de beschermde geografische aanduidingen in het kader van CETA (B8-1389/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de effectbeoordeling over het gebruik van groen asfalt in het Europees wegdek (B8-1390/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over luchtverontreiniging en de bepaling van nieuwe jaarlijkse nationale emissieplafonds (B8-1391/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bevordering van drinken (B8-1392/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano en Sylvie Goddyn. Ontwerpresolutie over de dryocosmus kuriphilus (B8-1393/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de harmonisatie van het gezinsbeleid in de EU-lidstaten om de demografische groei te bevorderen (B8-1394/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vaststelling van Europese normen inzake sociale gerechtigheid en inperking van het armoederisico (B8-1395/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het voedsel voor biologisch gekweekte zalm (B8-1397/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH

- Marie-Christine Arnautu en Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de buitensporige prijs van de etenswaren en dranken die worden verkocht op de Europese luchthavens (B8-1398/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos en Isabelle Thomas. Ontwerpresolutie over de visserij op zwaardvis in de Middellandse Zee (B8-1399/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over Europese wetgeving ter bestrijding van voedselverspilling (B8-1401/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

2.2) ontwerpaanbeveling (artikel 134 van het Reglement)

- Maria Arena en Constance Le Grip. Ontwerpaanbeveling aan de Raad betreffende de EU-prioriteiten voor de 61e vergadering van de VN-Commissie voor de positie van de vrouw (B8-1365/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

AFET, EMPL

Juridische mededeling - Privacybeleid