Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 stycznia 2017 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI, ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Zgodnie z art. 304 i 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))
Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie rynku pracy i reformy podatku od przedsiębiorstw (IS) (B8-1332/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie wyzysku pracowników zagranicznych (B8-1333/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie jednolitego rynku i układów zbiorowych pracy (B8-1335/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie cyfryzacji i pogłębiającego się ubóstwa (B8-1336/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie rozwijania dyscyplin sportowych z myślą o osobach niepełnosprawnych (B8-1342/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

LIBE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie upowszechniania biomasy, zwłaszcza w sektorze chemicznym (B8-1366/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zaburzenia równowagi hydrogeologicznej i odstępstwa od ograniczeń budżetowych w celu zabezpieczenia terenów i regionów dotkniętych powodziami (B8-1368/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

ECON

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie niedoborów jodu (B8-1370/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie obecności pestycydów w płatkach musli pochodzących z rolnictwa nieekologicznego (B8-1371/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania wściekliźnie wśród psów (B8-1372/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie przemocy na tle religijnym i profanacji miejsc kultu chrześcijańskiego w Europie (B8-1373/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie fluoru w produktach przeznaczonych do higieny jamy ustnej (B8-1374/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie częstości występowania wirusa HIV wśród kobiet (B8-1375/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie drenażu mózgów w służbie zdrowia (B8-1376/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie spożycia soli w Unii Europejskiej (B8-1377/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie programów szczepień dostosowanych do starzenia się społeczeństwa (B8-1378/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania polio (B8-1379/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie diflubenzuronu (B8-1380/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie handlu narządami (B8-1381/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie spożywania orzechów arachidowych (B8-1382/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie grzyba Candida auris (B8-1383/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) (B8-1384/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie AFM (Acute Flaccid Myelitis) (B8-1385/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie petycji internetowych (B8-1386/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PETI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie podnoszenia świadomości młodzieży na temat kwestii związanych z korzystaniem z internetu (B8-1387/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie środków stanowiących alternatywę dla kary pozbawienia wolności (B8-1388/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie konieczności ochrony oznaczeń geograficznych w ramach CETA (B8-1389/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie oceny wpływu wykorzystania ekologicznego asfaltu w nawierzchniach dróg w UE (B8-1390/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zanieczyszczenia powietrza i wyznaczenia nowych krajowych rocznych limitów emisji (B8-1391/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie promowania nawadniania organizmu (B8-1392/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano i Sylvie Goddyn. Projekt rezolucji w sprawie galasówki kasztana orientalnego (Dryocosmus kuriphilus) (B8-1393/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji polityki rodzinnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu przyspieszenia wzrostu demograficznego (B8-1394/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie określenia europejskich standardów sprawiedliwości społecznej i ograniczenia zagrożenia ubóstwem (B8-1395/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie żywienia łososi pochodzących z hodowli ekologicznej (B8-1397/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

PECH

- Marie-Christine Arnautu i Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zbyt wysokich cen produktów spożywczych i napojów sprzedawanych na lotniskach europejskich (B8-1398/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos i Isabelle Thomas. Projekt rezolucji w sprawie połowów włócznika na Morzu Śródziemnym (B8-1399/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania przepisów europejskich w dziedzinie zwalczania marnotrawienia żywności (B8-1401/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

2.2) projekt zalecenia (art. 134 Regulaminu)

- Maria Arena i Constance Le Grip. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B8-1365/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

AFET, EMPL

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności