Seznam 
Zápis
PDF 339kWORD 101k
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (předložené návrhy usnesení)
 3.Evropský pilíř sociálních práv (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty
  4.2.Středoafrická republika
  4.3.Situace v Burundi
 5.Sdělení předsednictví
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Hlasování
  7.1.Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (hlasování)
  7.2.Středoafrická republika (hlasování)
  7.3.Situace v Burundi (hlasování)
  7.4.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku *** (hlasování)
  7.7.Jmenování členů výborů (hlasování)
  7.8.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)
  7.9.Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (hlasování)
  7.10.Evropský pilíř sociálních práv (hlasování)
  7.11.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Členství v delegacích
 12.Postoj Rady v 1. čtení
 13.Budování evropské ekonomiky v oblasti údajů (rozprava)
 14.Předložení dokumentů
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členů výborů


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Řešení výzev provádění celního kodexu EU (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Řešení výzev provádění celního kodexu EU (2016/3024(RSP))

Rozprava se konala dne 15. prosince 2016 (bod 10 zápisu ze dne 15.12.2016).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Vicky Ford za výbor INTA o řešení výzev spojených s prováděním celního kodexu Unie (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 19.1.2017.


3. Evropský pilíř sociálních práv (rozprava)

Zpráva o evropském pilíři sociálních práv [2016/2095(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Maria Arena (zpravodajka výboru FEMM), Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Dominique Martin za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupili: Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, aby Marianne Thyssenové položil otázku, na kterou posledně jmenovaná odpověděla, a Maria João Rodrigues.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 19.1.2017.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 20 zápisu ze dne 18.1.2017.)


4.1. Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty

Návrhy usnesení B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 a B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries a Jeroen Lenaers uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Diane James – nezařazená poslankyně, a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser a Nicola Caputo.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 19.1.2017.


4.2. Středoafrická republika

Návrhy usnesení B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 a B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Louis Aliot za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo a Patricija Šulin.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 19.1.2017.


4.3. Situace v Burundi

Návrhy usnesení B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 a B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička a Joachim Zeller uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Seán Kelly a Maria Arena.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 19.1.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


5. Sdělení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v souvislosti s četnými škodami, které v Itálii způsobila včerejší a dnešní zamětřesení a vyjádřil jménem Parlamentu solidaritu italskému lidu.

Vystoupili:

—    Elena Valenciano k situaci migrantů, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám,

—   Rosa D'Amato k zemětřesením v Itálii,

—   Eleni Theocharous k zákazu výstavy fotografií věnovaných Nikósii v prostorách Parlamentu,

—   Eleonora Forenza o situaci v Itálii v návaznosti na zemětřesení,

—   Jill Seymour k postupu hlasování použitému pro volbu předsedy.

Předseda potvrdil, že došlo k chybě při tlumočení vystoupení, které včera učinil Peter Lundgren (bod 14 zápisu ze dne 18.1.2017).


6. Žádost o zbavení imunity

Příslušné franouzské orgány předaly žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity v souvislosti s obviněním, které vznesl soud vyšší instance v Nice.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0072/2017

(nahrazující B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via za skupinu PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei za skupinu ECR,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0002)

(Návrh usnesení B8-0080/2017 se nebere v potaz.)


7.2. Středoafrická republika (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0074/2017

(nahrazující B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke za skupinu ECR,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0003)

(Návrhy usnesení B8-0081/2017, B8-0087/2017 a B8-0090/2017 se neberou v potaz.)


7.3. Situace v Burundi (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0075/2017

(nahrazující B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via za skupinu PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0004)

(Návrh usnesení B8-0086/2017 se nebere v potaz.)


7.4. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0005)


7.5. Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0006)


7.6. Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0007)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.7. Jmenování členů výborů (hlasování)

Návrh Konference předsedů: Jmenování členů výborů

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

Předseda oznámil, že na žádost skupiny ECR je jmenování Charlese Tannocka do podvýboru pro lidská práva nahrazeno jmenováním Amjada Bashira.

prohlášen za schválený (příloha 1 zápisu ze dne 19.1.2017)


7.8. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložili Roberto Gualtieri za výbor ECON, Claude Moraes a Judith Sargentini za výbor LIBE o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2016)07495 ; 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0008)


7.9. Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (hlasování)

Zpráva o logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T [2015/2348(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0009)


7.10. Evropský pilíř sociálních práv (hlasování)

Zpráva o evropském pilíři sociálních práv [2016/2095(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0010)


7.11. Řešení výzev provádění celního kodexu EU (hlasování)

Prohlášení Komise: Řešení výzev provádění celního kodexu EU (2016/3024(RSP))

Rozprava se konala dne 15. prosince 2016 (bod 10 zápisu ze dne 15.12.2016).

Návrh usnesení byl oznámen dne 19. ledna 2017 (bod 2 zápisu ze dne 19.1.2017).

Návrh usnesení B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0011)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Maria João Rodrigues - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Seán Kelly

Řešení výzev provádění celního kodexu EU - (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Seán Kelly.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13 heures, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Členství v delegacích

Parlament na žádost skupiny PPE schválil Parlament toto jmenování:

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: Dariusz Rosati, kterým je nahrazena Dubravka Šuica.


12. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - (14895/2/2016 – COM(2017)0006)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 20. ledna 2017.


13. Budování evropské ekonomiky v oblasti údajů (rozprava)

Prohlášení Komise: Budování evropské ekonomiky v oblasti údajů (2017/2505(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Seán Kelly, Ivan Jakovčić a Lambert van Nistelrooij.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu a Jozo Radoš.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI, ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (článeke 104 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

2) poslanci

2.1) návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Martin. Návrh usnesení o trhu práce a reformě daně z příjmu právnických osob (B8-1332/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Martin. Návrh usnesení o vykořisťování zahraničních pracovníků (B8-1333/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o jednotném trhu a kolektivním vyjednávání (B8-1335/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o digitalizaci a prohlubování chudoby (B8-1336/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o rozvoji sportu pro osoby se zdravotním postižením (B8-1342/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře biomasy, zejména v chemickém průmyslu (B8-1366/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o hydrogeologické nestabilitě a zrušení rozpočtových omezení, které má zajistit zavedení bezpečnostních opatření v oblastech a regionech zasažených záplavami (B8-1368/2016)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

ECON

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o nedostatečném příjmu jodu (B8-1370/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o výskytu pesticidů v müsli vyrobeném v rámci konvenčního zemědělství (B8-1371/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o prevenci vztekliny u psů (B8-1372/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o náboženském násilí a znesvěcování křesťanských svatostánků v Evropě (B8-1373/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o fluoru ve výrobcích pro dentální hygienu (B8-1374/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rozšíření HIV u žen (B8-1375/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o odlivu mozků ve zdravotnictví (B8-1376/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o spotřebě soli v Evropské unii (B8-1377/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o očkovacích programech uzpůsobených stárnutí obyvatelstva (B8-1378/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o vymýcení dětské obrny (B8-1379/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o diflubenzuronu (B8-1380/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o obchodování s orgány (B8-1381/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o konzumaci arašídů (B8-1382/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o kvasince Candida auris (B8-1383/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o bakterii Mycobacterium tuberculosis (B8-1384/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o akutní chabé myelitidě (B8-1385/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o pravidlech pro on-line petice (B8-1386/2016)

předáno

příslušný výbor :

PETI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zvyšování povědomí dospívající mládeže v souvislosti s používáním internetu (B8-1387/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o alternativách k trestu odnětí svobody (B8-1388/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Marine Le Pen. Návrh usnesení o nutné ochraně zeměpisných označení v rámci komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou (CETA) (B8-1389/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posouzení dopadu používání zeleného asfaltu při konstrukci povrchu vozovek v EU (B8-1390/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o znečištění ovzduší a o stanovení nových ročních stropů pro emise v jednotlivých členských státech (B8-1391/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře pitného režimu (B8-1392/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano a Sylvie Goddyn. Návrh usnesení o žlabatce (Dryocosmus kuriphilus) (B8-1393/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci rodinných politik v členských státech Unie zaměřené na zvýšení demografického růstu (B8-1394/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o stanovení evropských norem sociální spravedlnosti a zamezení riziku chudoby (B8-1395/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o krmení lososů z ekologických chovů (B8-1397/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Marie-Christine Arnautu a Dominique Bilde. Návrh usnesení o neúměrně vysokých cenách potravin a nápojů prodávaných na evropských letištích (B8-1398/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos a Isabelle Thomas. Návrh usnesení o rybolovu mečouna obecného ve Středozemním moři (B8-1399/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření evropských právních předpisů o boji proti plýtvání potravinami (B8-1401/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

2.2) návrh doporučení (článek 134 jednacího řádu)

- Maria Arena a Constance Le Grip. Návrh doporučení Radě k prioritám EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B8-1365/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

AFET, EMPL


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. prosince 2016)

výbor AFET

- Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016 (2016/2314(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (2016/2313(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016 (2016/2312(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016 (2016/2311(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (2016/2310(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 (2016/2309(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2016 (2016/2308(INI))

výbor DEVE

- Řešení stále užšího prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (2016/2324(INI))

výbor EMPL, výbor CULT

- Nová agenda dovedností pro Evropu (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(stanovisko: IMCO)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. ledna 2017)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský program pro ekonomiku sdílení (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(stanovisko: TRAN, EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. prosince 2016)

výbor ITRE

- Kosmická strategie pro Evropu (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(stanovisko: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

výbor LIBE, výbor FEMM

- Zpráva o provádění směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (2016/2329(INI))

- Zpráva o provádění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (2016/2328(INI))

výbor REGI

- Základní stavební prvky politiky soudržnosti EU po roce 2020 (2016/2326(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor TRAN (článek 54 jednacího řádu)

- Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. ledna 2017)

výbor FEMM

- Doporučení Radě týkající se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (2017/2001(INI))

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. prosince 2016)

- Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
výbory: ECON, JURI
(stanovisko: DEVE, AFET, INTA, JURI)

- Lepší služby pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
výbory: EMPL, CULT
(stanovisko: BUDG)

- Nová agenda dovedností pro Evropu (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
výbory: EMPL, CULT
(stanovisko: IMCO)

- Zpráva o provádění směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (2016/2329(INI))
výbory: LIBE, FEMM

- Zpráva o provádění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (2016/2328(INI))
výbory: LIBE, FEMM

- Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)))
výbory: BUDG, ECON (článek 54 jednacího řádu)
(stanovisko: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. ledna 2017)

- Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)))
výbory: BUDG, CONT (článek 54 jednacího řádu)
(stanovisko: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), REGI (článek 54 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. ledna 2017)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský program pro ekonomiku sdílení (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(stanovisko: TRAN, EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. prosince 2016)

výbor TRAN (článek 54 jednacího řádu)

- Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(stanovisko: ENVI)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. ledna 2017)

výbor BUDG (článek 54 jednacího řádu), výbor CONT (článek 54 jednacího řádu)

- Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(stanovisko: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), REGI (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. prosince 2016)

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Autorské právo na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(stanovisko: CULT, ITRE, INTA, IMCO (článek 54 jednacího řádu))

výbor BUDG (článek 54 jednacího řádu), výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(stanovisko: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu))

výbor LIBE (článek 54 jednacího řádu)

- Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnaní (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
(stanovisko: JURI, EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(stanovisko: CULT, ITRE, JURI (článek 54 jednacího řádu))

výbor TRAN (článek 54 jednacího řádu)

- Přeshraniční zásilkové služby (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(stanovisko: ITRE, IMCO (článek 54 jednacího řádu))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor INTA

- Záruční fond pro vnější činnosti (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
předáno příslušnému výboru BUDG
stanovisko: DEVE, AFET, LIBE, INTA

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
předáno příslušnému výboru : ECON, JURI
stanovisko: DEVE, AFET, ECON, INTA, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Boj proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
předáno příslušnému výboru : LIBE
stanovisko: FEMM, JURI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Změna názvů

výbor INTA

- Nový název pro zprávu z vlastního podnětu INI 2016/2031: „Vytvoření nového obchodního rámce mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie“- (Konference předsedů dne 3. března 2016)


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 1. a 2. února 2017.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 15:35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


Příloha 1 – Jmenování členů výborů

C01

Výbor pro zahraniční věci

(73 členů)

Stálí členové

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      ANDROULAKIS Nikos

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      PAPADAKIS Demetris

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      SAKORAFA Sofia

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EPITIDEIOS Georgios

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Výbor pro rozvoj

(28 členů)

Stálí členové

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C03

Výbor pro mezinárodní obchod

(41 členů)

Stálí členové

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Rozpočtový výbor

(41 členů)

Stálí členové

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C05

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

(30 členů)

Stálí členové

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      MARIAS Notis

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Hospodářský a měnový výbor

(61 členů)

Stálí členové

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      KYRTSOS Georgios

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      MAVRIDES Costas

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      MARIAS Notis

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ZARIANOPOULOS Sotirios

C07

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(55 členů)

Stálí členové

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      KUNEVA Kostadinka

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      FOUNTOULIS Lampros

C08

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(69 členů)

Stálí členové

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

(67 členů)

Stálí členové

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      KAILI Eva

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Výbor pro vnitřní trha ochranu spotřebitelů

(40 členů)

Stálí členové

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

(49 členů)

Stálí členové

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      KYRKOS Miltiadis

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      KOULOGLOU Stelios

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Výbor pro regionální rozvoj

(43 členů)

Stálí členové

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      PAPADAKIS Konstantinos

C13

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(46 členů)

Stálí členové

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Výbor pro rybolov

(27 členů)

Stálí členové

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Výbor pro kulturu a vzdělávání

(31 členů)

Stálí členové

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ZAGORAKIS Theodoros

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      GRAMMATIKAKIS Giorgos

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      CHOUNTIS Nikolaos

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Výbor pro právní záležitosti

(25 členů)

Stálí členové

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      CHRYSOGONOS Kostas

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(60 členů)

Stálí členové

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Výbor pro ústavní záležitosti

(25 členů)

Stálí členové

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

(37 členů)

Stálí členové

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Petiční výbor

(36 členů)

Stálí členové

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      MARIAS Notis

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      HADJIGEORGIOU Takis

      SAKORAFA Sofia

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Podvýbor pro lidská práva

(30 členů)

Stálí členové

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Podvýbor pro bezpečnost a obranu

(30 členů)

Stálí členové

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Právní upozornění - Ochrana soukromí