Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 379kWORD 109k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα
  
4.2.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
  
4.3.Η κατάσταση στο Μπουρούντι
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (ψηφοφορία)
  
7.2.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ψηφοφορία)
  
7.3.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας *** (ψηφοφορία)
  
7.7.Διορισμοί σε επιτροπές (ψηφοφορία)
  
7.8.Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ψηφοφορία)
  
7.9.Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (ψηφοφορία)
  
7.10.Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  
7.11.Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 12.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 13.Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (συζήτηση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμοί σε επιτροπές


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (2016/3024(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Δεκεμβρίου 2016 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2016).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.


3. Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων [2016/2095(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Ο Maria João Rodrigues παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski και Javi López.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard,για να θέσει ερώτηση στη Marianne Thyssen η οποία απαντά, και Maria João Rodrigues.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2017)


4.1. Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 και B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Οι Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Arne Gericke, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries και Jeroen Lenaers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diane James, μη εγγεγραμμένη, και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Νότης Μαριάς, Jean-Luc Schaffhauser και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.


4.2. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 και B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Οι Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Louis Aliot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.


4.3. Η κατάσταση στο Μπουρούντι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 και B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

Οι Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička και Joachim Zeller παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


5. Ανακοινώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανακοίνωση σχετικά με τις πολλαπλές καταστροφές που προξένησαν οι σεισμικές δονήσεις στην Ιταλία χθες και σήμερα και στέλνει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, μήνυμα αλληλεγγύης στον Ιταλικό λαό.

Παρεμβαίνουν :

—    Elena Valenciano, σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών εξαιτίας των χειμερινών συνθηκών,

—   Rosa D'Amato σχετικά με τους σεισμούς στην Ιταλία,

—   Ελένη Θεοχάρους σχετικά με την απαγόρευση φωτογραφικής εκθέσεως για τη Λευκωσία στους χώρους του Κοινοβουλίου,

—   Eleonora Forenza σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά από τον σεισμό,

—   Jill Seymour σχετικά με τον τρόπο ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκε για την εκλογή του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πράγματι υπήρξε κάποιο λάθος στη διερμηνεία σχετικά με τη χθεσινή παρέμβαση του Peter Lundgren (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2017).


6. Αίτηση για την άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για την άρση της ασυλίας του κ. Marine Le Pen προκειμένου να εξεταστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου της Νίκαιας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0072/2017

(αντικαθιστά τις B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0002)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0080/2017 καταπίπτει.)


7.2. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0074/2017

(αντικαθιστά τις B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0003)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0081/2017, B8-0087/2017 και B8-0090/2017 καταπίπτουν.)


7.3. Η κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0075/2017

(αντικαθιστά τις B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0004)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0086/2017 καταπίπτει.)


7.4. Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0005)


7.5. Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0006)


7.6. Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0007)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.7. Διορισμοί σε επιτροπές (ψηφοφορία)

Πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων: Διορισμοί σε επιτροπές

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος της Ομάδας ECR, ο Amjad Bashir προτάθηκε να διοριστεί στην υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα εις αντικατάσταση του Charles Tannock.

Κρίνεται εγκριθείσα (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017)


7.8. Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν, σύμφωνα με το άρθρο105 παράγραφος 3 του Κανονισμού, οι Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, Claude Moraes και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 24ης Nοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0008)


7.9. Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ [2015/2348(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0009)


7.10. Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων [2016/2095(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0010)


7.11. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (2016/3024(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις15 Δεκεμβρίου 2016 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2016).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0011)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Inés Ayala Sender - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Maria João Rodrigues - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan και Seán Kelly

Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) - (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan και Seán Kelly.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας : Dariusz Rosati αντί Dubravka Šuica.


12. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - (14895/2/2016 – COM(2017)0006)

αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 20 Ιανουαρίου 2017.


13. Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (2017/2505(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Kelly, Ivan Jakovčić και Lambert van Nistelrooij.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Victor Negrescu και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI, ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/794 και (ΕΕ) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αγορά εργασίας και τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των επιχειρήσεων (B8-1332/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκμετάλλευση των αλλοδαπών εργαζομένων (B8-1333/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενιαία αγορά και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (B8-1335/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ψηφιοποίηση και την οικονομική εξαθλίωση (B8-1336/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία (B8-1342/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της βιομάζας, ιδίως για τον κλάδο της χημείας (B8-1366/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υδρογεωλογική αστάθεια και την παρέκκλιση από τους περιορισμούς του προϋπολογισμού προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα ασφαλείας για τις περιοχές και τις περιφέρειες που επλήγησαν από τις πλημμύρες (B8-1368/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ECON

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη ιωδίου (B8-1370/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρουσία φυτοφαρμάκων στο μούσλι μη βιολογικής καλλιέργειας (B8-1371/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος για την πρόληψη της λύσσας των σκύλων (B8-1372/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πράξεις θρησκευτικής βίας και τις βεβηλώσεις χριστιανικών χώρων λατρείας στην Ευρώπη (B8-1373/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το φθόριο στα προϊόντα οδοντικής υγιεινής (B8-1374/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επιπολασμό του ιού HIV στις γυναίκες (B8-1375/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη «διαρροή εγκεφάλων» στον ιατρικό τομέα (B8-1376/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατανάλωση αλατιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1377/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με προγράμματα εμβολιασμού, προσαρμοσμένα στη γήρανση του πληθυσμού (B8-1378/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη της πολυομυελίτιδας (B8-1379/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διφλουβενζουρόνη (B8-1380/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμπόριο οργάνων (B8-1381/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατανάλωση φιστικιών (B8-1382/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον μύκητα Candida auris (B8-1383/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μυκοβακτήριο της φυματίωσης (B8-1384/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οξεία χαλαρή μυελίτιδα (B8-1385/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών αναφορών (B8-1386/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PETI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευαισθητοποίηση των εφήβων όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου (B8-1387/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί της φυλάκισης (B8-1388/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde και Marine Le Pen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγκαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) (B8-1389/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά τη χρήση της πράσινης ασφάλτου στα οδοστρώματα στην ΕΕ (B8-1390/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη θέσπιση ετήσιων ανώτατων ορίων εθνικών εκπομπών (B8-1391/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της ενυδάτωσης (B8-1392/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano και Sylvie Goddyn. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το έντομο Dryocosmus kuriphilus (B8-1393/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των οικογενειακών πολιτικών στα κράτη μέλη της Ένωσης για να ενισχυθεί η δημογραφική αύξηση (B8-1394/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ορισμό των ευρωπαϊκών προτύπων της κοινωνικής δικαιοσύνης και τον περιορισμό του κινδύνου της φτώχειας (B8-1395/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σίτιση των σολομών της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας (B8-1397/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Marie-Christine Arnautu και Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερβολικά υψηλή τιμή των τροφίμων και των ποτών που διατίθενται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια (B8-1398/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos και Isabelle Thomas. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο (B8-1399/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της κατασπατάλησης τροφίμων (B8-1401/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

2.2) πρόταση σύστασης (άρθρο 134 του Κανονισμού)

- Maria Arena και Constance Le Grip. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (B8-1365/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

AFET, EMPL


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Δεκεμβρίου 2016)

επιτροπή AFET

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για το Κοσσυφοπέδιο του 2016 (2016/2314(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη του 2016 (2016/2313(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την Αλβανία του 2016 (2016/2312(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τη Σερβία του 2016 (2016/2311(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας του 2016 (2016/2310(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για το Μαυροβούνιο του 2016 (2016/2309(INI))

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την Τουρκία του 2016 (2016/2308(INI))

επιτροπή DEVE

- Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2324(INI))

επιτροπή EMPL, επιτροπή CULT

- Ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(γνωμοδότηση: IMCO)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Ιανουαρίου 2017)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(γνωμοδότηση: TRAN, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Ιανουαρίου 2017)

επιτροπή ITRE

- Στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

Επιτροπή LIBE, επιτροπή FEMM

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (2016/2329(INI))

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (2016/2328(INI))

επιτροπή REGI

- Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 (2016/2326(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπή TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Ιανουαρίου 2017)

επιτροπή FEMM

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2001(INI))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Δεκεμβρίου 2016)

- Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον φόρο εισοδήματος από συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή υποκαταστήματα (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
επιτροπές: ECON, JURI
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, INTA, JURI)

- Καλύτερες υπηρεσίες για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
επιτροπές: EMPL, CULT
(γνωμοδότηση: BUDG)

- Ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
επιτροπές: EMPL, CULT
(γνωμοδότηση: IMCO)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (2016/2329(INI))
επιτροπές: LIBE, FEMM

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (2016/2328(INI))
επιτροπές: LIBE, FEMM

- Παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597 – C8-0375/2016-2016/0276(COD))
επιτροπές: BUDG, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Ιανουαρίου 2017)

- Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)))
επιτροπές: BUDG, CONT (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Ιανουαρίου 2017)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(γνωμοδότηση: TRAN, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Δεκεμβρίου 2016)

επιτροπή TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Ιανουαρίου 2017)

επιτροπή BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), επιτροπή CONT (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού), REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Δεκεμβρίου 2016)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, INTA, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(γνωμοδότηση: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE(άρθρο 54 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Επιτροπή LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
(γνωμοδότηση: JURI, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων που οφείλονται στην υπηκοότητα, τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή TRAN (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, LIBE, INTA

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον φόρο εισοδήματος από συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή υποκαταστήματα (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : ECON, JURI
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, ECON, INTA, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση: FEMM, JURI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

Αλλαγή τίτλων

επιτροπή INTA

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας INI 2016/2031: «Προς ένα νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης» - (Διάσκεψη των Προέδρων της 3ης Μαρτίου 2016)


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 1 Φεβρουαρίου 2017 και 2 Φεβρουαρίου 2017.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 15 h 35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


Παράρτηµα 1 - Διορισμοί σε επιτροπές

C01

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

(73 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      AΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτρης

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σοφία

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EΠΙΤΗΔΕΙΟΣ Γεώργιος

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Επιτροπή Ανάπτυξης

(28 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ελένη

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Στέλιος

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Ελευθέριος

C03

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

(41 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Επιτροπή Προϋπολογισμών

(41 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Λευτέρης

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Ελευθέριος

C05

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

(30 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      ΜΑΡΙΑΣ Νότης

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

(61 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      ΚΥΡΤΣΟΣ Γεώργιος

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κώστας

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      ΜΑΡΙΑΣ Νότης

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

C07

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(55 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      ΚΟΥΝΕΒΑ Κωσταντίνα

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Λάμπρος

C08

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(69 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

(67 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      ΚΑΪΛΗ Εύα

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ Νεοκλής

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

(40 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

(49 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ Ελισσάβετ

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      ΚΥΡΚΟΣ Μιλτιάδης

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Στέλιος

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

(43 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

C13

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

(46 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Επιτροπή Αλιείας

(27 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

(31 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Θεόδωρος

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γιώργος

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      ΧΟΥΝΤΗΣ Νικόλαος

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

(25 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Κώστας

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(60 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

(25 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

(37 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ Ελισσάβετ

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Επιτροπή Αναφορών

(36 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      ΜΑΡΙΑΣ Νότης

      ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ελένη

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Τάκης

      ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σοφία

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

(30 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

(30 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου