Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 336kWORD 99k
Torstai 19. tammikuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
4.1.Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset
  
4.2.Keski-Afrikan tasavalta
  
4.3.Burundin tilanne
 5.Puhemiehen ilmoitukset
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Äänestykset
  
7.1.Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset (äänestys)
  
7.2.Keski-Afrikan tasavalta (äänestys)
  
7.3.Burundin tilanne (äänestys)
  
7.4.EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.5.Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)
  
7.7.Nimitykset valiokuntiin (äänestys)
  
7.8.Delegoidun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (äänestys)
  
7.9.Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä (äänestys)
  
7.10.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (äänestys)
  
7.11.Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Valtuuskuntien kokoonpano
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 13.Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Nimitykset valiokuntiin


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (2016/3024(RSP))

Keskustelu käytiin 15. joulukuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 15.12.2016, kohta 10).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Vicky Ford INTA-valiokunnan puolesta unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien käsittelystä (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2017, kohta 7.11.


3. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (keskustelu)

Mietintö Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista [2016/2095(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria Arena (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi ja Liisa Jaakonsaari.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard esittääkseen kysymyksen Marianne Thyssenille, joka vastasi kysymykseen, ja Maria João Rodrigues.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2017, kohta 7.10.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.1.2017, kohta 20).


4.1. Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 ja B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries ja Jeroen Lenaers esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser ja Nicola Caputo.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2017, kohta 7.1.


4.2. Keski-Afrikan tasavalta

Päätöslauselmaesitykset B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 ja B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Bogdan Brunon Wenta ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo ja Patricija Šulin.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2017, kohta 7.2.


4.3. Burundin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 ja B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička ja Joachim Zeller esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Maria Arena.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Cécile Kashetu Kyenge.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2017, kohta 7.3.

Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies


5. Puhemiehen ilmoitukset

Puhemies ilmoitti lukuisista vahingoista, joita eilen ja tänään tapahtuneet maanjäristykset aiheuttivat. Hän ilmaisi parlamentin myötätunnon Italian kansalle.

Puheenvuorot:

—    Elena Valenciano muuttajien tilanteesta talviolosuhteissa

—   Rosa D'Amato maanjäristyksistä Italiassa

—   Eleni Theocharous kiellosta järjestää Nikosiaa koskeva valokuvanäyttely parlamentin tiloissa

—   Eleonora Forenza Italian tilanteesta maanjäristyksen jälkeen

—   Jill Seymour puhemiehen vaalissa käytetystä äänestysmenettelystä.

Puhemies vahvisti, että Peter Lundgrenin eilen pitämän puheenvuoron tulkkauksessa oli ollut virhe (istunnon pöytäkirja 18.1.2017, kohta 14).


6. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämiseksi Nizzan käräjäoikeuden käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0072/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0002)

(Päätöslauselmaesitys B8-0080/2017 raukesi.)


7.2. Keski-Afrikan tasavalta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0074/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0003)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0081/2017, B8-0087/2017 ja B8-0090/2017 raukesivat.)


7.3. Burundin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0075/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Verts/ALE-ryhmän puolesta,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0004)

(Päätöslauselmaesitys B8-0086/2017 raukesi.)


7.4. EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0005)


7.5. Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0006)


7.6. Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen tekemisestä [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0007)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.7. Nimitykset valiokuntiin (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Nimitykset valiokuntiin

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

Puhemies ilmoitti, että ECR-ryhmän pyyntö nimittää Charles Tannock ihmisoikeuksien alivaliokuntaan on korvattu Amjad Bashirin nimityksellä.

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 19.1.2017 liite 1)


7.8. Delegoidun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (äänestys)

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys, Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta, Claude Moraes ja Judith Sargentini LIBE-valiokunnan puolesta, komission 24. marraskuuta 2016 antamasta delegoidusta asetuksesta direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita, annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2016/1675 muuttamisesta (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0008)


7.9. Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä (äänestys)

Mietintö logistiikasta EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistämisestä uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä [2015/2348(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0009)


7.10. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (äänestys)

Mietintö Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista [2016/2095(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0010)


7.11. Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (äänestys)

Komission julkilausuma: Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (2016/3024(RSP))

Keskustelu käytiin 15. joulukuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 15.12.2016, kohta 10).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 19. tammikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 19.1.2017, kohta 2).

Päätöslauselmaesitys B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0011)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Inés Ayala Sender - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Mietintö Maria João Rodrigues - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen - (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Seán Kelly.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Dubravka Šuican tilalle Dariusz Rosati.


12. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - (14895/2/2016 – COM(2017)0006)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 20. tammikuuta 2017.


13. Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen (2017/2505(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Ivan Jakovčić ja Lambert van Nistelrooij.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu ja Jozo Radoš.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, ECON, IMCO, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

2) jäseniltä

2.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys työmarkkinoista ja yhteisöverouudistuksesta (B8-1332/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä (B8-1333/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys yhtenäismarkkinoista ja kollektiivisista neuvotteluista (B8-1335/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys digitalisoinnista ja köyhtymisestä (B8-1336/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys urheilun kehittämisestä vammaisille henkilöille (B8-1342/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

LIBE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys biomassan käytön edistämisestä etenkin kemian alalla (B8-1366/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys hydrogeologisesta ongelmasta sekä talousarviorajoitteista poikkeamisesta tulvista kärsivien alueiden suojaamiseksi (B8-1368/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ECON

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys jodin puutteesta (B8-1370/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys torjunta-aineiden esiintymisestä muusta kuin luonnonmukaisesta maataloudesta peräisin olevassa myslissä (B8-1371/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys rabieksen torjunnasta (B8-1372/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys uskonnollisista väkivaltaisuuksista ja kristittyjen jumalanpalveluspaikkojen häpäisemisestä Euroopassa (B8-1373/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys fluorista hampaidenhoitovalmisteissa (B8-1374/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys HI-viruksen esiintyvyydestä naisilla (B8-1375/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys aivovuodosta lääketieteen alalla (B8-1376/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys suolan kulutuksesta Euroopan unionissa (B8-1377/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys väestön ikääntymisen perusteella mukautettavista rokotusohjelmista (B8-1378/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys polion hävittämisestä (B8-1379/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys diflubentsuronista (B8-1380/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys elinkaupasta (B8-1381/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys maapähkinöiden kulutuksesta (B8-1382/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Candida auris -hiivasienestä (B8-1383/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Mycobacterium tuberculosis -bakteerista (B8-1384/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Acute Flaccid Myelitis -oireyhtymästä (AFM) (B8-1385/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys verkossa esitettävien vetoomusten sääntelystä (B8-1386/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PETI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys nuorten tietoisuuden lisäämisestä internetin käytön yhteydessä (B8-1387/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys vankeudelle vaihtoehtoisista toimista (B8-1388/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys maantieteellisten merkintöjen edellyttämästä suojelusta laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) puitteissa (B8-1389/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vihreän asfaltin käytöstä tienpinnoilla EU:ssa ja tätä koskevasta vaikutustenarvioinnista (B8-1390/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ilman epäpuhtauksista ja uusien vuosittaisten kansallisten päästörajojen määrittämisestä (B8-1391/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys nesteytyksen edistämisestä (B8-1392/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano ja Sylvie Goddyn. Päätöslauselmaesitys Dryocosmus kuriphilus -organismista (B8-1393/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys perhepolitiikkojen yhdenmukaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa väestönkasvun lisäämiseksi (B8-1394/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja köyhyysriskin pienentämistä koskevien eurooppalaisten standardien laatimisesta (B8-1395/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevien lohien rehusta (B8-1397/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

PECH

- Marie-Christine Arnautu ja Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Euroopan lentoasemilla myytävien elintarvikkeiden ja juomien liian korkeista hinnoista (B8-1398/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos ja Isabelle Thomas. Päätöslauselmaesitys miekkakalan kalastuksesta Välimerellä (B8-1399/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiden haaskauksen torjuntaa koskevan EU:n lainsäädännön laatimisesta (B8-1401/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

2.2) ehdotus suositukseksi (työjärjestyksen 134 artikla)

- Maria Arena ja Constance Le Grip. Ehdotus suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten (B8-1365/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten :

AFET, EMPL


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. joulukuuta 2016)

AFET-valiokunta

- Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2314(INI))

- Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2313(INI))

- Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2312(INI))

- Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2311(INI))

- Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2310(INI))

- Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2309(INI))

- Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2308(INI))

DEVE-valiokunta

- Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (2016/2324(INI))

EMPL-valiokunta, CULT-valiokunta

- Uusi osaamisen ohjelma Euroopalle (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. tammitkuuta 2017)

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(lausuntoa varten: TRAN, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. joulukuuta 2016)

ITRE-valiokunta

- Euroopan avaruusstrategia (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(lausuntoa varten: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

LIBE-valiokunta, FEMM-valiokunta

- Mietintö eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpanosta (2016/2329(INI))

- Mietintö rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta (2016/2328(INI))

REGI-valiokunta

- EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen (2016/2326(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

TRAN-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. tammikuuta 2017)

FEMM-valiokunta

- Suositus Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten (2017/2001(INI))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. joulukuuta 2016)

- Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
valiokunnat: ECON, JURI
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, INTA, JURI)

- Parempien palvelujen tarjoaminen taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
valiokunnat: EMPL, CULT
(lausuntoa varten: BUDG)

- Uusi osaamisen ohjelma Euroopalle (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
valiokunnat: EMPL, CULT
(lausuntoa varten: IMCO)

- Mietintö eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpanosta (2016/2329(INI))
valiokunnat: LIBE, FEMM

- Mietintö rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta (2016/2328(INI))
valiokunnat: LIBE, FEMM

- Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
valiokunnat: BUDG, ECON (työjärjestyksen 54 artikla)
(lausuntoa varten: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. tammikuuta 2017)

- Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)))
valiokunnat: BUDG, CONT (työjärjestyksen 54 artikla)
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla), REGI (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. tammikuuta 2017)

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(lausuntoa varten: TRAN, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla))
(puheenjohtajakokouksen päätös 14. joulukuuta 2016)

TRAN-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))


(puheenjohtajakokouksen päätös 12. tammikuuta 2017)

BUDG-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla), CONT-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla), REGI (työjärjestyksen 54 artikla))
(puheenjohtajakokouksen päätös 14. joulukuuta 2016)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE, INTA, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla))

BUDG-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla), ECON-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(lausuntoa varten: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla))

LIBE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
(lausuntoa varten: JURI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE, JURI (työjärjestyksen 54 artikla))

TRAN-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Rajatylittävät pakettipalvelut (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- Ulkoisiin toimiin liittyvä takuurahasto (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: DEVE, AFET, LIBE, INTA

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, JURI
lausuntoa varten: DEVE, AFET, ECON, INTA, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Terrorismin torjunta ja terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaaminen (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM, JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Otsikkojen muuttaminen

INTA-valiokunta

- Valiokunta-aloitteisen mietinnön 2016/2031(INI) uusi otsikko: ”Kohti EU:n ja Turkin välistä uutta kaupankäyntikehystä ja tulliliiton uudistamista” - (puheenjohtajakokous 3. maaliskuuta 2016)


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 1. helmikuuta 2017 ja 2. helmikuuta 2017.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 15.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


Liite 1 - Nimitykset valiokuntiin

C01

Ulkoasiainvaliokunta

(73 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      ANDROULAKIS Nikos

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      PAPADAKIS Demetris

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      SAKORAFA Sofia

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EPITIDEIOS Georgios

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Kehitysvaliokunta

(28 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C03

Kansainvälisen kaupan valiokunta

(41 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Budjettivaliokunta

(41 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C05

Talousarvion valvontavaliokunta

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      MARIAS Notis

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

(61 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      KYRTSOS Georgios

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      MAVRIDES Costas

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      MARIAS Notis

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ZARIANOPOULOS Sotirios

C07

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

(55 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      KUNEVA Kostadinka

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      FOUNTOULIS Lampros

C08

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(69 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

(67 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      KAILI Eva

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

(40 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

(49 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      KYRKOS Miltiadis

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      KOULOGLOU Stelios

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Aluekehitysvaliokunta

(43 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      PAPADAKIS Konstantinos

C13

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

(46 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Kalatalousvaliokunta

(27 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

(31 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ZAGORAKIS Theodoros

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      GRAMMATIKAKIS Giorgos

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      CHOUNTIS Nikolaos

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Oikeudellisten asioiden valiokunta

(25 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      CHRYSOGONOS Kostas

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

(60 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

(25 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

(37 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Vetoomusvaliokunta

(36 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      MARIAS Notis

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      HADJIGEORGIOU Takis

      SAKORAFA Sofia

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Ihmisoikeuksien alivaliokunta

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö