Index 
Jegyzőkönyv
PDF 361kWORD 100k
2017. január 19., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A szociális jogok európai pillére (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
4.1.Indonézia, nevezetesen Hoszea Jeimo, Iszmael Alua és Jakarta kormányzója ügye
  
4.2.Közép-afrikai Köztársaság
  
4.3.A burundi helyzet
 5.Az elnök közleményei
 6.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 7.Szavazások órája
  
7.1.Indonézia, nevezetesen Hoszea Jeimo, Iszmael Alua és Jakarta kormányzója ügye (szavazás)
  
7.2.Közép-afrikai Köztársaság (szavazás)
  
7.3.A burundi helyzet (szavazás)
  
7.4.EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás: az alkalmazására vonatkozó eljárások ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.5.Különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó egyes harmadik országokból származó textiltermékek behozatala ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.6.A Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ tevékenységeinek folytatására irányuló megállapodás megkötése *** (szavazás)
  
7.7.Bizottságokba történő kinevezések (szavazás)
  
7.8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (szavazás)
  
7.9.Logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új TEN-T folyosókon (szavazás)
  
7.10.A szociális jogok európai pillére (szavazás)
  
7.11.Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A küldöttségek tagjai
 12.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 13.Adatalapú európai gazdaság építése (vita)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontja
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Bizottságokba történő kinevezések


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése (2016/3024(RSP))

A vita időpontja: 2016. december 15. (2016.12.15-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Vicky Ford, az INTA bizottság nevében, az uniós vámkódex végrehajtásával kapcsolatos kihívások kezeléséről (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Szavazás: 2017.1.19-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


3. A szociális jogok európai pillére (vita)

Jelentés a szociális jogok európai pilléréről [2016/2095(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maria Arena (a FEMM bizottság véleményének előadója), Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Martin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski és Javi López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, aki feltesz egy kérdést Marianne Thyssen számára, aki válaszol arra, és Maria João Rodrigues.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.1.19-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.1.18-i jegyzőkönyv, 20. pont .)


4.1. Indonézia, nevezetesen Hoszea Jeimo, Iszmael Alua és Jakarta kormányzója ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 és B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Ignazio Corrao, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries és Jeroen Lenaers előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Diane James, független, és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser és Nicola Caputo.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.1.19-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. Közép-afrikai Köztársaság

Állásfoglalási indítványok B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 és B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Louis Aliot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Bogdan Brunon Wenta és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo és Patricija Šulin.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.1.19-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. A burundi helyzet

Állásfoglalási indítványok B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 és B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička és Joachim Zeller előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Maria Arena.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.1.19-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök


5. Az elnök közleményei

Az elnök beszámol az Olaszországban tegnap és ma bekövetkezett földrengések okozta többszörös károkról, és a Parlament nevében szolidaritásáról biztosítja az olasz népet.

Felszólal::

—    Elena Valenciano, a migránsok helyzetéről a téli viszonyok között,

—   Rosa D'Amato, az olaszországi földrengésekről,

—   Eleni Theocharous, egy Nicosiáról szóló fotókiállítás megtiltásáról a a Parlament helyiségeiben,

—   Eleonora Forenza, a földrengéseket követő olaszországi helyzetről,

—   Jill Seymour, a szavazatszámlálás módjáról az elnökválasztás során.

Az elnök megerősíti, hogy valóban tolmácsolási hiba történt Peter Lundgren tegnapi felszólalása során (2017.1.18-i jegyzőkönyv, 14. pont ).


6. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes francia hatóságok kérelmezték Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztését, amiért a nizzai elsőfokú bíróság vádemelést tett ellene.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Indonézia, nevezetesen Hoszea Jeimo, Iszmael Alua és Jakarta kormányzója ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0072/2017

(amely a B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2017)0002)

(A B8-0080/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.2. Közép-afrikai Köztársaság (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0074/2017

(amely a B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2017)0003)

(A B8-0081/2017, B8-0087/2017 és B8-0090/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.3. A burundi helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0075/2017

(amely a B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis , a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2017)0004)

(A B8-0086/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.4. EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás: az alkalmazására vonatkozó eljárások ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó* közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0005)


7.5. Különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó egyes harmadik országokból származó textiltermékek behozatala ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0006)


7.6. A Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ tevékenységeinek folytatására irányuló megállapodás megkötése *** (szavazás)

Ajánlás a Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ tevékenységeinek folytatására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0007)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.7. Bizottságokba történő kinevezések (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: Bizottságokba történő kinevezések

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Az elnök közli, hogy az ECR képviselőcsoport kérelmére az Emberi Jogi Albizottságba Charles Tannock helyett Amjad Bashirt nevezik ki.

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2017.1.19-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )


7.8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése értelmében benyújtva Roberto Gualtieri által, az ECON bizottság nevében, Claude Moraes és Judith Sargentini, a LIBE bizottság nevében, az (EU) 2015/849 irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet módosító, 2016. november 24-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2016)07495 ; 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(Minősített többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0008)


7.9. Logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új TEN-T folyosókon (szavazás)

Jelentés a logisztikáról az Unióban és a multimodális szállításról az új TEN-T folyosókon [2015/2348(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0009)


7.10. A szociális jogok európai pillére (szavazás)

Jelentés a szociális jogok európai pilléréről [2016/2095(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport által benyújtva)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0010)


7.11. Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése (2016/3024(RSP))

A vita időpontja: 2016. december 15. (2016.12.15-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2017. január 19. (2017.1.19-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítvány B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0011)

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők személyes oldalán jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan és Seán Kelly

Maria João Rodrigues -jelentés - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan és Seán Kelly

Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése – (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan és Seán Kelly.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

Az EU–Ukrajna parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Dariusz Rosati Dubravka Šuica helyére.


12. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - (14895/2/2016 – COM(2017)0006)

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja, eszerint a holnapi nap, 2017. január 20.


13. Adatalapú európai gazdaság építése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Adatalapú európai gazdaság építése (2017/2505(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Ivan Jakovčić és Lambert van Nistelrooij.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu és Jozo Radoš.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI, ECON

- Javaslat a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Javaslat a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, BUDG

- Pénzügyi kimutatás a következőhöz: Javaslat az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/794 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
A Szerződés 304. és 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG, TRAN

- Javaslat a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az EnergiaszabályozókEurópai UniósEgyüttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Javaslat a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

2) a képviselők

2.1) állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a munkaerőpiacról és a társasági adó reformjáról (B8-1332/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a külföldi munkavállalók kizsákmányolásáról (B8-1333/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az egységes piacról és a kollektív tárgyalásokról (B8-1335/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a digitalizálásról és az elszegényedésről (B8-1336/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a sport fejlesztéséről a fogyatékossággal élő személyek számára (B8-1342/2016)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

LIBE

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a biomassza előmozdításáról, nevezetesen a vegyiparban (B8-1366/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a hidrogeológiai problémákról és a költségvetési szabályoktól való eltérésről az áradások által sújtott régiók és területek biztonságossá tétele érdekében (B8-1368/2016)

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

ECON

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a jódhiányról (B8-1370/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a nem biogazdálkodásból származó müzlikben jelen lévő peszticidekről (B8-1371/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a kutyák veszettségének megelőzéséről (B8-1372/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a vallási erőszakról és a keresztény kultuszhelyek meggyalázásáról Európában (B8-1373/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a foghigiéniai termékekben megtalálható fluorról (B8-1374/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a HIV nők körében való előfordulásának gyakoriságáról (B8-1375/2016)

utalva

illetékes :

FEMM

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az egészségügyben tapasztalható elitelvándorlásról (B8-1376/2016)

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a sófogyasztásról az Európai Unióban (B8-1377/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a népesség öregedéséhez igazodó oltási programokról (B8-1378/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a gyermekbénulás felszámolásáról (B8-1379/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a diflubenzuronról (B8-1380/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a szervkereskedelemről (B8-1381/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a földimogyoró fogyasztásáról (B8-1382/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Candida auris élesztőgombáról (B8-1383/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Mycobacterium tuberculosisról (B8-1384/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az akut flaccid myelitisről (B8-1385/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az online petíciók szabályozásáról (B8-1386/2016)

utalva

illetékes :

PETI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a serdülő korosztály internethasználattal kapcsolatos tudatosságának növeléséről (B8-1387/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a szabadságvesztés helyetti alternatív intézkedésekről (B8-1388/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde és Marine Le Pen. Állásfoglalási indítvány a földrajzi jelzések védelmének szükségességéről az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás keretében (B8-1389/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a zöld aszfalt uniós utak burkolatában való használatának hatásértékeléséről (B8-1390/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a levegőszennyezésről és a nemzeti kibocsátások új éves határértékeinek meghatározásáról (B8-1391/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a folyadékbevitel előmozdításáról (B8-1392/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano és Sylvie Goddyn. Állásfoglalási indítvány a Dryocosmus kuriphilusról (B8-1393/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a népességnövekedés ösztönzése érdekében az uniós tagállamok családpolitikáinak összehangolásáról (B8-1394/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a társadalmi igazságosságra vonatkozó európai normák meghatározásáról, valamint a szegénység kockázatának mérsékléséről (B8-1395/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a biogazdálkodásból származó lazacok takarmányáról (B8-1397/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH

- Marie-Christine Arnautu és Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az európai repülőtereken árult élelmiszerek és italok túl magas áráról (B8-1398/2016)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos és Isabelle Thomas. Állásfoglalási indítvány a Földközi-tengeren zajló kardhalhalászatról (B8-1399/2016)

utalva

illetékes :

PECH

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlás elleni európai jogszabály kidolgozásáról (B8-1401/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

2.2) ajánlásra irányuló javaslat (az eljárási szabályzat 134. cikke)

- Maria Arena és Constance Le Grip. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat: Az Európai Unió prioritásairól az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 61. ülésszakára vonatkozóan (B8-1365/2016)

utalva

illetékes :

FEMM

vélemény :

AFET, EMPL


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök értekezletének 2016. december 14-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2314(INI))

- Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2313(INI))

- Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2312(INI))

- Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2311(INI))

- Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2310(INI))

- Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2309(INI))

- Jelentés a Törökországról szóló 2016. évi bizottsági jelentésről (2016/2308(INI))

DEVE bizottság,

- A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban (2016/2324(INI))

EMPL bizottság, CULT bizottság

- Új európai készségfejlesztési program (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(vélemény: IMCO)

(Az Elnökök értekezletének 2017. január 17-i határozatát követően)

IMCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az együttműködésen alapuló gazdaságra vonatkozó európai menetrend (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(vélemény: TRAN, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök értekezletének 2016. december 14-i határozatát követően)

ITRE bizottság

- Európai űrstratégia (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(vélemény: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

LIBE bizottság, FEMM bizottság

- Jelentés az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv végrehajtásáról (2016/2329(INI))

- Jelentés a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv végrehajtásáról (2016/2328(INI))

REGI bizottság

- A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei (2016/2326(INI))
(vélemény: BUDG)

TRAN bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó európai stratégia (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 113. cikke)

(Az Elnökök értekezletének 2017. január 12-i határozatát követően)

FEMM bizottság

- A Tanácshoz intézett ajánlás az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 61. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról (2017/2001(INI))

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök értekezletének 2016. december 14-i határozatát követően)

- A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
bizottságok: ECON, JURI
(vélemény: DEVE, AFET, INTA, JURI)

- A készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
bizottságok: EMPL, CULT
(vélemény: BUDG)

- Új európai készségfejlesztési program (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
bizottságok: EMPL, CULT
(vélemény: IMCO)

- Jelentés az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv végrehajtásáról (2016/2329(INI))
bizottságok: LIBE, FEMM

- Jelentés a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv végrehajtásáról (2016/2328(INI))
bizottságok: LIBE, FEMM

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése (COM(2016)0597 – C8-0375/2016) – 2016/0276(COD))
bizottságok: BUDG, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(vélemény: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök értekezletének 2017. január 12-i határozatát követően)

- Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)))
bizottságok: BUDG, CONT (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(vélemény: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök értekezletének 2017. január 12-i határozatát követően)

IMCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az együttműködésen alapuló gazdaságra vonatkozó európai menetrend (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(vélemény: TRAN, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök értekezletének 2016. december 14-i határozatát követően)

TRAN bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó európai stratégia (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök értekezletének 2017. január 12-i határozatát követően)

BUDG bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke), CONT bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(vélemény: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök értekezletének 2016. december 14-i határozatát követően)

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A digitális egységes piacon érvényes szerzői jog (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(vélemény: CULT, ITRE, INTA, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

BUDG bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke), ECON bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(vélemény: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke))

LIBE bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
(vélemény: JURI, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke))

IMCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A fogyasztók állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(vélemény: CULT, ITRE, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

TRAN bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Határokon átnyúló csomagkézbesítő szolgáltatások (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(vélemény: ITRE, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

INTA bizottság

- A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: DEVE, AFET, LIBE, INTA

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, JURI
vélemény: DEVE, AFET, ECON, INTA, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A terrorizmus elleni küzdelem és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltása (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: FEMM, JURI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Címváltozás

INTA bizottság

- Az INI 2016/2031. sz. saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Az Európai Unió és Törökország közötti kereskedelem új kerete felé és a vámunió korszerűsítése” – (Elnökök Értekezlete, 2016. március 3.)


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (3) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. február 1. és 2017. február 2.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 15.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


1. melléklet – Bizottságokba történő kinevezések

C01

Külügyi Bizottság

(73 tag)

Rendes tagok

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      ANDROULAKIS Nikos

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      PAPADAKIS Demetris

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      SAKORAFA Sofia

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EPITIDEIOS Georgios

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Fejlesztési Bizottság

(28 tag)

Rendes tagok

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C03

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

(41 tag)

Rendes tagok

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Költségvetési Bizottság

(41 tag)

Rendes tagok

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C05

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

(30 tag)

Rendes tagok

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      MARIAS Notis

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Gazdasági és Monetáris Bizottság

(61 tag)

Rendes tagok

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      KYRTSOS Georgios

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      MAVRIDES Costas

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      MARIAS Notis

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ZARIANOPOULOS Sotirios

C07

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(55 tag)

Rendes tagok

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      KUNEVA Kostadinka

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      FOUNTOULIS Lampros

C08

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(69 tag)

Rendes tagok

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

(67 tag)

Rendes tagok

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      KAILI Eva

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

(40 tag)

Rendes tagok

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

(49 tag)

Rendes tagok

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      KYRKOS Miltiadis

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      KOULOGLOU Stelios

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Regionális Fejlesztési Bizottság

(43 tag)

Rendes tagok

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      PAPADAKIS Konstantinos

C13

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

(46 tag)

Rendes tagok

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Halászati Bizottság

(27 tag)

Rendes tagok

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Kulturális és Oktatási Bizottság

(31 tag)

Rendes tagok

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ZAGORAKIS Theodoros

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      GRAMMATIKAKIS Giorgos

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      CHOUNTIS Nikolaos

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Jogi Bizottság

(25 tag)

Rendes tagok

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      CHRYSOGONOS Kostas

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(60 tag)

Rendes tagok

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Alkotmányügyi Bizottság

(25 tag)

Rendes tagok

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

(37 tag)

Rendes tagok

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Petíciós Bizottság

(36 tag)

Rendes tagok

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      MARIAS Notis

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      HADJIGEORGIOU Takis

      SAKORAFA Sofia

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Emberi Jogi Albizottság

(30 tag)

Rendes tagok

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

(30 tag)

Rendes tagok

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat