Indekss 
Protokols
PDF 344kWORD 100k
Ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Eiropas sociālo tiesību pīlārs (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas
  
4.2.Centrālāfrikas Republika
  
4.3.Stāvoklis Burundi
 5.Sēdes vadītāja paziņojumi
 6.Pieprasījums atcelt imunitāti
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas (balsošana)
  
7.2.Centrālāfrikas Republika (balsošana)
  
7.3.Stāvoklis Burundi (balsošana)
  
7.4.ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma piemērošanas procedūras ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.5.Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.6.Nolīguma, ar kuru turpina Starptautiskā Zinātnes un tehnoloģijas centra darbību, noslēgšana *** (balsošana)
  
7.7.Komiteju locekļu iecelšana (balsošana)
  
7.8.Iebildumu izteikšana pret deleģētu aktu: Augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (balsošana)
  
7.9.Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros (balsošana)
  
7.10.Eiropas sociālo tiesību pīlārs (balsošana)
  
7.11.Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 12.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 13.Eiropas datu ekonomikas veidošana (debates)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Komiteju locekļu iecelšana


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (2016/3024(RSP)).

Debates notika 2016. gada 15. decembrī (15.12.2016. protokola 10. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Vicky Ford INTA komitejas vārdā – par to problēmu risināšanu, kuras saistītas ar ES Muitas kodeksa īstenošanu (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Balsojums: 19.1.2017. protokola 7.11. punkts.


3. Eiropas sociālo tiesību pīlārs (debates)

Ziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāru [2016/2095(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016).

Maria João Rodrigues iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Maria Arena (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, uzdodot jautājumu Marianne Thyssen, kas uz to atbildēja, un Maria João Rodrigues.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.1.2017. protokola 7.10. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 18.1.2017. protokola 20. punkts.)


4.1. Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 un B8-0088/2017 (2017/2506(RSP)).

Ar rezolūciju priekšlikumiem iepazīstināja Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries un Jeroen Lenaers.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.1.2017. protokola 7.1. punkts.


4.2. Centrālāfrikas Republika

Rezolūciju priekšlikumi B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 un B8-0092/2017 (2017/2507(RSP)).

Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Louis Aliot ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo un Patricija Šulin.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.1.2017. protokola 7.2. punkts.


4.3. Stāvoklis Burundi

Rezolūciju priekšlikumi B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 un B8-0091/2017 (2017/2508(RSP)).

Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička un Joachim Zeller iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Seán Kelly un Maria Arena.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Cécile Kashetu Kyenge.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.1.2017. protokola 7.3. punkts.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


5. Sēdes vadītāja paziņojumi

Sēdes vadītājs nāca klajā ar paziņojumu par iepriekšējā dienā, kā arī šīs sēdes norises dienā Itālijā notikušajām zemestrīcēm un to nodarītajiem lielajiem postījumiem un Parlamenta vārdā pauda solidaritāti Itālijas iedzīvotājiem.

Uzstājās:

—    Elena Valenciano – par migrantu stāvokli, iestājoties ziemai raksturīgiem laika apstākļiem;

—   Rosa D'Amato – par zemestrīcēm Itālijā;

—   Eleni Theocharous – par aizliegumu Parlamenta telpās rīkot fotoizstādi par Nikoziju;

—   Eleonora Forenza – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm;

—   Jill Seymour – par balsošanas kārtību priekšsēdētāja vēlēšanās.

Sēdes vadītājs apstiprināja, ka mutiskais tulkojums Peter Lundgren uzstāšanās laikā iepriekšējā dienā patiešām bija kļūdains (18.1.2017. protokola 14. punkts).


6. Pieprasījums atcelt imunitāti

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti saistībā ar to, ka pret viņu ir celta apsūdzība Nicas Augstajā tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0072/2017

(aizstāj B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via PPE grupas vārdā,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei ECR grupas vārdā,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0002).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0080/2017 vairs nav spēkā.)


7.2. Centrālāfrikas Republika (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0074/2017

(aizstāj B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke ECR grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0003).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0081/2017, B8-0087/2017 un B8-0090/2017 vairs nav spēkā.)


7.3. Stāvoklis Burundi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0075/2017

(aizstāj B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via PPE grupas vārdā,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0004).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0086/2017 vairs nav spēkā.)


7.4. ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma piemērošanas procedūras ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0005).


7.5. Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Hannu Takkula (A8-0311/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0006).


7.6. Nolīguma, ar kuru turpina Starptautiskā Zinātnes un tehnoloģijas centra darbību, noslēgšana *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar kuru turpina Starptautiskā Zinātnes un tehnoloģijas centra darbību [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0363/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0007).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.7. Komiteju locekļu iecelšana (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums: Komiteju locekļu iecelšana.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Sēdes vadītājs informēja, ka saskaņā ar ECR grupas pieprasījumu iecelšanai Cilvēktiesību apakškomitejā Charles Tannock vietā ir ticis izvirzīts Amjad Bashir.

Pasludināts par apstiprinātu (19.1.2017. protokola 1. pielikums ).


7.8. Iebildumu izteikšana pret deleģētu aktu: Augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesnieguši Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā un Claude Moraes un Judith Sargentini LIBE komitejas vārdā, par Komisijas 2016. gada 24. novembra deleģēto regulu, ar kuru groza Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (C(2016)07495; 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0008).


7.9. Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros (balsošana)

Ziņojums par loģistiku Eiropas Savienībā un multimodāliem pārvadājumiem jaunajos TEN-T koridoros [2015/2348(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0009).


7.10. Eiropas sociālo tiesību pīlārs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāru [2016/2095(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0010).


7.11. Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (balsošana)

Komisijas paziņojums: Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana (2016/3024(RSP)).

Debates notika 2016. gada 15. decembrī (15.12.2016. protokola 10. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2017. gada 19. janvārī (19.1.2017. protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0024/2017 (2016/3024(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0011).

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan un Seán Kelly

Maria João Rodrigues ziņojums - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan un Seán Kelly

Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana - (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan un Seán Kelly.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā: Dariusz Rosati – Dubravka Šuica vietā.


12. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - (14895/2/2016 – COM(2017)0006).

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t. i., 2017. gada 20. janvārī.


13. Eiropas datu ekonomikas veidošana (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas datu ekonomikas veidošana (2017/2505(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Seán Kelly, Ivan Jakovčić un Lambert van Nistelrooij.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Victor Negrescu un Jozo Radoš.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2016/794 un Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD)).
Atbilstoši Līguma 304. un 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)).
Atbilstoši Līguma 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, ECON, IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (dokuments attiecas uz EEZ un Šveici) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba tirgu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (IN) reformu (B8-1332/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ārvalstu darba ņēmēju ekspluatāciju (B8-1333/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienoto tirgu un darba koplīguma slēgšanas sarunām (B8-1335/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par digitalizāciju un nabadzības palielināšanos (B8-1336/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sporta attīstību personām ar invaliditāti (B8-1342/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par biomasas izmantošanas veicināšanu, jo īpaši ķīmijas nozares vajadzībām (B8-1366/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par hidroģeoloģiskās nestabilitātes problēmu un atkāpšanos no budžeta ierobežojumiem nolūkā īstenot drošības pasākumus plūdu skartajās teritorijās un reģionos (B8-1368/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

ECON

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par joda trūkumu (B8-1370/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pesticīdu klātbūtni sausajā brokastu maisījumā (Müsli), kas ražots ar nebioloģiskās lauksaimniecības metodēm (B8-1371/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par suņu trakumsērgas novēršanu (B8-1372/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reliģiska rakstura vardarbību un Eiropas kristiešu svētvietu apgānīšanu (B8-1373/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par fluora sastāvu zobu higiēnas produktos (B8-1374/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par HIV izplatību sieviešu vidū (B8-1375/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Rezolūcijas priekšlikums par intelektuālā darbaspēka emigrāciju veselības nozarē (B8-1376/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sāls patēriņu Eiropas Savienībā (B8-1377/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iedzīvotāju novecošanās procesam pielāgotām vakcinācijas programmām (B8-1378/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par poliomielīta izskaušanu (B8-1379/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par diflubenzuronu (B8-1380/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par orgānu tirdzniecību (B8-1381/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zemesriekstu patēriņu (B8-1382/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Candida auris (B8-1383/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tuberkulozes mikobaktēriju (B8-1384/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par akūtu šļaugano mielītu (B8-1385/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiešsaistē iesniegtu lūgumrakstu regulējumu (B8-1386/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

PETI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu izpratni interneta lietošanā (B8-1387/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par alternatīviem pasākumiem apcietinājumam (B8-1388/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde un Marine Le Pen. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nepieciešamo aizsardzību visaptverošas ekonomikas un tirdzniecības ietvaros (B8-1389/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ietekmes novērtējumu saistībā ar zaļā asfalta izmantošanu ceļu virsmas pārklājumam ES (B8-1390/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gaisa piesārņojumu un jaunu ikgadējo maksimāli pieļaujamo emisiju noteikšanu valstīm (B8-1391/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens lietošanas uzturā veicināšanu (B8-1392/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano un Sylvie Goddyn. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Dryocosmus kuriphilus (B8-1393/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģimenes atbalsta politikas saskaņošanu ES dalībvalstīs, lai palielinātu demogrāfisko pieaugumu (B8-1394/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas sociālā taisnīguma standarta noteikšanu un nabadzības riska mazināšanu (B8-1395/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to lašu barošanu, kuri tiek audzēti bioloģiskajā lauksaimniecībā (B8-1397/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH

- Marie-Christine Arnautu un Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas lidostās pārdoto pārtikas produktu un dzērienu pārmērīgi augstajām cenām (B8-1398/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos un Isabelle Thomas. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zobenzivju zvejniecību Vidusjūrā (B8-1399/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas regulējuma cīņai pret pārtikas izšķērdēšanu izstrādi (B8-1401/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

2.2. Ieteikuma priekšlikums (Reglamenta 134. pants)

- Maria Arena un Constance Le Grip. Priekšlikums Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (B8-1365/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

AFET, EMPL


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. decembra lēmumu)

AFET komiteja

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Kosovu (2016/2314(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu (2016/2313(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Albāniju (2016/2312(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Serbiju (2016/2311(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (2016/2310(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Melnkalni (2016/2309(INI))

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Turciju (2016/2308(INI))

DEVE komiteja

- Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (2016/2324(INI))

EMPL komiteja, CULT komiteja

- Jaunā Prasmju programma Eiropai (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(atzinums: IMCO)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 12. janvāra lēmumu)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(atzinums: TRAN, EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. decembra lēmumu)

ITRE komiteja

- Eiropas Kosmosa stratēģija (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(atzinums: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

LIBE komiteja, FEMM komiteja

- Ziņojums par Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanu (2016/2329(INI))

- Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu (2016/2328(INI))

REGI komiteja

- ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (2016/2326(INI))
(atzinums: BUDG)

TRAN komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 12. janvāra lēmumu)

FEMM komiteja

- Ieteikums Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (2017/2001(INI))

Kopīgā komiteju procedūra (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. decembra lēmumu)

- Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
komitejas: ECON, JURI
(atzinums: DEVE, AFET, INTA, JURI)

- Labāku pakalpojumu sniegšana attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
komitejas: EMPL, CULT
(atzinums: BUDG)

- Jaunā Prasmju programma Eiropai (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
komitejas: EMPL, CULT
(atzinums: IMCO)

- Ziņojums par Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanu (2016/2329(INI))
komitejas: LIBE, FEMM

- Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu (2016/2328(INI))
komitejas: LIBE, FEMM

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešana (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
komitejas: BUDG, ECON (Reglamenta 54. pants)
(atzinums: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 12. janvāra lēmumu)

- Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
komitejas: BUDG, CONT (Reglamenta 54. pants)
(atzinums: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI (Reglamenta 54. pants)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 12. janvāra lēmumu)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(atzinums: TRAN, EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. decembra lēmumu)

TRAN komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants))


(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 12. janvāra lēmumu)

BUDG komiteja (Reglamenta 54. pants), CONT komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(atzinums: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. decembra lēmumu)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(atzinums: CULT, ITRE, INTA, IMCO (Reglamenta 54. pants))

BUDG komiteja (Reglamenta 54. pants), ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešana (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(atzinums: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants))

LIBE komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošana un uzturēšanās augstprasmes nodarbinātības nolūkos (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
(atzinums: JURI, EMPL (Reglamenta 54. pants))

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenotas ģeogrāfiskās bloķēšanas un cita veida diskriminācijas novēršana iekšējā tirgū (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(atzinums: CULT, ITRE, JURI (Reglamenta 54. pants))

TRAN komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(atzinums: ITRE, IMCO (Reglamenta 54. pants))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- Garantiju fonds ārējai darbībai (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: DEVE, AFET, LIBE, INTA


JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON, JURI
atzinums: DEVE, AFET, ECON, INTA, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Terorisma apkarošana un Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu aizstāšana (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, JURI, JURI (Reglamenta 39. pants)

Virsrakstu maiņa

INTA komiteja

- Jauns nosaukums patstāvīgajam ziņojumam 2016/2031(INI) – “Virzība uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru un muitas savienības modernizēšanu” (Priekšsēdētāju konference, 2016. gada 3. marts)


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2017. gada 1. un 2. februārī.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


1. pielikums. Komiteju locekļu iecelšana

C01

Ārlietu komiteja

(73 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      ANDROULAKIS Nikos

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      PAPADAKIS Demetris

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      SAKORAFA Sofia

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EPITIDEIOS Georgios

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Attīstības komiteja

(28 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C03

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

(41 loceklis)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Budžeta komiteja

(41 loceklis)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C05

Budžeta kontroles komiteja

(30 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      MARIAS Notis

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Ekonomikas un monetārā komiteja

(61 loceklis)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      KYRTSOS Georgios

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      MAVRIDES Costas

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      MARIAS Notis

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ZARIANOPOULOS Sotirios

C07

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

(55 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      KUNEVA Kostadinka

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      FOUNTOULIS Lampros

C08

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(69 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

(67 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      KAILI Eva

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

(40 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Transporta un tūrisma komiteja

(49 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      KYRKOS Miltiadis

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      KOULOGLOU Stelios

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Reģionālās attīstības komiteja

(43 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      PAPADAKIS Konstantinos

C13

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(46 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Zivsaimniecības komiteja

(27 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Kultūras un izglītības komiteja

(31 loceklis)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ZAGORAKIS Theodoros

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      GRAMMATIKAKIS Giorgos

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      CHOUNTIS Nikolaos

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Juridiskā komiteja

(25 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      CHRYSOGONOS Kostas

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

(60 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Konstitucionālo jautājumu komiteja

(25 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

(37 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Lūgumrakstu komiteja

(36 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      MARIAS Notis

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      HADJIGEORGIOU Takis

      SAKORAFA Sofia

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Cilvēktiesību apakškomiteja

(30 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

(30 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Juridisks paziņojums - Privātuma politika