Index 
Notulen
PDF 345kWORD 100k
Donderdag 19 januari 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Een Europese pijler van sociale rechten (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Indonesië, met name de gevallen van Hosea Yeimo, Ismael Alua en de gouverneur van Jakarta
  4.2.Centraal-Afrikaanse Republiek
  4.3.De situatie in Burundi
 5.Mededelingen van de Voorzitter
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Stemmingen
  7.1.Indonesië, met name de gevallen van Hosea Yeimo, Ismael Alua en de gouverneur van Jakarta (stemming)
  7.2.Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)
  7.3.De situatie in Burundi (stemming)
  7.4.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo: toepassingsprocedures ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder een bijzondere invoerregeling van de Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie *** (stemming)
  7.7.Benoemingen bij de commissies (stemming)
  7.8.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (stemming)
  7.9.Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors (stemming)
  7.10.Een Europese pijler van sociale rechten (stemming)
  7.11.Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Samenstelling delegaties
 12.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 13.Bouwen aan een Europese data-economie (debat)
 14.Ingekomen stukken
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoemingen bij de commissies


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (2016/3024(RSP))

Het debat heeft op 15 december 2016 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 15.12.2016).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Vicky Ford, namens de Commissie INTA, over de aanpak van de uitdagingen rond de tenuitvoerlegging van het EU-douanewetboek (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 19.1.2017.


3. Een Europese pijler van sociale rechten (debat)

Verslag over een Europese pijler van sociale rechten [2016/2095(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, om Marianne Thyssen een vraag te stellen, die hierop ingaat, en Maria João Rodrigues.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 19.1.2017.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 20 van de notulen van 18.1.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Indonesië, met name de gevallen van Hosea Yeimo, Ismael Alua en de gouverneur van Jakarta

Ontwerpresoluties B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 en B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries en Jeroen Lenaers lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 19.1.2017.


4.2. Centraal-Afrikaanse Republiek

Ontwerpresoluties B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 en B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Louis Aliot, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo en Patricija Šulin.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 19.1.2017.


4.3. De situatie in Burundi

Ontwerpresoluties B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 en B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička en Joachim Zeller lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 19.1.2017.

VOORZITTERSCHAP: Antonio TAJANI
Voorzitter


5. Mededelingen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een mededeling af over de grote schade die gisteren en vandaag in Italië werd aangericht door aardbevingen en uit namens het Parlement zijn solidariteit met het Italiaanse volk.

Het woord wordt gevoerd door:

—    Elena Valenciano over de situatie van migranten in de winterse omstandigheden,

—   Rosa D'Amato over de aardbevingen in Italië,

—   Eleni Theocharous over het verbod op een fototentoonstelling over Nicosia in de gebouwen van het Parlement,

—   Eleonora Forenza over Italië,

—   Jill Seymour over de stemmingswijze die werd gebruikt om de Voorzitter te kiezen.

De Voorzitter bevestigt dat er inderdaad een fout is gebeurd bij de vertolking van de tussenkomst van Peter Lundgren gisteren (punt 14 van de notulen van 18.1.2017).


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen toegezonden met het oog op haar inbeschuldigingstelling door de rechtbank van eerste aanleg van Nice.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Indonesië, met name de gevallen van Hosea Yeimo, Ismael Alua en de gouverneur van Jakarta (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0072/2017

(ter vervanging van B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0002)

(Ontwerpresolutie B8-0080/2017 komt te vervallen.)


7.2. Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0074/2017

(ter vervanging van B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0003)

(Ontwerpresoluties B8-0081/2017, B8-0087/2017 en B8-0090/2017 komen te vervallen.)


7.3. De situatie in Burundi (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0075/2017

(ter vervanging van B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis , namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0004)

(Ontwerpresolutie B8-0086/2017 komt te vervallen.)


7.4. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo: toepassingsprocedures ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0005)


7.5. Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder een bijzondere invoerregeling van de Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0006)


7.6. Sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0007)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.7. Benoemingen bij de commissies (stemming)

Voorstel van de Conferentie van voorzitters: Benoemingen bij de commissies

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

De Voorzitter deelt mede dat op verzoek van de ECR-Fractie de benoeming van Charles Tannock in de Subcommissie mensenrechten wordt vervangen door de benoeming van Amjad Bashir.

Goedgekeurd (bijlage 1 van de notulen van 19.1.2017)


7.8. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, Claude Moraes en Judith Sargentini, namens de Commissie LIBE, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 24 november 2016 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (C(2016)07495 ; 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0008)


7.9. Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors (stemming)

Verslag betreffende logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors [2015/2348(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0009)


7.10. Een Europese pijler van sociale rechten (stemming)

Verslag over een Europese pijler van sociale rechten [2016/2095(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0010)


7.11. Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (stemming)

Verklaring van de Commissie: Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (2016/3024(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op15 december 2016 (punt 10 van de notulen van 15.12.2016).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 19 januari 2017 (punt 2 van de notulen van 19.1.2017).

Ontwerpresolutie B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0011)

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan en Seán Kelly

Verslag Maria João Rodrigues - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan en Seán Kelly

Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan en Seán Kelly.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Samenstelling delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne: Dariusz Rosati in de plaats van Dubravka Šuica.


12. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) (14895/2/2016 – COM(2017)0006)

verwezen naar ten principale: ENVI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 20 januari 2017, in.


13. Bouwen aan een Europese data-economie (debat)

Verklaring van de Commissie: Bouwen aan een Europese data-economie (2017/2505(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Seán Kelly, Ivan Jakovčić en Lambert van Nistelrooij.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Victor Negrescu en Jozo Radoš.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI, ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn2006/123/EG en Verordening (EU) nr.1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Overeenkomstig de artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, BUDG, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschapvan de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

2) van de leden

2.1) ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de arbeidsmarkt en de hervorming van de vennootschapsbelasting (B8-1332/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de uitbuiting van buitenlandse werknemers (B8-1333/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de interne markt en collectieve onderhandelingen (B8-1335/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over digitalisering en de groter wordende armoede (B8-1336/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van sport voor personen met een handicap (B8-1342/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bevordering van biomassa, in het bijzonder voor de chemische sector (B8-1366/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over hydrogeologische destabilisatie en de vrijstelling van begrotingsbeperkingen voor de beveiliging van gebieden en regio's die getroffen zijn door overstromingen (B8-1368/2016)

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

ECON

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over jodiumtekort (B8-1370/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in van niet-biologische landbouw afkomstige muesli (B8-1371/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de preventie van hondsdolheid (B8-1372/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over religieus geweld en de schennis van christelijke religieuze plaatsen in Europa (B8-1373/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over fluor in tandhygiëneproducten (B8-1374/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de prevalentie van hiv bij vrouwen (B8-1375/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de hersenvlucht in de medische sector (B8-1376/2016)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de zoutconsumptie in de Europese Unie (B8-1377/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over aan de vergrijzing van de bevolking aangepaste vaccinatieprogramma's (B8-1378/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de uitroeiing van polio (B8-1379/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over diflubenzuron (B8-1380/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de handel in organen (B8-1381/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de consumptie van aardnoten (B8-1382/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over candida auris (B8-1383/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de tuberkelbacterie (mycobacterium tuberculosis) (B8-1384/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over "acute flaccid myelitis" (B8-1385/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de reglementering van onlineverzoekschriften (B8-1386/2016)

verwezen naar

ten principale :

PETI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bewustmaking van jongeren van het gebruik van het internet (B8-1387/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over alternatieven voor gevangenisstraffen (B8-1388/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over de noodzakelijke bescherming van de beschermde geografische aanduidingen in het kader van CETA (B8-1389/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de effectbeoordeling over het gebruik van groen asfalt in het Europees wegdek (B8-1390/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over luchtverontreiniging en de bepaling van nieuwe jaarlijkse nationale emissieplafonds (B8-1391/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bevordering van drinken (B8-1392/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano en Sylvie Goddyn. Ontwerpresolutie over de dryocosmus kuriphilus (B8-1393/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de harmonisatie van het gezinsbeleid in de EU-lidstaten om de demografische groei te bevorderen (B8-1394/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vaststelling van Europese normen inzake sociale gerechtigheid en inperking van het armoederisico (B8-1395/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het voedsel voor biologisch gekweekte zalm (B8-1397/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH

- Marie-Christine Arnautu en Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de buitensporige prijs van de etenswaren en dranken die worden verkocht op de Europese luchthavens (B8-1398/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos en Isabelle Thomas. Ontwerpresolutie over de visserij op zwaardvis in de Middellandse Zee (B8-1399/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over Europese wetgeving ter bestrijding van voedselverspilling (B8-1401/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

2.2) ontwerpaanbeveling (artikel 134 van het Reglement)

- Maria Arena en Constance Le Grip. Ontwerpaanbeveling aan de Raad betreffende de EU-prioriteiten voor de 61e vergadering van de VN-Commissie voor de positie van de vrouw (B8-1365/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

AFET, EMPL


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie AFET

- Verslag betreffende het verslag van de Commissie 2016 over Kosovo (2016/2314(INI))

- Verslag betreffende het verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (2016/2313(INI))

- Verslag betreffende het verslag van de Commissie 2016 over Albanië (2016/2312(INI))

- Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Servië (2016/2311(INI))

- Verslag betreffende het verslag van de Commissie 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2016/2310(INI))

- Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Montenegro (2016/2309(INI))

- Verslag betreffende het verslag van de Commissie 2016 over Turkije (2016/2308(INI))

Commissie DEVE, Commissie CULT

- De afname van de ruimte van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden aanpakken (2016/2324(INI))

Commissie EMPL

- Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(advies: IMCO)

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Europese agenda voor de deeleconomie (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(advies: TRAN, EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ITRE

- Een ruimtevaartstrategie voor Europa (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(advies: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

Commissie LIBE, Commissie FEMM

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel (2016/2329(INI))

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (2016/2328(INI))

Commissie REGI

- Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 (2016/2326(INI))
(advies: BUDG)

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)

Commissie FEMM

- Aanbeveling aan de Raad betreffende de EU-prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (2017/2001(INI))

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

- Bekendmaking van gegevens over inkomstenbelasting door bepaalde ondernemingen en filialen (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
commissies: ECON, JURI
(advies: DEVE, AFET, INTA, JURI)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

- Betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
commissies: EMPL, CULT
(advies: BUDG)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

- Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa (COM(2016)0381 - - 2017/2002(INI))
commissies: EMPL, CULT
(advies: IMCO)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel (2016/2329(INI))
commissies: LIBE, FEMM
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (2016/2328(INI))
commissies: LIBE, FEMM
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

- Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (COM(2016)0597 – C8-0375/2016-2016/0276(COD))
commissies: BUDG, ECON (artikel 54 van het Reglement)
(advies: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

- Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)))
commissies: BUDG, CONT (artikel 54 van het Reglement)
(advies: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement), REGI (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/01/2017)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 januari 2017)

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Europese agenda voor de deeleconomie (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(advies: TRAN, EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 december 2016)

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(advies: ENVI)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 januari 2017)

Commissie BUDG (artikel 54 van het Reglement), Commissie CONT (artikel 54 van het Reglement)

- Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(advies: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement), REGI (artikel 54 van het Reglement))

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van14 december 2016)

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Auteursrechten op de digitale interne markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(advies: CULT, ITRE, INTA, IMCO (artikel 54 van het Reglement))

Commissie BUDG (artikel 54 van het Reglement), Commissie ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(advies: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement))

Commissie LIBE (artikel 54 van het Reglement)

- Voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
(advies: JURI, EMPL (artikel 54 van het Reglement))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Aanpak van geoblokkering en andere vormen van discriminatie op grond van de nationaliteit, woon- of vestigingsplaats van klanten op de interne markt (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(advies: CULT, ITRE, JURI (artikel 54 van het Reglement))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(advies: ITRE, IMCO (artikel 54 van het Reglement))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14/12/2016)

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie INTA

- Garantiefonds voor extern optreden (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: DEVE, AFET, LIBE, INTA

Commissie JURI

- Bekendmaking van gegevens over inkomstenbelasting door bepaalde ondernemingen en filialen (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
verwezen naar ten principale: ECON, JURI
advies: DEVE, AFET, INTA, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Terrorismebestrijding en vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: FEMM, JURI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Wijzigingen titels

Commissie INTA

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag INI 2016/2031: « Naar een nieuw handelskader EU-Turkije en de modernisering van de douane-unie» - (Conferentie van voorzitters van 3 maart 2016)


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 1 februari 2017 en 2 februari 2017.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15 h 35 gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


Bijlage 1 - Benoemingen bij de commissies

C01

Commissie buitenlandse zaken

(73 leden)

Vaste leden

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      ANDROULAKIS Nikos

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      PAPADAKIS Demetris

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      SAKORAFA Sofia

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EPITIDEIOS Georgios

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Commissie ontwikkelingssamenwerking

(28 leden)

Vaste leden

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C03

Commissie internationale handel

(41 leden)

Vaste leden

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Begrotingscommissie

(41 leden)

Vaste leden

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C05

Commissie begrotingscontrole

(30 leden)

Vaste leden

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      MARIAS Notis

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Commissie economische en monetaire zaken

(61 leden)

Vaste leden

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      KYRTSOS Georgios

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      MAVRIDES Costas

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      MARIAS Notis

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ZARIANOPOULOS Sotirios

C07

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(55 leden)

Vaste leden

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      KUNEVA Kostadinka

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      FOUNTOULIS Lampros

C08

Commissie mileubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

(69 leden)

Vaste leden

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Commissie industrie, onderzoek en energie

(67 leden)

Vaste leden

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      KAILI Eva

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Commissie interne markt en consumentenbescherming

(40 leden)

Vaste leden

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Commissie vervoer en toerisme

(49 leden)

Vaste leden

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      KYRKOS Miltiadis

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      KOULOGLOU Stelios

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Commissie regionale ontwikkeling

(43 leden)

Vaste leden

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      PAPADAKIS Konstantinos

C13

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

(46 leden)

Vaste leden

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Commissie visserij

(27 leden)

Vaste leden

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Commissie cultuur en onderwijs

(31 leden)

Vaste leden

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ZAGORAKIS Theodoros

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      GRAMMATIKAKIS Giorgos

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      CHOUNTIS Nikolaos

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Commissie juridische zaken

(25 leden)

Vaste leden

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      CHRYSOGONOS Kostas

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

(60 leden)

Vaste leden

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Commissie constitutionele zaken

(25 leden)

Vaste leden

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

(37 leden)

Vaste leden

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Commissie verzoekschriften

(36 leden)

Vaste leden

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      MARIAS Notis

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      HADJIGEORGIOU Takis

      SAKORAFA Sofia

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Subcommissie mensenrechten

(30 leden)

Vaste leden

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Subcommissie veiligheid en defensie

(30 leden)

Vaste leden

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Juridische mededeling - Privacybeleid