Kazalo 
Zapisnik
PDF 344kWORD 100k
Četrtek, 19. januar 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (vloženi predlogi resolucij)
 3.Evropski steber socialnih pravic (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Indonezija, in sicer zadeve Hosee Yeima, Ismaela Alue in guvernerja Džakarte
  4.2.Srednjeafriška republika
  4.3.Razmere v Burundiju
 5.Sporočila predsedstva
 6.Zahteva za odvzem imunitete
 7.Čas glasovanja
  7.1.Indonezija, in sicer zadeve Hosee Yeima, Ismaela Alue in guvernerja Džakarte (glasovanje)
  7.2.Srednjeafriška republika (glasovanje)
  7.3.Razmere v Burundiju (glasovanje)
  7.4.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom: postopki za uporabo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Sklenitev Sporazuma o nadaljnjem delovanju Mednarodnega znanstvenega in tehnološkega centra *** (glasovanje)
  7.7.Imenovanja v odbore (glasovanje)
  7.8.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (glasovanje) (glasovanje)
  7.9.Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T (glasovanje)
  7.10.Evropski steber socialnih pravic (glasovanje)
  7.11.Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Sestava delegacij
 12.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 13.Vzpostavitev evropskega podatkovnega gospodarstva (razprava)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanja v odbore


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (2016/3024(RSP))

Razprava je potekala 15. decembra 2016 (točka 10 zapisnika z dne 15.12.2016).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Vicky Ford v imenu odbora INTA o reševanju izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 19.1.2017.


3. Evropski steber socialnih pravic (razprava)

Poročilo o evropskem stebru socialnih pravic [2016/2095(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Maria Arena (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Dominique Martin v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski in Javi López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi in Liisa Jaakonsaari.

Govorili so Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, ki je postavil vprašanje Marianne Thyssen, ki je nanj odgovorila, in Maria João Rodrigues.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 19.1.2017.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 20 zapisnika z dne 18.1.2017)


4.1. Indonezija, in sicer zadeve Hosee Yeima, Ismaela Alue in guvernerja Džakarte

predlogi resolucij B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 in B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, Ignazio Corrao, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries in Jeroen Lenaers so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Diane James samostojna poslanka, in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser in Nicola Caputo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 19.1.2017.


4.2. Srednjeafriška republika

predlogi resolucij B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 in B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Louis Aliot v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo in Patricija Šulin.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 19.1.2017.


4.3. Razmere v Burundiju

predlogi resolucij B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 in B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička in Joachim Zeller so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Seán Kelly in Maria Arena.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Cécile Kashetu Kyenge.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 19.1.2017.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


5. Sporočila predsedstva

Predsednik je podal izjavo o veliki škodi, ki jo je včerajšnji in današnji potres povzročil v Italiji, in je italijanskemu ljudstvu poslal sporočilo o solidarnosti Parlamenta.

Govorili so:

—    Elena Valenciano o položaju migrantov zaradi zimskih razmer,

—   Rosa D'Amato o potresu v Italiji,

—   Eleni Theocharous o prepovedi fotografske razstave o Nikoziji v prostorih Parlamenta,

—   Eleonora Forenza o razmerah v Italiji po potresu,

—   Jill Seymour o volilnem postopku za izvolitev predsednika.

Predsednik je potrdil, da je včeraj pri govoru Petra Lundgrena dejansko prišlo do tolmaške napake (točka 14 zapisnika z dne 18.1.2017).


6. Zahteva za odvzem imunitete

Francoski pristojni organi so posredovali zahtevo za odvzem imunitete Marine Le Pen zaradi obravnave pred prvostopenjskim sodiščem v Nici.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Indonezija, in sicer zadeve Hosee Yeima, Ismaela Alue in guvernerja Džakarte (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0072/2017

(ki nadomešča B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via v imenu skupine PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei v imenu skupine ECR,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0002)

(Predlog resolucije B8-0080/2017 je brezpredmeten.)


7.2. Srednjeafriška republika (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0074/2017

(ki nadomešča B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputov v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke v imenu skupine ECR,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0003)

(Predlogi resolucij B8-0081/2017, B8-0087/2017 in B8-0090/2017 so brezpredmetni.)


7.3. Razmere v Burundiju (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0075/2017

(ki nadomešča B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via v imenu skupine PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0004)

(Predlog resolucije B8-0086/2017 je brezpredmeten.)


7.4. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom: postopki za uporabo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom* na drugi strani [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0005)


7.5. Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0006)


7.6. Sklenitev Sporazuma o nadaljnjem delovanju Mednarodnega znanstvenega in tehnološkega centra *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o nadaljnjem delovanju Mednarodnega znanstvenega in tehnološkega centra [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0007)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.7. Imenovanja v odbore (glasovanje)

Predlog konference predsednikov: Imenovanja v odbore

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Predsednik je sporočil, da se na zahtevo skupine ECR v Pododbor za človekove pravice namesto Charlesa Tannocka imenuje Amjad Bashir.

Raglašeno kot odobreno (priloga 1 zapisnika z dne 19.1.2017)


7.8. Nasprotovanje delegiranemu aktu: Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (glasovanje) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložili Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON, Claude Moraes in Judith Sargentini v imenu odbora LIBE, o Delegirani uredbi Komisije z dne 24. novembra 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (C(2016)07495 ; 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0008)


7.9. Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T (glasovanje)

Poročilo o logistiki v EU in multimodalnem prometu na novih koridorjih TEN-T [2015/2348(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0009)


7.10. Evropski steber socialnih pravic (glasovanje)

Poročilo o evropskem stebru socialnih pravic [2016/2095(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0010)


7.11. Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (glasovanje)

Izjava Komisije: Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (2016/3024(RSP))

Razprava je potekala dne15. decembra 2016 (točka 10 zapisnika z dne 15.12.2016).

Predlog resolucije je bil objavljen 19. januarja 2017 (točka 2 zapisnika z dne 19.1.2017).

Predlog resolucije B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0011)

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Maria João Rodrigues - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan in Seán Kelly

Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan in Seán Kelly.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Sestava delegacij

Na predlog skupine PPE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Delegacija pri Odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina: Dariusz Rosati namesto Dubravke Šuica.


12. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 terin (EU)2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - (14895/2/2016 – COM(2017)0006)

posredovano pristojni : ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 20. januarja 2017.


13. Vzpostavitev evropskega podatkovnega gospodarstva (razprava)

Izjava Komisije: Vzpostavitev evropskega podatkovnega gospodarstva (2017/2505(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Seán Kelly, Ivan Jakovčić in Lambert van Nistelrooij.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Victor Negrescu in Jozo Radoš.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št.1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI, ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG, TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št.987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št.883/2004 (Besedilo velja za EGP in Švico) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Martin. Predlog resolucije o trgu dela in reformi davka od dohodkov pravnih oseb (B8-1332/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Martin. Predlog resolucije o izkoriščanju tujih delavcev (B8-1333/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o enotnem trgu in kolektivnih pogajanjih (B8-1335/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o digitalizaciji in obubožanju prebivalstva (B8-1336/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o razvoju športa invalidov (B8-1342/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

LIBE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o spodbujanju biomase, zlasti v kemijskem sektorju (B8-1366/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana in Matteo Salvini. Predlog resolucije o hidrogeološki nestabilnosti in odstopanju od proračunskih omejitev za zavarovanje ozemelj in regij, ki so jih prizadele poplave (B8-1368/2016)

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

ECON

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pomanjkanju joda (B8-1370/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pesticidih v mislijih iz neekološkega kmetijstva (B8-1371/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o preprečevanju pasje stekline (B8-1372/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o verskem nasilju in skrunjenju krščanskih verskih objektov v Evropi (B8-1373/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o fluoru v izdelkih za zobno higieno (B8-1374/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razširjenosti okužbe z virusom HIV pri ženskah (B8-1375/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o begu možganov v zdravstvenem sektorju (B8-1376/2016)

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uživanju soli v Evropski uniji (B8-1377/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o programih cepljenja, prilagojenih staranju prebivalstva (B8-1378/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o izkoreninjenju otroške paralize (B8-1379/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o diflubenzuronu (B8-1380/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o trgovini z organi (B8-1381/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uživanju zemeljskih oreškov (B8-1382/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o glivi Candida auris (B8-1383/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Mycobacterium tuberculosis (B8-1384/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o akutnem vnetju hrbtenjače (B8-1385/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zakonski ureditvi spletnih peticij (B8-1386/2016)

posredovano

pristojni :

PETI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ozaveščanju mladostnikov o uporabi interneta (B8-1387/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o ukrepih, ki nadomeščajo zaporno kazen (B8-1388/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde in Marine Le Pen. Predlog resolucije o potrebni zaščiti geografskih označb v okviru sporazuma CETA (B8-1389/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oceni učinka uporabe zelenega asfalta na cestni površini v EU (B8-1390/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o onesnaževanju zraka in določitvi novih letnih mejnih vrednosti nacionalnih emisij (B8-1391/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o spodbujanju pitja tekočine (B8-1392/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano in Sylvie Goddyn. Predlog resolucije o kostanjevi šiškarici (B8-1393/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uskladitvi družinskih politik v državah članicah Unije za večjo demografsko rast (B8-1394/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o določitvi evropskih standardov za socialno pravičnost in omejevanje tveganja revščine (B8-1395/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o krmljenju lososov iz ekološkega kmetijstva (B8-1397/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

PECH

- Marie-Christine Arnautu in Dominique Bilde. Predlog resolucije o previsokih cenah hrane in pijače na evropskih letališčih (B8-1398/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos in Isabelle Thomas. Predlog resolucije o ribolovu mečarice v Sredozemskem morju (B8-1399/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi evropskih predpisov za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov (B8-1401/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

2.2) predlog priporočila (člen 134 Poslovnika)

- Maria Arena in Constance Le Grip. Predlog priporočila svetu o prednostnih nalogah EU za 61. zasedanje Komisije ZN za položaj žensk (B8-1365/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

mnenje :

AFET, EMPL


15. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. decembra 2016)

odbor AFET

- Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2016 (2016/2314(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (2016/2313(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016 (2016/2312(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2016 (2016/2311(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 (2016/2310(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2016 (2016/2309(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2016 (2016/2308(INI))

odbor DEVE

- Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (2016/2324(INI))

odbor EMPL, odbor CULT

- Novi program znanj in spretnosti za Evropo (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(mnenje: IMCO)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. januarja 2017)

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(mnenje: TRAN, EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. decembra 2016)

odbor ITRE

- Vesoljska strategija za Evropo (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(mnenje: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

odbor LIBE, odbor FEMM

- Poročilo o izvajanju Direktive 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti (2016/2329(INI))

- Poročilo o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (2016/2328(INI))

odbor REGI

- Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 (2016/2326(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor TRAN (člen 54 Poslovnika)

- Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. januarja 2017)

odbor FEMM

- Priporočilo Svetu o prednostnih nalogah EU za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (2017/2001(INI))

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. decembra 2016)

- Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
odbori: ECON, JURI
(mnenje: DEVE, AFET, INTA, JURI)

- Boljše storitve za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
odbori: EMPL, CULT
(mnenje: BUDG)

- Novi program znanj in spretnosti za Evropo (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))

odbori: EMPL, CULT
(mnenje: IMCO)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti (2016/2329(INI))
odbori: LIBE, FEMM

- Poročilo o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (2016/2328(INI))
odbori: LIBE, FEMM

- Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedba tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (COM(2016)0597 – C8-0375/2016-2016/0276(COD))
odbora: BUDG, ECON (člen 54 Poslovnika)
(mnenje: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. januarja 2017)

- Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)))
odbora: BUDG, CONT (člen 54 Poslovnika)
(mnenje: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), REGI (člen 54 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. januarja 2017

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(mnenje: TRAN, EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. decembra 2016)

odbor TRAN (člen 54 Poslovnika)

- Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. januarja 2017)

odbor BUDG (člen 54 Poslovnika), odbor CONT (člen 54 Poslovnika)

- Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(mnenje: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), REGI (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14. decembra 2016)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)

- Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(mnenje: CULT, ITRE, INTA, IMCO (člen 54 Poslovnika))

odbor BUDG (člen 54 Poslovnika), odbor ECON (člen 54 Poslovnika)

- Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedba tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(mnenje: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika))

odbor LIBE (člen 54 Poslovnika)

- Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))

(mnenje: JURI, EMPL (člen 54 Poslovnika))

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Obravnavanje geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(mnenje: CULT, ITRE, JURI (člen 54 Poslovnika))

odbor TRAN (člen 54 Poslovnika)

- Čezmejne storitve dostave paketov (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(mnenje: ITRE, IMCO (člen 54 Poslovnika))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: DEVE, AFET, LIBE, INTA

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
posredovano pristojni : ECON, JURI
mnenje: DEVE, AFET, ECON, INTA, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Boj proti terorizmu in nadomestitev Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/JHA o boju proti terorizmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: FEMM, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika)

Sprememba naslova

odbor INTA

- Novi naslov samoiniciativnega poročila INI 2016/2031: “Na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo in posodobitev carinske unije” - (konferenca predsednikov z dne 3. marca 2016)


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 1. in 2. februarja 2017.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 15 h 35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


Priloga 1 - Imenovanja v odbore

C01

Odbor za zunanje zadeve

(73 članov)

Člani

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      ANDROULAKIS Nikos

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      PAPADAKIS Demetris

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      SAKORAFA Sofia

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EPITIDEIOS Georgios

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Odbor za razvoj

(28 članov)

Člani

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C03

Odbor za mednarodno trgovino

(41 članov)

Člani

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Odbor za proračun

(41 članov)

Člani

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C05

Odbor za proračunski nadzor

(30 članov)

Člani

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      MARIAS Notis

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(61 članov)

Člani

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      KYRTSOS Georgios

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      MAVRIDES Costas

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      MARIAS Notis

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ZARIANOPOULOS Sotirios

C07

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(55 članov)

Člani

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      KUNEVA Kostadinka

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      FOUNTOULIS Lampros

C08

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(69 članov)

Člani

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(67 članov)

Člani

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      KAILI Eva

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

(40 članov)

Člani

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Odbor za promet in turizem

(49 članov)

Člani

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      KYRKOS Miltiadis

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      KOULOGLOU Stelios

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Odbor za regionalni razvoj

(43 članov)

Člani

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      PAPADAKIS Konstantinos

C13

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(46 članov)

Člani

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Odbor za ribištvo

(27 članov)

Člani

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Odbor za kulturo in izobraževanje

(31 članov)

Člani

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ZAGORAKIS Theodoros

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      GRAMMATIKAKIS Giorgos

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      CHOUNTIS Nikolaos

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Odbor za pravne zadeve

(25 članov)

Člani

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      CHRYSOGONOS Kostas

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(60 članov)

Člani

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Odbor za ustavne zadeve

(25 članov)

Člani

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

(37 članov)

Člani

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Odbor za peticije

(36 članov)

Člani

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      MARIAS Notis

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      HADJIGEORGIOU Takis

      SAKORAFA Sofia

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Pododbor za človekove pravice

(30 članov)

Člani

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Pododbor za varnost in obrambo

(30 članov)

Člani

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov