Index 
Protokoll
PDF 340kWORD 99k
Torsdagen den 19 januari 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (ingivna resolutionsförslag)
 3.En europeisk pelare för sociala rättigheter (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör
  
4.2.Centralafrikanska republiken
  
4.3.Situationen i Burundi
 5.Meddelanden från talmannen
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.Omröstning
  
7.1.Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (omröstning)
  
7.2.Centralafrikanska republiken (omröstning)
  
7.3.Situationen i Burundi (omröstning)
  
7.4.Stabiliserings- och associeringsavtalet EU-Kosovo: förfaranden för genomförandet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet *** (omröstning)
  
7.7.Utnämningar till utskotten (omröstning)
  
7.8.Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)
  
7.9.Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (omröstning)
  
7.10.En europeisk pelare för sociala rättigheter (omröstning)
  
7.11.Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Delegationernas sammansättning
 12.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 13.Uppbyggnaden av en europeisk dataekonomi (debatt)
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämningar till utskotten


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (2016/3024(RSP))

Debatten hade hållits den 15 december 2016 (punkt 10 i protokollet av den 15.12.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Vicky Ford, för utskottet INTA, om hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av tullkodexen för unionen (2016/3024(RSP)) (B8-0024/2017).

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 19.1.2017.


3. En europeisk pelare för sociala rättigheter (debatt)

Betänkande om en europeisk pelare för sociala rättigheter [2016/2095(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

Maria João Rodrigues redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Arena (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Thomas Mann, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Morten Løkkegaard, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Danuta Jazłowiecka, Brando Benifei, Helga Stevens, Lynn Boylan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Jordi Solé, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė, Zbigniew Kuźmiuk, Kostadinka Kuneva, Sofia Ribeiro, Georgi Pirinski och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Paloma López Bermejo, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Maria Grapini, Marju Lauristin, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Tibor Szanyi och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Marianne Thyssen, Morten Løkkegaard, som ställde en fråga till Marianne Thyssen som besvarade frågan, och Maria João Rodrigues.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 19.1.2017.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 20 i protokollet av den 18.1.2017.)


4.1. Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör

Resolutionsförslag B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 och B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Diane James, grupplös, och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 19.1.2017.


4.2. Centralafrikanska republiken

Resolutionsförslag B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017 och B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Charles Tannock, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Maria Lidia Senra Rodríguez och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Bogdan Brunon Wenta och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo och Patricija Šulin.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 19.1.2017.


4.3. Situationen i Burundi

Resolutionsförslag B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017 och B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, Pavel Telička och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Seán Kelly och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Cécile Kashetu Kyenge.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 19.1.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


5. Meddelanden från talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de många skador som jordbävningen i Italien i går och i dag hade orsakat, och sände på parlamentets vägnar ett budksap om solidaritet med det italienska folket.

Talare::

—    Elena Valenciano, om migranternas situation vid vinterväder,

—   Rosa D'Amato om jordbävningarna i Italien,

—   Eleni Theocharous om förbudet för en fotoutställning om Nicosia i parlamentets byggnader,

—   Eleonora Forenza om situationen i Italien efter jordbävningen,

—   Jill Seymour om röstningsförfarandet för att välja talman.

Talmannen bekräftade att det faktiskt rörde sig om ett tolkningsmisstag under Peter Lundgrens inlägg i går (punkt 14 i protokollet av den 18.1.2017).


6. Begäran om upphävande av immunitet

De franska behöriga myndigheterna hade inlämnat en begäran om att Marine Le Pens immunitet skulle upphävas så att domstolen i Nice kan inleda en undersökning.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0072/2017

(ersätter B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0002)

(Resolutionsförslag B8-0080/2017 bortföll.)


7.2. Centralafrikanska republiken (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 (2017/2507(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0074/2017

(ersätter B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke, för ECR-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0003)

(Resolutionsförslagen B8-0081/2017, B8-0087/2017 och B8-0090/2017 bortföll.)


7.3. Situationen i Burundi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 (2017/2508(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0075/2017

(ersätter B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Joachim Zeller, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen,

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis , för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0004)

(Resolutionsförslag B8-0086/2017 bortföll.)


7.4. Stabiliserings- och associeringsavtalet EU-Kosovo: förfaranden för genomförandet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0005)


7.5. Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0006)


7.6. Ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet [08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0363/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0007)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.7. Utnämningar till utskotten (omröstning)

Talmanskonferensens förslag: Utnämningar till utskotten

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Talmannen meddelade att ECRgruppen hade begärt att nomineringen av Charles Tannock till underutskottet för mänskliga rättigheter skulle ersättas av nomineringen av Amjad Bashir.

Förklarades godkänt. (bilaga 1 i protokollet av den 19.1.2017)


7.8. Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen av Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, Claude Moraes och Judith Sargentini, för utskottet LIBE, om kommissionens delegerade förordning av den 24 november 2016 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)07495 ; 2016/3007(DEA)) (B8-0001/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0008)


7.9. Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (omröstning)

Betänkande om logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna [2015/2348(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0009)


7.10. En europeisk pelare för sociala rättigheter (omröstning)

Betänkande om en europeisk pelare för sociala rättigheter [2016/2095(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0010)


7.11. Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (2016/3024(RSP))

Debatten hade ägt rum den15 december 2016 (punkt 10 i protokollet av den 15.12.2016).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 19 januari 2017 (punkt 2 i protokollet av den 19.1.2017).

Resolutionsförslag B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0011)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0384/2016
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Maria João Rodrigues - A8-0391/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Diane James, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Daniel Hannan och Seán Kelly

Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex - (2016/3024(RSP)) - B8-0324/2016
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Daniel Hannan och Seán Kelly.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Dariusz Rosati i stället för Dubravka Šuica.


12. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - (14895/2/2016 – COM(2017)0006)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 20 januari 2017.


13. Uppbyggnaden av en europeisk dataekonomi (debatt)

Uttalande av kommissionen: Uppbyggnaden av en europeisk dataekonomi (2017/2505(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde uttalandet.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Seán Kelly, Ivan Jakovčić och Lambert van Nistelrooij.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu och Jozo Radoš.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i EUF-fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG, ECON, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (Text av betydelse för EEA och Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

2) från ledamöterna:

2.1) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Martin. Förslag till resolution om arbetsmarknaden och bolagsskattereformen (B8-1332/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Dominique Martin. Förslag till resolution om utnyttjandet av utländska arbetstagare (B8-1333/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om den inre marknaden och kollektivförhandlingar (B8-1335/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om digitalisering och fattigdom (B8-1336/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om utvecklingen av idrott för personer med funktionsnedsättning (B8-1342/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjandet av biomassa, särskilt för kemiindustrin (B8-1366/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om hydrogeologisk obalans och ett undantag från budgetbegränsningar för att skydda de territorier och regioner som har drabbats av översvämningar (B8-1368/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

ECON

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om brist på jod (B8-1370/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av bekämpningsmedel i müsli från konventionellt jordbruk (B8-1371/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förebyggande av rabies hos hundar (B8-1372/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om det religiösa våldet och skändandet av kristna helgedomar i Europa (B8-1373/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om fluor i tandvårdsprodukter (B8-1374/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av hiv bland kvinnor (B8-1375/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kompetensflykten inom hälso- och sjukvårdssektorn (B8-1376/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

DEVE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om saltkonsumtionen i Europeiska unionen (B8-1377/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccinationsprogram som är anpassade till en åldrande befolkning (B8-1378/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utrotning av polio (B8-1379/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om diflubenzuron (B8-1380/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om organhandel (B8-1381/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om konsumtionen av jordnötter (B8-1382/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Candida auris (B8-1383/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Mycobacterium tuberculosis (B8-1384/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om akut slapp myelit (B8-1385/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om regelverket för e-framställningar (B8-1386/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PETI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om genomförande en informationskampanj för att lära ungdomar att använda internet på rätt sätt (B8-1387/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om alternativ till fängelse (B8-1388/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde och Marine Le Pen. Förslag till resolution om nödvändigheten av att skydda geografiska beteckningar i Ceta (B8-1389/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en utvärdering av effekterna av grön asfalt på EU:s vägar (B8-1390/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om luftföroreningar och fastställandet av årliga nationella utsläppstak (B8-1391/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av att dricka vatten (B8-1392/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano och Sylvie Goddyn. Förslag till resolution om Dryocosmus kuriphilus (B8-1393/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om harmonisering av familjepolitiken i EU:s medlemsstater för att öka befolkningstillväxten (B8-1394/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om fastställande av europeiska standarder för social rättvisa och begränsning av fattigdomsrisken (B8-1395/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om fodret för ekologiskt odlad lax (B8-1397/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

PECH

- Marie-Christine Arnautu och Dominique Bilde. Förslag till resolution om överpriset på mat och dryck på europeiska flygplatser (B8-1398/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos och Isabelle Thomas. Förslag till resolution om fiske efter svärdfisk i Medelhavet (B8-1399/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införandet av en europeisk lag om bekämpning av matsvinnet (B8-1401/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

2.2) förslag till rekommendation (artikel 134 i arbetsordningen)

- Maria Arena och Constance Le Grip. Förslag till rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (B8-1365/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

rådgivande utskott:

AFET, EMPL


15. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 december 2016)

AFET-utskottet

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo (2016/2314(INI))

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (2016/2313(INI))

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Albanien (2016/2312(INI))

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Serbien (2016/2311(INI))

- Rapport om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2016/2310(INI))

- Rapport om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro (2016/2309(INI))

- Rapport om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet (2016/2308(INI))

DEVE-utskottet

- Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (2016/2324(INI))

EMPL-utskottet, CULT-utskottet

- En ny kompetensagenda för Europa (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
(rådgivande utskott: IMCO)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2017)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Europeisk agenda för delningsekonomin (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(rådgivande utskott: TRAN, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE) (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 december 2016)

ITRE-utskottet

- En rymdstrategi för Europa (COM(2016)0705 - 2016/2325(INI))
(rådgivande utskott: AFET, PECH, IMCO, TRAN)

LIBE-utskottet, FEMM-utskottet

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern (2016/2329(INI))

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (2016/2328(INI))

REGI-utskottet

- Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 (2016/2326(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

TRAN-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2017)

FEMM-utskottet

- Rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (2017/2001(INI))

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 december 2016)

- Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
utskott: ECON, JURI
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, INTA, JURI)

- Bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
utskott: EMPL, CULT
(rådgivande utskott: BUDG)

- En ny kompetensagenda för Europa (COM(2016)0381 - 2017/2002(INI))
utskott: EMPL, CULT
(rådgivande utskott: IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14/12/2016)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern (2016/2329(INI))
utskott: LIBE, FEMM

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (2016/2328(INI))
utskott: LIBE, FEMM

- Förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 – C8-0375/2016-2016/0276(COD))
utskott: BUDG, ECON (artikel 54 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2017)

- Finansiella regler för unionens allmänna budget (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
utskott: BUDG, CONT (artikel 54 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), REGI (artikel 54 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 jauari 2017)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Europeisk agenda för delningsekonomin (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI))
(rådgivande utskott: TRAN, EMPL, (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 december 2016)

TRAN-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 januari 2017)

BUDG-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen), CONT-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Finansiella regler för unionens allmänna budget (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), REGI (artikel 54 i arbetsordningen))


(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 december 2016)

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, INTA, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

BUDG-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen), CONT-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
(rådgivande utskott: AGRI, ENVI, EMPL, CONT, REGI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen))

LIBE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
(rådgivande utskott: JURI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

TRAN-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Gränsöverskridande paketleveranser (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: DEVE, AFET, LIBE, INTA

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : ECON, JURI
rådgivande utskott: DEVE, AFET, ECON, INTA, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Bekämpande av terrorism och ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : LIBE
rådgivande utskott: FEMM, JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Ändring av titlar

INTA-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet INI 2016/2031: ”Vägen mot en ny handelsram mellan EU och Turkiet och modernisering av tullunionen” - (Talmanskonferensen den 3 mars 2016)


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1 februari 2017 2 februari 2017.


18. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 15.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart


Bilaga 1 - Utnämningar till utskotten

C01

Utskottet för utrikesfrågor

(73 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (20)

      ADAKTUSSON Lars

      ALLIOT-MARIE Michèle

      BROK Elmar

      CESA Lorenzo

      DANJEAN Arnaud

      GAHLER Michael

      KALNIETE Sandra

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KOVATCHEV Andrey

      KUKAN Eduard

      MĂNESCU Ramona Nicole

      McALLISTER David

      MILLÁN MON Francisco José

      PETERLE Alojz

      PREDA Cristian Dan

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      ŠTĚTINA Jaromír

      ŠUICA Dubravka

      TŐKÉS László

S&D (18)

      ANDROULAKIS Nikos

      ASSIS Francisco

      BETTINI Goffredo Maria

      BOŞTINARU Victor

      CRISTEA Andi

      FLECKENSTEIN Knut

      FREUND Eugen

      KHAN Afzal

      LIETZ Arne

      MAMIKINS Andrejs

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      PAPADAKIS Demetris

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      PIRI Kati

      VALENCIANO Elena

      ZALA Boris

ECR (8)

      BASHIR Amjad

      BELDER Bas

      FOTYGA Anna Elżbieta

      KARSKI Karol

      LEGUTKO Ryszard Antoni

      TANNOCK Charles

      VAN ORDEN Geoffrey

      VISTISEN Anders Primdahl

ALDE (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      GRIGULE Iveta

      KYUCHYUK Ilhan

      NART Javier

      RADOŠ Jozo

      VAJGL Ivo

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (5)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

      MÉLENCHON Jean-Luc

      SAKORAFA Sofia

      URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (6)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

      LUNACEK Ulrike

      MESZERICS Tamás

      SMITH Alyn

      SOLÉ Jordi

EFDD (2)

      CARVER James

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (3)

      ALIOT Louis

      BORGHEZIO Mario

      de GRAAFF Marcel

NI (3)

      CHAUPRADE Aymeric

      EPITIDEIOS Georgios

      KORWIN-MIKKE Janusz

C02

Utskottet för utveckling

(28 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (8)

      HÖLVÉNYI György

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      PONGA Maurice

      PREDA Cristian Dan

      WENTA Bogdan Brunon

      ZÁBORSKÁ Anna

      ZELLER Joachim

      ZOVKO Željana

S&D (7)

      FRUNZULICĂ Doru-Claudian

      GUERRERO SALOM Enrique

      LIETZ Arne

      McAVAN Linda

      NEUSER Norbert

      PEILLON Vincent

      SCHLEIN Elly

ECR (2)

      DEVA Nirj

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

      VÄYRYNEN Paavo

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      HEUBUCH Maria

EFDD (2)

      CORRAO Ignazio

      FINCH Raymond

ENF (1)

      ALIOT Louis

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C03

Utskottet för internationell handel

(41 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (12)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      CASPARY Daniel

      CICU Salvatore

      FISAS AYXELÀ Santiago

      FJELLNER Christofer

      PABRIKS Artis

      PROUST Franck

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      REDING Viviane

      SAÏFI Tokia

      SZEJNFELD Adam

      WINKLER Iuliu

S&D (10)

      ARENA Maria

      GRASWANDER-HAINZ Karoline

      KIRTON-DARLING Jude

      LANGE Bernd

      MARTIN David

      MAUREL Emmanuel

      MOISĂ Sorin

      MOSCA Alessia Maria

      RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ Inmaculada

      SCHUSTER Joachim

ECR (4)

      CAMPBELL BANNERMAN David

      McCLARKIN Emma

      STARBATTY Joachim

      ZAHRADIL Jan

ALDE (4)

      de SARNEZ Marielle

      LAMBSDORFF Alexander Graf

      SCHAAKE Marietje

      TAKKULA Hannu

GUE/NGL (3)

      FORENZA Eleonora

      MINEUR Anne-Marie

      SCHOLZ Helmut

Verts/ALE (2)

      HAUTALA Heidi

      JADOT Yannick

EFDD (3)

      (The Earl of) DARTMOUTH William

      BEGHIN Tiziana

      BORRELLI David

ENF (3)

      LE PEN Marine

      OBERMAYR Franz

      SALVINI Matteo

C04

Budgetutskottet

(41 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (12)

      BÖGE Reimer

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      GRÄSSLE Ingeborg

      HOHLMEIER Monika

      MUREŞAN Siegfried

      OLBRYCHT Jan

      RÜBIG Paul

      SARVAMAA Petri

      ŠULIN Patricija

      VAIDERE Inese

S&D (11)

      dos SANTOS Manuel

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GEIER Jens

      HOFFMANN Iris

      MAŇKA Vladimír

      MOODY Clare

      NEGRESCU Victor

      PICIERNO Pina

      THOMAS Isabelle

      VIOTTI Daniele

      WÖLKEN Tiemo

ECR (3)

      ASHWORTH Richard

      KÖLMEL Bernd

      KUŹMIUK Zbigniew

ALDE (4)

      ALI Nedzhmi

      ARTHUIS Jean

      DEPREZ Gérard

      PAET Urmas

GUE/NGL (2)

      NÍ RIADA Liadh

      OMARJEE Younous

Verts/ALE (3)

      SOLÉ Jordi

      TARAND Indrek

      VANA Monika

EFDD (1)

      ARNOTT Jonathan

ENF (4)

      MONTEL Sophie

      ZANNI Marco

      ZIJLSTRA Auke

      ŻÓŁTEK Stanisław

NI (1)

      SYNADINOS Eleftherios

C05

Budgetkontrollutskottet

(30 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (8)

      DEUTSCH Tamás

      GRÄSSLE Ingeborg

      MARTUSCIELLO Fulvio

      SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio

      SARVAMAA Petri

      SCHMIDT Claudia

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ZELLER Joachim

S&D (8)

      AYALA SENDER Inés

      BALČYTIS Zigmantas

      GEIER Jens

      IVAN Cătălin Sorin

      LIBERADZKI Bogusław

      PARGNEAUX Gilles

      PIRINSKI Georgi

      VAUGHAN Derek

ECR (4)

      CZARNECKI Ryszard

      FITTO Raffaele

      MACOVEI Monica

      MARIAS Notis

ALDE (3)

      ALI Nedzhmi

      DLABAJOVÁ Martina

      THEURER Michael

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      FLANAGAN Luke Ming

Verts/ALE (2)

      STAES Bart

      TARAND Indrek

EFDD (2)

      ARNOTT Jonathan

      VALLI Marco

ENF (1)

      JALKH Jean-François

C06

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

(61 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (18)

      BALZ Burkhard

      de LANGE Esther

      FERBER Markus

      HAYES Brian

      HÖKMARK Gunnar

      HÜBNER Danuta Maria

      KARAS Othmar

      KYRTSOS Georgios

      LAMASSOURE Alain

      LANGEN Werner

      MALETIĆ Ivana

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MATO Gabriel

      NIEDERMAYER Luděk

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ROSATI Dariusz

      STOLOJAN Theodor Dumitru

      VANDENKENDELAERE Tom

S&D (16)

      BAYET Hugues

      BERÈS Pervenche

      BULLMANN Udo

      DODDS Anneliese

      FERNÁNDEZ Jonás

      GILL Neena

      GUALTIERI Roberto

      IVAN Cătălin Sorin

      LUDVIGSSON Olle

      MAVRIDES Costas

      MORGANO Luigi

      SANT Alfred

      SILVA PEREIRA Pedro

      SIMON Peter

      TANG Paul

      von WEIZSÄCKER Jakob

ECR (6)

      LOONES Sander

      LUCKE Bernd

      MARIAS Notis

      OŻÓG Stanisław

      RUOHONEN-LERNER Pirkko

      SWINBURNE Kay

ALDE (5)

      GOULARD Sylvie

      JEŽEK Petr

      THEURER Michael

      TREMOSA i BALCELLS Ramon

      van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

      DE MASI Fabio

      MATIAS Marisa

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      VIEGAS Miguel

Verts/ALE (4)

      GIEGOLD Sven

      LAMBERTS Philippe

      SCOTT CATO Molly

      URTASUN Ernest

EFDD (2)

      VALLI Marco

      von STORCH Beatrix

ENF (4)

      ANNEMANS Gerolf

      KAPPEL Barbara

      MONOT Bernard

      ZANNI Marco

NI (2)

      WOOLFE Steven

      ZARIANOPOULOS Sotirios

C07

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(55 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (15)

      CASA David

      JAZŁOWIECKA Danuta

      KÓSA Ádám

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      LAVRILLEUX Jérôme

      LENAERS Jeroen

      LOPE FONTAGNÉ Verónica

      MANN Thomas

      MORIN-CHARTIER Elisabeth

      PLURA Marek

      RIBEIRO Sofia

      ROLIN Claude

      SANDER Anne

      SCHULZE Sven

      TOMC Romana

S&D (14)

      BALAS Guillaume

      BENIFEI Brando

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      CHRISTENSEN Ole

      GENTILE Elena

      JONGERIUS Agnes

      KELLER Jan

      LÓPEZ Javi

      PAVEL Emilian

      PIRINSKI Georgi

      RODRIGUES Maria João

      SIMON Siôn

      STEINRUCK Jutta

      ULVSKOG Marita

ECR (5)

      GERICKE Arne

      HOC Czesław

      McINTYRE Anthea

      TREBESIUS Ulrike

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (6)

      CALVET CHAMBON Enrique

      DLABAJOVÁ Martina

      HARKIN Marian

      ROCHEFORT Robert

      TOOM Yana

      WEBER Renate

GUE/NGL (5)

      HÄNDEL Thomas

      KARI Rina Ronja

      KUNEVA Kostadinka

      LE HYARIC Patrick

      PIMENTA LOPES João

Verts/ALE (3)

      LAMBERT Jean

      REINTKE Terry

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (3)

      AGEA Laura

      AKER Tim

      BEGHIN Tiziana

ENF (3)

      BIZZOTTO Mara

      MARTIN Dominique

      MÉLIN Joëlle

NI (1)

      FOUNTOULIS Lampros

C08

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(69 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (21)

      AYUSO Pilar

      BELET Ivo

      CIRIO Alberto

      COLLIN-LANGEN Birgit

      DELAHAYE Angélique

      FARIA José Inácio

      FLORENZ Karl-Heinz

      GAMBÚS Francesc

      GARDINI Elisabetta

      GIESEKE Jens

      GROSSETÊTE Françoise

      GRZYB Andrzej

      HÖLVÉNYI György

      LA VIA Giovanni

      LIESE Peter

      LINS Norbert

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SOMMER Renate

      TOLIĆ Ivica

      VĂLEAN Adina-Ioana

S&D (18)

      BONAFÈ Simona

      BORZAN Biljana

      BRANNEN Paul

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      CHILDERS Nessa

      DALLI Miriam

      DANCE Seb

      GUTELAND Jytte

      KADENBACH Karin

      LEINEN Jo

      MELIOR Susanne

      PAOLUCCI Massimo

      PARGNEAUX Gilles

      POC Pavel

      SÂRBU Daciana Octavia

      TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

      WILLMOTT Dame Glenis

      ZOFFOLI Damiano

ECR (7)

      DEMESMAEKER Mark

      DUNCAN Ian

      GIRLING Julie

      KARLSSON Rikke

      KRUPA Urszula

      PIECHA Bolesław G.

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

ALDE (6)

      BEARDER Catherine

      GERBRANDY Gerben-Jan

      JÄÄTTEENMÄKI Anneli

      MAZURONIS Valentinas

      RIES Frédérique

      TORVALDS Nils

GUE/NGL (5)

      BOYLAN Lynn

      ECK Stefan

      JUARISTI ABAUNZ Josu

      KONEČNÁ Kateřina

      TORRES MARTÍNEZ Estefanía

Verts/ALE (6)

      AFFRONTE Marco

      AUKEN Margrete

      EICKHOUT Bas

      JÁVOR Benedek

      RIVASI Michèle

      ŠKRLEC Davor

EFDD (2)

      PEDICINI Piernicola

      REID Julia

ENF (3)

      D'ORNANO Mireille

      GODDYN Sylvie

      JALKH Jean-François

NI (1)

      BALCZÓ Zoltán

C09

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(67 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (20)

      BENDTSEN Bendt

      BUŞOI Cristian-Silviu

      BUZEK Jerzy

      del CASTILLO VERA Pilar

      EHLER Christian

      GYÜRK András

      KARIŅŠ Krišjānis

      KELLY Seán

      LEWANDOWSKI Janusz

      MORANO Nadine

      NIEBLER Angelika

      PATRICIELLO Aldo

      REUL Herbert

      RÜBIG Paul

      SAUDARGAS Algirdas

      TAJANI Antonio

      URUTCHEV Vladimir

      VIRKKUNEN Henna

      WINKLER Hermann

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (17)

      BALČYTIS Zigmantas

      BLANCO LÓPEZ José

      GIEREK Adam

      GRIFFIN Theresa

      KAILI Eva

      KOFOD Jeppe

      KOUROUMBASHEV Peter

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      MARTIN Edouard

      MOLNÁR Csaba

      NICA Dan

      POCHE Miroslav

      TOIA Patrizia

      VAN BREMPT Kathleen

      WERNER Martina

      ZANONATO Flavio

      ZORRINHO Carlos

ECR (6)

      BAREKOV Nikolay

      CZESAK Edward

      FOX Ashley

      HENKEL Hans-Olaf

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      TOŠENOVSKÝ Evžen

ALDE (6)

      FEDERLEY Fredrick

      KALLAS Kaja

      MLINAR Angelika

      PETERSEN Morten Helveg

      PUNSET Carolina

      WIERINCK Lieve

GUE/NGL (4)

      BENITO ZILUAGA Xabier

      KOHLÍČEK Jaromír

      LÓPEZ BERMEJO Paloma

      SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (5)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DALUNDE Jakop

      HARMS Rebecca

      REIMON Michel

      TURMES Claude

EFDD (4)

      BORRELLI David

      HELMER Roger

      PAKSAS Rolandas

      TAMBURRANO Dario

ENF (4)

      BAY Nicolas

      CIOCCA Angelo

      KAPPEL Barbara

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

NI (1)

      KOVÁCS Béla

C10

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(40 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (12)

      COELHO Carlos

      COMI Lara

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GÁLL-PELCZ Ildikó

      JUVIN Philippe

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PAUNOVA Eva

      POSPÍŠIL Jiří

      SCHWAB Andreas

      ŠTEFANEC Ivan

      THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

      ŢURCANU Mihai

S&D (11)

      COFFERATI Sergio Gaetano

      DANTI Nicola

      GEBHARDT Evelyne

      GRAPINI Maria

      GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

      JAAKONSAARI Liisa

      MIZZI Marlene

      ROZIÈRE Virginie

      SCHALDEMOSE Christel

      SEHNALOVÁ Olga

      STIHLER Catherine

ECR (4)

      DALTON Daniel

      FORD Vicky

      SULÍK Richard

      VAN BOSSUYT Anneleen

ALDE (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      SELIMOVIC Jasenko

GUE/NGL (2)

      de JONG Dennis

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      ŠOLTES Igor

EFDD (3)

      IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

      PARKER Margot

      ZULLO Marco

ENF (2)

      PRETZELL Marcus

      TROSZCZYNSKI Mylène

NI (1)

      SORU Renato

C11

Utskottet för transport och turism

(49 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (15)

      BACH Georges

      CLUNE Deirdre

      de GRANDES PASCUAL Luis

      DELI Andor

      KOCH Dieter-Lebrecht

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MARINESCU Marian-Jean

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MUSELIER Renaud

      PIEPER Markus

      POGLIESE Salvatore Domenico

      SALINI Massimiliano

      SCHMIDT Claudia

      van de CAMP Wim

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (13)

      ANDERSON Lucy

      AYALA SENDER Inés

      DE MONTE Isabella

      ERTUG Ismail

      KYRKOS Miltiadis

      LIBERADZKI Bogusław

      NILSSON Jens

      PREUSS Gabriele

      REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

      SASSOLI David-Maria

      ȚAPARDEL Claudia

      UJHELYI István

      ZEMKE Janusz

ECR (5)

      FOSTER Jacqueline

      PORĘBA Tomasz Piotr

      van DALEN Peter

      ZĪLE Roberts

      ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      MEISSNER Gesine

      RIQUET Dominique

      TELIČKA Pavel

GUE/NGL (3)

      GONZÁLEZ PEÑAS Tania

      KOULOGLOU Stelios

      KYLLÖNEN Merja

Verts/ALE (3)

      CRAMER Michael

      DELLI Karima

      TAYLOR Keith

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      LUNDGREN Peter

      SEYMOUR Jill

ENF (2)

      ARNAUTU Marie-Christine

      MAYER Georg

NI (1)

      GOLLNISCH Bruno

C12

Utskottet för regional utveckling

(43 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (12)

      ARIMONT Pascal

      BOGOVIČ Franc

      DEUTSCH Tamás

      HETMAN Krzysztof

      JOULAUD Marc

      NOVAKOV Andrey

      POLČÁK Stanislav

      RUAS Fernando

      SPYRAKI Maria

      VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

      van NISTELROOIJ Lambert

      ZELLER Joachim

S&D (12)

      BOŞTINARU Victor

      BRESSO Mercedes

      COZZOLINO Andrea

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      GIUFFRIDA Michela

      KREHL Constanze

      MANSCOUR Louis-Joseph

      NILSSON Jens

      RODRIGUES Liliana

      SMOLKOVÁ Monika

      VAUGHAN Derek

      WESTPHAL Kerstin

ECR (4)

      KŁOSOWSKI Sławomir

      LEWER Andrew

      PIOTROWSKI Mirosław

      TOMAŠIĆ Ruža

ALDE (4)

      JAKOVČIĆ Ivan

      MIHAYLOVA Iskra

      USPASKICH Viktor

      van MILTENBURG Matthijs

GUE/NGL (3)

      MICHELS Martina

      OMARJEE Younous

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (2)

      REINTKE Terry

      VANA Monika

EFDD (3)

      CARVER James

      D'AMATO Rosa

      ETHERIDGE Bill

ENF (2)

      BRIOIS Steeve

      STUGER Olaf

NI (1)

      PAPADAKIS Konstantinos

C13

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(46 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (13)

      BUDA Daniel

      DANTIN Michel

      DESS Albert

      DORFMANN Herbert

      ERDŐS Norbert

      HERRANZ GARCÍA Esther

      JAHR Peter

      KALINOWSKI Jarosław

      KÖSTINGER Elisabeth

      McGUINNESS Mairead

      MELO Nuno

      PETIR Marijana

      SIEKIERSKI Czesław Adam

S&D (10)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      ANDRIEU Eric

      CAPUTO Nicola

      DĂNCILĂ Viorica

      DE CASTRO Paolo

      DENANOT Jean-Paul

      NOICHL Maria

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      SZANYI Tibor

      TARABELLA Marc

ECR (5)

      ASHWORTH Richard

      DOHRMANN Jørn

      GOSIEWSKA Beata

      KUŹMIUK Zbigniew

      NICHOLSON James

ALDE (4)

      HUITEMA Jan

      JAKOVČIĆ Ivan

      MÜLLER Ulrike

      ROHDE Jens

GUE/NGL (4)

      CARTHY Matt

      FLANAGAN Luke Ming

      HAZEKAMP Anja

      SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia

Verts/ALE (3)

      BOVÉ José

      HÄUSLING Martin

      ROPĖ Bronis

EFDD (3)

      AGNEW John Stuart

      MOI Giulia

      ZULLO Marco

ENF (3)

      FERRAND Edouard

      LOISEAU Philippe

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      DODDS Diane

C14

Fiskeriutskottet

(27 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (7)

      CADEC Alain

      ITURGAIZ Carlos

      KUHN Werner

      MATERA Barbara

      MATO Gabriel

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (6)

      AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

      BRIANO Renata

      CORBETT Richard

      RODUST Ulrike

      SERRÃO SANTOS Ricardo

      THOMAS Isabelle

ECR (3)

      SERNAGIOTTO Remo

      TOMAŠIĆ Ruža

      van DALEN Peter

ALDE (2)

      MARINHO E PINTO António

      NICOLAI Norica

GUE/NGL (2)

      FERREIRA João

      NÍ RIADA Liadh

Verts/ALE (3)

      AFFRONTE Marco

      ENGSTRÖM Linnéa

      HUDGHTON Ian

EFDD (2)

      COBURN David

      HOOKEM Mike

ENF (1)

      GODDYN Sylvie

NI (1)

      DODDS Diane

C15

Utskottet för kultur och utbildning

(31 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (9)

      BOCSKOR Andrea

      MALINOV Svetoslav Hristov

      MAULLU Stefano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VERHEYEN Sabine

      WENTA Bogdan Brunon

      ZAGORAKIS Theodoros

      ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

      ZVER Milan

S&D (8)

      COSTA Silvia

      DRĂGHICI Damian

      GRAMMATIKAKIS Giorgos

      KAMMEREVERT Petra

      ŁYBACKA Krystyna

      MORGANO Luigi

      NEKOV Momchil

      WARD Julie

ECR (4)

      DZHAMBAZKI Angel

      LEWER Andrew

      MESSERSCHMIDT Morten

      PROCTER John

ALDE (3)

      DIACONU Mircea

      GIMÉNEZ BARBAT María Teresa

      TOOM Yana

GUE/NGL (2)

      CHOUNTIS Nikolaos

      MALTESE Curzio

Verts/ALE (2)

      EVANS Jill

      TRÜPEL Helga

EFDD (1)

      ADINOLFI Isabella

ENF (1)

      BILDE Dominique

NI (1)

      SONNEBORN Martin

C16

Utskottet för rättsliga frågor

(25 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (7)

      COMODINI CACHIA Therese

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      RADEV Emil

      SVOBODA Pavel

      SZÁJER József

      VOSS Axel

      ZWIEFKA Tadeusz

S&D (6)

      DELVAUX Mady

      GASBARRA Enrico

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      HONEYBALL Mary

      KAUFMANN Sylvia-Yvonne

      REGNER Evelyn

ECR (2)

      CROWLEY Brian

      KARIM Sajjad

ALDE (2)

      CAVADA Jean-Marie

      MARINHO E PINTO António

GUE/NGL (2)

      CHRYSOGONOS Kostas

      MAŠTÁLKA Jiří

Verts/ALE (2)

      ANDERSSON Max

      REDA Julia

EFDD (2)

      BERGERON Joëlle

      FERRARA Laura

ENF (2)

      BOUTONNET Marie-Christine

      LEBRETON Gilles

C17

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

(60 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (17)

      BECKER Heinz K.

      BONI Michał

      DATI Rachida

      DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

      ENGEL Frank

      GABRIEL Mariya

      GÁL Kinga

      HOHLMEIER Monika

      HORTEFEUX Brice

      KUDRYCKA Barbara

      MATERA Barbara

      METSOLA Roberta

      MUSSOLINI Alessandra

      NAGY József

      SÓGOR Csaba

      UNGUREANU Traian

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (15)

      CHINNICI Caterina

      FAJON Tanja

      FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

      GOMES Ana

      GUILLAUME Sylvie

      KÖSTER Dietmar

      KYENGE Cécile Kashetu

      LAURISTIN Marju

      LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

      MORAES Claude

      NIEDERMÜLLER Péter

      POST Soraya

      SIPPEL Birgit

      STANISHEV Sergei

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (6)

      DALTON Daniel

      HALLA-AHO Jussi

      MACOVEI Monica

      ŠKRIPEK Branislav

      STEVENS Helga

      TOMAŠEVSKI Valdemar

ALDE (5)

      GRIESBECK Nathalie

      HYUSMENOVA Filiz

      in 't VELD Sophia

      MICHEL Louis

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (4)

      ANDERSON Martina

      BJÖRK Malin

      ERNST Cornelia

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (4)

      ALBRECHT Jan Philipp

      JOLY Eva

      SARGENTINI Judith

      VALERO Bodil

EFDD (5)

      BATTEN Gerard

      FERRARA Laura

      FINCH Raymond

      von STORCH Beatrix

      WINBERG Kristina

ENF (3)

      FONTANA Lorenzo

      MAEIJER Vicky

      VILIMSKY Harald

NI (1)

      VOIGT Udo

C18

Utskottet för konstitutionella frågor

(25 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (8)

      BROK Elmar

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HÜBNER Danuta Maria

      LE GRIP Constance

      PIEPER Markus

      RANGEL Paulo

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

      SCHÖPFLIN György

S&D (6)

      BRESSO Mercedes

      CORBETT Richard

      JÁUREGUI ATONDO Ramón

      LEINEN Jo

      SILVA PEREIRA Pedro

      ȚAPARDEL Claudia

ECR (2)

      MESSERSCHMIDT Morten

      UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

ALDE (2)

      PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

      VERHOFSTADT Guy

GUE/NGL (2)

      SCHOLZ Helmut

      SPINELLI Barbara

Verts/ALE (2)

      DURAND Pascal

      TERRICABRAS Josep-Maria

EFDD (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

ENF (1)

      PHILIPPOT Florian

NI (1)

      JAMES Diane

C19

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

(37 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (11)

      CORAZZA BILDT Anna Maria

      GUOGA Antanas

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KÖSTINGER Elisabeth

      KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

      MATERA Barbara

      NIEBLER Angelika

      PETIR Marijana

      ŠOJDROVÁ Michaela

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      ZÁBORSKÁ Anna

S&D (9)

      ARENA Maria

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      DĂNCILĂ Viorica

      GARCÍA PÉREZ Iratxe

      HEDH Anna

      HONEYBALL Mary

      NOICHL Maria

      PICIERNO Pina

      RODRIGUES Liliana

ECR (3)

      GERICKE Arne

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

      ŽITŇANSKÁ Jana

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      HYUSMENOVA Filiz

      MLINAR Angelika

GUE/NGL (3)

      BJÖRK Malin

      PIMENTA LOPES João

      VALLINA Ángela

Verts/ALE (3)

      MARCELLESI Florent

      REINTKE Terry

      URTASUN Ernest

EFDD (3)

      AIUTO Daniela

      PARKER Margot

      von STORCH Beatrix

ENF (1)

      MAEIJER Vicky

NI (1)

      MORVAI Krisztina

C20

Utskottet för framställningar

(36 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (10)

      BECKER Heinz K.

      CIRIO Alberto

      CSÁKY Pál

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      JAHR Peter

      MALINOV Svetoslav Hristov

      METSOLA Roberta

      PITERA Julia

      PREDA Cristian Dan

      WAŁĘSA Jarosław

S&D (8)

      CABEZÓN RUIZ Soledad

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

      KIRTON-DARLING Jude

      MIZZI Marlene

      PREUSS Gabriele

      ROZIÈRE Virginie

ECR (4)

      HANNAN Daniel

      KARLSSON Rikke

      MARIAS Notis

      THEOCHAROUS Eleni

ALDE (3)

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      TOOM Yana

      WIKSTRÖM Cecilia

GUE/NGL (3)

      ALBIOL GUZMÁN Marina

      HADJIGEORGIOU Takis

      SAKORAFA Sofia

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      TERRICABRAS Josep-Maria

      ŽDANOKA Tatjana

EFDD (2)

      COBURN David

      EVI Eleonora

ENF (2)

      PHILIPPOT Florian

      REBEGA Laurenţiu

NI (1)

      LE PEN Jean-Marie

SC01A

Underutskottet för mänskliga rättigheter

(30 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (9)

      ADAKTUSSON Lars

      GÁL Kinga

      GRZYB Andrzej

      JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

      KOVATCHEV Andrey

      MIKOLÁŠIK Miroslav

      PREDA Cristian Dan

      QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

      TŐKÉS László

S&D (8)

      ASSIS Francisco

      CRISTEA Andi

      MARTIN David

      MAYER Alex

      PANZERI Pier Antonio

      POST Soraya

      VALENCIANO Elena

      WEIDENHOLZER Josef

ECR (4)

      BASHIR Amjad

      GERICKE Arne

      HENKEL Hans-Olaf

      KARSKI Karol

ALDE (3)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

      GOERENS Charles

GUE/NGL (2)

      URBÁN CRESPO Miguel

      VERGIAT Marie-Christine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      LOCHBIHLER Barbara

EFDD (1)

      CORRAO Ignazio

NI (1)

      CHAUPRADE Aymeric

SC01B

Underutskottet för säkerhet och försvar

(30 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (9)

      ANDRIKIENĖ Laima Liucija

      BUZEK Jerzy

      DANJEAN Arnaud

      EHLER Christian

      GAHLER Michael

      KEFALOGIANNIS Manolis

      KELAM Tunne

      KUKAN Eduard

      ŠTĚTINA Jaromír

S&D (8)

      BETTINI Goffredo Maria

      FREUND Eugen

      GOMES Ana

      KHAN Afzal

      PARGNEAUX Gilles

      PAŞCU Ioan Mircea

      PICULA Tonino

      ZEMKE Janusz

ECR (3)

      FOTYGA Anna Elżbieta

      JUREK Marek

      VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (4)

      GRIGULE Iveta

      NART Javier

      van BAALEN Johannes Cornelis

      VAUTMANS Hilde

GUE/NGL (2)

      COUSO PERMUY Javier

      LÖSING Sabine

Verts/ALE (2)

      BUCHNER Klaus

      VALERO Bodil

EFDD (1)

      ETHERIDGE Bill

ENF (1)

      SCHAFFHAUSER Jean-Luc

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy