Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

13. Tillståndet i energiunionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Tillståndet i energiunionen (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe och Bendt Bendtsen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo och Zigmantas Balčytis.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy