Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 февруари 2017 г. - Брюксел

17. Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
заместник-председател

Изказаха се: Constance Le Grip, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Мария Габриел, Edouard Martin, Adam Szejnfeld и Viorica Dăncilă.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност