Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0377/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0377/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες

19. Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Η Linnéa Engström παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Linnéa Engström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου