Показалец 
Протокол
PDF 264kWORD 77k
Сряда, 1 февруари 2017 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Проверка на пълномощията
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Трансфер на бюджетни кредити
 7.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 10.Внесени документи
 11.Ред на работа
 12.Ограничения на пътувания вследствие на указите на президента на САЩ (разискване)
 13.Състоянието на енергийния съюз (разискване)
 14.Управление на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие (разискване)
 15.Положението в Южен Судан (разискване)
 16.Кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (разискване)
 17.Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)
 18.Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу ***I (разискване)
 19.Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***I (разискване)
 20.Прилагането на „Еразъм+“ (разискване)
 21.Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2016 - 2017

Заседания от 1 и 2 февруари 2017 г.

БРЮКСЕЛ

ПРОТОКОЛ

СРЯДА, 1 ФЕВРУАРИ 2017 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Andi Cristea е присъствал на заседанието от 19 януари 2017 г., но името му не фигурира в присъствения списък.


3. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI Парламентът реши да потвърди мандатите на John Procter, считано от 17 ноември 2016 г., и Jordi Solé, считано от 3 януари 2017 г.


4. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE и ENF Парламентът утвърди следните назначения:

комисия CONT: Hannu Takkula на мястото на Michael Theurer

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Francesc Gambús на мястото на Esteban González Pons

Делегация за връзки с Беларус: Anneli Jäätteenmäki на мястото на Nils Torvalds

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki на мястото на Nils Torvalds

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция: Jordi Solé

Делегация за връзки с Китайската народна република: Julia Reda на мястото на Max Andersson

Aнкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор: Mireille D'Ornano на мястото на Jean-François Jalkh


5. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решението на компетентната комисия за започване на междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 г. (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Докладчик: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

В съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността исканията за гласуване на решението за започване на междуинституционални преговори трябва да се изпратят до края на утрешния ден, четвъртък, 2 февруари 2017 г.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на посочения срок, ако не бъде внесено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


6. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с членове 27 и 179 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 40/2016 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения във връзка с трансфера на кредити на Европейската сметна палата V/AB-01/C/17.


7. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през юли 2016 г. и първата и втората месечна сесия през октомври 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 20 януари 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията относно класифицирането на експлоатационните показатели за устойчивостта срещу замръзване на глинени керемиди съгласно EN 1304, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 27 януари 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 януари 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: INTA


9. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 във връзка с алтернативен метод за преработка на определени видове топени мазнини (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - срок: 25 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - срок: 20 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - срок: 20 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за определяне на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - срок: 19 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - срок: 24 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за ръчно миене (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - срок: 24 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на почистващи продукти за твърда повърхност (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - срок: 24 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - срок: 24 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на промишлени и институционални перилни детергенти (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - срок: 26 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - срок: 24 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от фенпироксимат, триадименол и триадимефон във и върху определени продукти (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - срок: 20 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от битертанол, хлормекват и тебуфенпирад във и върху определени продукти (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - срок: 24 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бифеназат, даминозид и толилфлуанид във или върху определени продукти (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - срок: 19 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клотианидин и тиаметоксам във и върху определени продукти (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - срок: 25 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Рeгламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на определенията за рибно брашно и рибно масло (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - срок: 21 април 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и оперативната рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент ... [Регламента за ЕEКУ] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))

В съответствие с членове 304 и 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))

В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия—EGF/2016/005NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира факултативно с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, ITRE, JURI

2) от парламентарните комисии, доклади

- Доклад относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (2015/2319(INI)) - CONT - Докладчик: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017–2020 г. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - ECON - Докладчик: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно трансграничните аспекти на осиновяванията (2015/2086(INL)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Доклад относно интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (2016/2143(INI)) - CULT - Докладчик: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - AFET - Докладчик: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна (2016/2231(INI)) - AFET - Докладчик: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Доклад относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон (2014/2249(INI)) - AFCO - Докладчици: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (2015/2327(INI)) - CULT - Докладчик: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Доклад относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (2014/2248(INI)) - AFCO - Докладчик: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - LIBE - Докладчик: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на 1 и 2 февруари 2017 г. (PE 598.387/OJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149a от Правилника за дейността):

Изказаха се: Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson и Николай Бареков.

Сряда

Със съгласието на политическите групи председателят предложи следните промени:

- Вписване като първа точка в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно ограниченията на пътувания вследствие на указите на президента на САЩ;

- Вписване като трета точка в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно управлението на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие;

- Отлагане на разискването относно биологичните пестициди с нисък риск за втората месечна сесия през февруари.

Парламентът прие тези предложения и във връзка с това заседанието ще продължи до 24.00 ч.

Искане на групата ENF за вписване като втора точка в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно секретната дейност на IntCen (Център за анализ на информация на ЕСВД).

Изказа се Georg Mayer, от името на групата ENF, който обоснова искането.

Парламентът отхвърля искането

Четвъртък

Искане на групите PPE и ALDE за вписване като първа точка в дневния ред на изявление на Комисията относно демокрацията и правосъдието в Румъния.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, и Norica Nicolai, от името на групата ALDE, които обосноваха искането, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която се присъедини към него и освен това призова комисията LIBE да проведе разискване по въпроса и да бъде изпратена информационна мисия в Румъния.

Парламентът одобри исканията.

Вследствие на това гласуването ще започне утре в 11.30 ч. вместо в 11.00 ч.

С това редът на работа е определен.

Изказа се Rebecca Harms.


12. Ограничения на пътувания вследствие на указите на президента на САЩ (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ограничения на пътувания вследствие на указите на президента на САЩ (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, и Syed Kamall, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, (председателят прекъсна оратора, за да го помоли да се държи почтително), Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Bill Etheridge, по процедурен въпрос, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


13. Състоянието на енергийния съюз (разискване)

Изявление на Комисията: Състоянието на енергийния съюз (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe и Bendt Bendtsen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Петър Курумбашев, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo и Zigmantas Balčytis.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.


14. Управление на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Управление на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Kristina Winberg, по процедурен въпрос (след като констатира, че не става дума за процедурен въпрос, председателят прекъсна оратора), Мария Габриел, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer и Alessandra Mussolini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios и Nicola Caputo.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.


15. Положението в Южен Судан (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Южен Судан (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.


16. Кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Neven Mimica.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset и Pavel Telička, от името на групата ALDE, относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser и Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet и Paul Rübig, от името на групата PPE, относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 2.2.2017 г г.


17. Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)

Изявление на Комисията: Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
заместник-председател

Изказаха се: Constance Le Grip, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Мария Габриел, Edouard Martin, Adam Szejnfeld и Viorica Dăncilă.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


18. Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa и Cláudia Monteiro de Aguiar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Marielle de Sarnez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 2.2.2017 г г.


19. Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Karmenu Vella и Linnéa Engström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 2.2.2017 г г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател


20. Прилагането на „Еразъм+“ (разискване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО [2015/2327(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Krystyna Łybacka, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Ева Майдел, Julie Ward и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini и Victor Negrescu.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Milan Zver.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 2.2.2017 г г.


21. Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (кратко представяне)

Доклад относно интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност [2016/2143(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta и Nicola Caputo.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 2.2.2017 г г.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Ангел Джамбазки, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský и Jiří Pospíšil.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 598.387/OJME).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.45 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Правна информация - Политика за поверителност