Seznam 
Zápis
PDF 241kWORD 74k
Středa, 1. února 2017 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Ověření pověřovacích listin
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 6.Převody prostředků
 7.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 9.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 10.Předložení dokumentů
 11.Plán práce
 12.Cestovní omezení v návaznosti na výkonné dekrety prezidenta USA (rozprava)
 13.Stav energetické unie (rozprava)
 14.Řízení migrace po trase přes centrální Středomoří (rozprava)
 15.Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 16.Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (rozprava)
 17.Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)
 18.Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru ***I (rozprava)
 19.Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***I (rozprava)
 20.Provádění programu Erasmus+ (rozprava)
 21.Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:05.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Andi Cristea byl přítomen na denním zasedání, které se konalo dne 19. ledna 2017, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.


3. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh výboru JURI rozhodl, že potvrdí mandáty Johna Proctera platností od 17. listopadu 2016 a Jordiho Solého s platností od 3. ledna 2017.


4. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupin PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE a ENF schválil tato jmenování:

výbor CONT: Hannu Takkula, kterým je nahrazen Michael Theurer

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Francesc Gambús, kterým je nahrazen Esteban González Pons

delegace pro vztahy s Běloruskem: Anneli Jäätteenmäki, kterou je nahrazen Nils Torvalds

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki, kterou je nahrazen Nils Torvalds

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko: Jordi Solé

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Julia Reda, kterou je nahrazen Max Andersson

vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu: Mireille D'Ornano, kterou je nahrazen Jean-François Jalkh


5. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí příslušného výboru zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor ECON na základě návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Zpravodaj: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu musí být žádosti o hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání podány do konce zítřejšího dne, tj. čtvrtka 2. února 2017.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí této lhůty, nebyla-li podána žádost, aby o tomto rozhodnutí o zahájení jednání proběhlo v Parlamentu hlasování.


6. Převody prostředků

Rozpočtový výbor v souladu s články 27 a 179 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 40/2016 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků Evropského účetního dvora V/AB-01/C/17.


7. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském červencovém a prvním a druhém říjnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 ze dne 4. října 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 20. ledna 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci o klasifikaci vlastností pálených tašek, na které se vztahuje norma EN 1304, z hlediska mrazuvzdornosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 27. ledna 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2016)08996 – 2017/2511(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. ledna 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: INTA


9. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - lhůta: 25. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, pokud jde o orientační seznamy prvků, jež je třeba zohlednit při přípravě strategie pro mořské prostředí (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - lhůta: 20. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria a metodické normy pro dobrý stav prostředí mořských vod a specifikace a standardizované metody pro sledování a posuzování a kterým se ruší rozhodnutí 2010/477/EU (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - lhůta: 20. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody pro stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - lhůta: 19. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - lhůta: 24. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - lhůta: 24. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro čisticí prostředky na pevné povrchy (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - lhůta: 24. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí používaným v průmyslu a institucích (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - lhůta: 24. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - lhůta: 26. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - lhůta: 24. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, triadimenol a triadimefon v některých produktech a na jejich povrchu (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - lhůta: 20. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - lhůta: 24. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, daminozid a tolylfluanid v některých produktech a na jejich povrchu (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - lhůta: 19. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - lhůta: 25. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o definice rybí moučky a rybího tuku (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - lhůta: 21. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod položek DEC 01/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 - 2016/0402(COD))
Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 - 2016/0403(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, ITRE, JURI

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise (2015/2319(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o přeshraničních aspektech osvojení (2015/2086(INL)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Zpráva o integrovaném přístupu k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (2016/2143(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé (2016/2231(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Zpráva o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy (2014/2249(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajky: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (2015/2327(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Zpráva k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie (2014/2248(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního únorového plenárního zasedání 2017 (PE 598.387/OJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Vystoupili: Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson a Nikolay Barekov.

Středa

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl tyto změny:

- prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o cestovních omezeních v návaznosti na výkonné dekrety prezidenta USA je zařazeno jako první bod pořadu jednání;

- prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o řízení migrace po trase přes centrální Středomoří je zařazeno jako třetí bod pořadu jednání;

- rozprava o biologických pesticidech představujících nízké riziko je odložena na druhé únorové dílčí zasedání.

Parlament tyto návrhy schválil a trvání denního zasedání se tímto prodlužuje do 24:00.

Žádost skupiny ENF, aby bylo prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o tajných činnostech INTCEN (analytického střediska ESVČ) zařazeno jako druhý bod pořadu jednání.

Vystoupil Georg Mayer za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Čtvrtek

Žádost skupin PPE a ALDE, aby bylo prohlášení Komise o demokracii a spravedlnosti v Rumunsku zařazeno jako první bod pořadu jednání.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, a Norica Nicolai za skupinu ALDE s odůvodněním žádosti, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, která žádost podpořila a která rovněž požádala, aby se otázkou zabýval výbor LIBE a aby byla do Rumunska vyslána inspekční mise.

Parlament žádosti schválil.

Zítřejší hlasování tudíž začne v 11:30 místo v 11:00.

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupila Rebecca Harms.


12. Cestovní omezení v návaznosti na výkonné dekrety prezidenta USA (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Cestovní omezení v návaznosti na výkonné dekrety prezidenta USA (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, a Syed Kamall za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD (předsedající řečníka přerušil a požádal jej, aby byl uctivý), Marcel de Graaff za skupinu ENF, Bill Etheridge s procesní námitkou a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


13. Stav energetické unie (rozprava)

Prohlášení Komise: Stav energetické unie (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe a Bendt Bendtsen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo a Zigmantas Balčytis.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.


14. Řízení migrace po trase přes centrální Středomoří (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Řízení migrace po trase přes centrální Středomoří (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Kristina Winberg s procesní námitkou (předsedající konstatoval, že se nejedná o procesní námitku, a řečnici proto přerušil), Mariya Gabriel za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer a Alessandra Mussolini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios a Nicola Caputo.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.


15. Situace v Jižním Súdánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jižním Súdánu (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu ENF, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill a Joachim Zeller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.


16. Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Mario Borghezio za skupinu ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Neven Mimica.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski a Raffaele Fitto za skupinu ECR o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset a Pavel Telička za skupinu ALDE o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser a Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet a Paul Rübig za skupinu PPE o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 2.2.2017.


17. Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)

Prohlášení Komise: Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Constance Le Grip za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld a Viorica Dăncilă.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


18. Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a kterým se mění nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa a Cláudia Monteiro de Aguiar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Marielle de Sarnez.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 2.2.2017.


19. Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Francisco José Millán Mon za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Karmenu Vella a Linnéa Engström.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 2.2.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda


20. Provádění programu Erasmus+ (rozprava)

Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES [2015/2327(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver uvedl zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Krystyna Łybacka za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Eva Maydell, Julie Ward a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini a Victor Negrescu.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Milan Zver.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 2.2.2017.


21. Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (krátké přednesení)

Zpráva o integrovaném přístupu k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita [2016/2143(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta a Nicola Caputo.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 2.2.2017.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský a Jiří Pospíšil.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 598.387/OJME).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:45.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Právní upozornění - Ochrana soukromí