Indeks 
Protokol
PDF 243kWORD 73k
Onsdag den 1. februar 2017 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Valgs prøvelse
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 6.Bevillingsoverførsler
 7.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Arbejdsplan
 12.Restriktioner på rejser som følge af den amerikanske præsidents dekreter (forhandling)
 13.Status over energiunionen (forhandling)
 14.Styring af migration langs den centrale Middelhavsrute (forhandling)
 15.Situationen i Sydsudan (forhandling)
 16.Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (forhandling)
 17.Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)
 18.Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru ***I (forhandling)
 19.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder ***I (forhandling)
 20.Gennemførelse af Erasmus + (forhandling)
 21.En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Andi Cristea havde været til stede under mødet den 19. januar 2017, men hans navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.


3. Valgs prøvelse

Parlamentet besluttede efter forslag fra JURI at erklære følgende personers mandat for gyldigt: John Procter med virkning fra den 17. november 2016 og Jordi Solé med virkning fra den 3. januar 2017, henholdsvis.


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE-Gruppen og ENF-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

CONT: Hannu Takkula i stedet for Michael Theurer

delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Francesc Gambús i stedet for Esteban González Pons

Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland: Anneli Jäätteenmäki i stedet for Nils Torvalds

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki i stedet for Nils Torvalds

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet: Jordi Solé

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Julia Reda i stedet for Max Andersson

Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien: Mireille D'Ornano i stedet for Jean-François Jalkh


5. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om det kompetente udvalgs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1 :

- ECON-udvalget på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Ordfører : Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, skulle anmodningerne om at sætte afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger under afstemning indgives inden afslutningen af den følgende dag, torsdag den 2. februar 2017.

Forhandlingerne kunne indledes på ethvert tidspunkt efter udløbet af denne frist, såfremt der ikke var fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger


6. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 og 179 i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 40/2016 - Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens bevillingsoverførsel V/AB-01/C/17.


7. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i juli 2016, oktober I og oktober II 2016 forelå på Europarl.


8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. januar 2017

Henvist til kor. udv.: ECON

- KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING om klassificeringen af teglstens resistens over for frost ved EN 1304 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. januar 2017

Henvist til kor. udv.: IMCO

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. januar 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

Henvist til kor. udv.: INTA


9. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår en alternativ metode til forarbejdning af visse former for afsmeltet fedt (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - frist: 25 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF for så vidt angår de vejledende lister over elementer, der skal tages hensyn til under udarbejdelsen af havstrategier (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - frist: 20 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om fastlæggelse af kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder samt specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering og om ophævelse af afgørelse 2010/477/EU (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - frist: 20 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår metoderne til bestemmelse af indholdet af dioxiner og polychlorerede biphenyler (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - frist: 19 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - frist: 24 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til håndopvaskemidler (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - frist: 24 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - frist: 24 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - frist: 24 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - frist: 26 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til tekstilvaskemidler (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - frist: 24 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon i eller på visse produkter (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - frist: 20 marts 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bitertanol, chlormequat og tebufenpyrad i eller på visse produkter (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - frist: 24 marts 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - frist: 19 marts 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin og thiamethoxam i eller på visse produkter (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - frist: 25 marts 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår definitionerne af fiskemel og fiskeolie (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - frist: 21 april 2017)
henvist til kor. udv. ENVI


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 01/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC Regulation] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 304 og 307 høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, ITRE, JURI

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende aspekter af adoptioner (2015/2086(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Betænkning om en integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (2016/2143(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde (2016/2231(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Betænkning om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (2014/2249(INI)) - AFCO udvalg - Ordførere: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (2015/2327(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Betænkning om mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (2014/2248(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden den 1. og 2. februar 2017 (PE 598.387/OJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Talere: Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson og Nikolay Barekov.

Onsdag

Formanden foreslog følgende ændringer med støtte fra de politiske grupper:

- Opførelse som første punkt på dagsordenen af en redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om restriktionerne på rejser som følge af den amerikanske præsidents dekreter;

- Opførelse som tredje punkt på dagsordenen af en redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om styring af migration langs den centrale Middelhavsrute;

- Udsættelse af forhandlingen om de biologiske lavrisikopesticider til mødeperioden februar II.

Parlamentet vedtog disse forslag, og mødet blev som følge heraf forlænget til kl. 24.

Anmodning fra ENF-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen at opføre en redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om INTCEN's (EU-Udenrigstjenestens analysecenter) hemmelige aktiviteter.

Indlæg af Georg Mayer for ENF-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Torsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen og ALDE-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at opføre en redegørelse ved Kommissionen om demokrati og retfærdighed i Rumænien.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen og Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, som tilsluttede sig dette og endvidere anmodede om, at LIBE skulle gennemføre en forhandling om spørgsmålet, og at der skulle foretages en undersøgelsesrejse til Rumænien.

Parlamentet godkendte anmodningerne.

Afstemningerne ville dermed begynde den følgende dag kl. 11.30 i stedet for kl. 11.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af Rebecca Harms.


12. Restriktioner på rejser som følge af den amerikanske præsidents dekreter (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Restriktioner på rejser som følge af den amerikanske præsidents dekreter (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, og Syed Kamall for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, (formanden afbrød taleren og anmodede ham om at udvise respekt), Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Bill Etheridge, som mindede om forretningsordenen, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Status over energiunionen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Status over energiunionen (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe og Bendt Bendtsen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo og Zigmantas Balčytis.

Indlæg af Maroš Šefčovič.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Styring af migration langs den centrale Middelhavsrute (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Styring af migration langs den centrale Middelhavsrute (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Kristina Winberg med en bemærkning til forretningsordenen, (formanden bemærkede, at der ikke var tale om en bemærkning til forretningsordenen, og afbrød taleren), Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer og Alessandra Mussolini.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios og Nicola Caputo.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Situationen i Sydsudan (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Sydsudan (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill og Joachim Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Neven Mimica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset og Pavel Telička, for ALDE-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos og Merja Kyllönen, for GUE/NGL-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser og Cécile Kashetu Kyenge, for S&D-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om krisen med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet og Paul Rübig, for PPE-Gruppen, om krise med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 2.2.2017.


17. Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Constance Le Grip for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld og Viorica Dăncilă.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa og Cláudia Monteiro de Aguiar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og Marielle de Sarnez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 2.2.2017.


19. Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Karmenu Vella og Linnéa Engström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 2.2.2017.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand


20. Gennemførelse af Erasmus + (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF [2015/2327(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver forelagde betænkningen.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Krystyna Łybacka for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Eva Maydell, Julie Ward og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini og Victor Negrescu.

Talere: Tibor Navracsics og Milan Zver.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 2.2.2017.


21. En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet [2016/2143(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta og Nicola Caputo.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 2.2.2017.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský og Jiří Pospíšil.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 598.387/OJME).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik