Rodyklė 
Protokolas
PDF 241kWORD 75k
Trečiadienis, 2017 m. vasario 1 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Įgaliojimų tikrinimas
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tavrkos taisyklių 69c straipsnis)
 6.Asignavimų perkėlimas
 7.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 9.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 10.Gauti dokumentai
 11.Darbų programa
 12.Keliavimo apribojimai po JAV prezidento dekretų (diskusijos)
 13.Energetikos sąjungos padėtis (diskusijos)
 14.Migracijos valdymas centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute (diskusijos)
 15.Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)
 16.Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (diskusijos)
 17.Visiškas moters lytinių organų žalojimo netoleravimas (diskusijos)
 18.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė ***I (diskusijos)
 19.Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***I (diskusijos)
 20.Programos "Erasmus +" įgyvendinimas (diskusijos)
 21.Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas (trumpas pristatymas)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


EUROPOS PARLAMENTAS

2016–2017 m. SESIJA

2017 m. vasario 12 d. posėdžiai

BRIUSELIS

PROTOKOLAS

2017 M. VASARIO 1 D., TREČIADIENIS

Antonio Tajani
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Andi Cristea dalyvavo 2017 m. sausio 19 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


3. Įgaliojimų tikrinimas

Parlamentas, gavęs JURI komiteto pasiūlymą, nusprendė nuo 2016 m. lapkričio 17 d. patvirtinti John Procter įgaliojimus ir nuo 2017 m. sausio 3 d. Jordi Solé įgaliojimus.


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE ir ENF frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

CONT komitetas: Hannu Takkula vietoj Michael Theurer

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Francesc Gambús vietoj Esteban González Pons

Delegacija ryšiams su Baltarusija: Anneli Jäätteenmäki vietoj Nils Torvalds

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki vietoj Nils Torvalds

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Jordi Solé

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Julia Reda vietoj Max Andersson

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas: Mireille D'Ornano vietoj Jean-François Jalkh.


5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tavrkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė kompetentingo komiteto sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

– ECON komitetas, remdamsis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Pranešėjas: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Ramiantis Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalimi prašymai balsuoti dėl komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas turi būti perduoti iki rytdienos, t. y. 2017 m. vasario 2 d., pabaigos.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu šiam terminui pasibaigus, jei nepateikiama prašymų balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


6. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 ir 179 straipsnius Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 40/2016. III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų Audito Rūmų asginavimų perkėlimui Nr. V/AB-01/C/17.


7. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per juillet 2016, d'octobre I ir d'octobre II 2016 mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


8. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas 2016 m. Spalio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. sausio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl keraminių čerpių, kurioms taikomas standartas EN 1304, su atsparumu šalčiui susijusių eksploatacinių savybių klasifikacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2017 m. sausio 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Deleguotojo akto projektas, kuriam pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. sausio 11 d.

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėn.

Perduota atsakingam komitetui: INTA


9. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl alternatyvaus tam tikrų lydytų riebalų perdirbimo metodo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - terminas: 2017 m. balandžio 25 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria dėl orientacinių aspektų sąrašų, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant jūrų strategijas, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - terminas: 2017 m. balandžio 20 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijai ir metodiniai standartai, stebėsenos ir vertinimo specifikacijos ir standartizuoti metodai ir panaikinamas Sprendimas 2010/477/ES (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - terminas: 2017 m. balandžio 20 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dioksinų ir polichlorintų bifenilų koncentracijos nustatymo metodų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - terminas: 2017 m. balandžio 19 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo indaplovėse naudojamiems plovikliams kriterijų nustatymo (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - terminas: 24 Balandžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo rankomis plaunamiems indų plovikliams kriterijų nustatymo (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - terminas: 24 Balandžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo kietųjų paviršių valymo produktams nustatymo (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - terminas: 24 Balandžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo pramoninėse ir įstaigų indaplovėse naudojamiems plovikliams kriterijų nustatymo (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - terminas: 24 Balandžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo pramonėje ir įstaigose naudojamiems skalbinių plovikliams kriterijų nustatymo (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - terminas: 26 Balandžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl ES ekologinio ženklo suteikimo skalbinių plovikliams kriterijų nustatymo (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - terminas: 24 Balandžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios fenpiroksimato, triadimenolo ir triadimefono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - terminas: 20 Kovo 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bitertanolo, chlormekvato ir tebufenpirado liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - terminas: 24 Kovo 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenazato, daminozido ir tolilfluanido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir V priedai (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - terminas: 19 Kovo 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios klotianidino ir tiametoksamo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - terminas: 25 Kovo 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 142/2011 žuvų miltų ir žuvų taukų apibrėžtys (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - terminas: 21 Balandžio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 01/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Reglamentu ... [EPK reglamentas] nustatytos Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnių nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e.kortelė ir susijusios administracinės priemonės (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“ (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AFCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL, ITRE, JURI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties (2015/2319(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl tarpvalstybinių įvaikinimo aspektų (2015/2086(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Pranešimas Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas (2016/2143(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto (2016/2231(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (2014/2249(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjos: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Pranešimas dėl 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB, įgyvendinimo (2015/2327(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Pranešimas dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų (2014/2248(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2017 m. vasario 1 ir 2 d. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 598.387/OJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Kalbėjo: Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson ir Nikolay Barekov.

Trečiadienis

Frakcijoms sutarus, Pirmininkas pasiūlė šiuos pakeitimus:

- Pirmu punktu į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl keliavimo apribojimų po JAV prezidento dekretų;

- Trečiu punktu į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl migracijos valdymo centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute;

- Perkelti į vasario mėn. antrosios sesijos laikotarpį diskusijas dėl biologinės kilmės didelio pavojaus nekeliančių pesticidų.

Parlamentas šiuos pakeitimus patvirtino, todėl posėdis buvo pratęstas iki 24.00 val.

ENF frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antru punktu į darbptvarkę įtraukti ntruoju darbotvarkės punktu Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl slaptos IntCen (EIVT analizės centro) veiklos.

Kalbėjo Georg Mayer ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Ketvirtadienis

PPE ir ALDE frakcijų prašymas, kuriuo siekiama pirmu punktu į darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl demokratijos ir teisingumo Rumunijoje.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, ir Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, jie pagrindė prašymą, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, ji prie jų prisijungė ir, be to, paprašė, kad LIBE komitetas šiuo klausimu surengtų diskusijas ir kad į Rumuniją būtų pasiųsta informacijos rinkimo misija.

Parlamentas šiuos prašymus patvirtino.

Dėl šios priežasties balsavimas rytoj prasidės ne 11.00 val., o 11.30 val.

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Rebecca Harms.


12. Keliavimo apribojimai po JAV prezidento dekretų (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Keliavimo apribojimai po JAV prezidento dekretų (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, ir Syed Kamall ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (pirmininkas jį pertraukė ir paprašė elgtis pagarbiai), Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Bill Etheridge, jis priminė Darbo tvarkos taisykles, ir nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


13. Energetikos sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Energetikos sąjungos padėtis (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe ir Bendt Bendtsen.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.


14. Migracijos valdymas centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migracijos valdymas centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Kristina Winberg, dėl darbo tvarkos (pirmininkas konstatavęs, kad kalbama ne apie darbo tvarką, kalbėtoją nutraukė), Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer ir Alessandra Mussolini.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.


15. Padėtis Pietų Sudane (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Pietų Sudane (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill ir Joachim Zeller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.


16. Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski ir Raffaele Fitto, ECR frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset ir Pavel Telička, ALDE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ir Merja Kyllönen, GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ir Cécile Kashetu Kyenge, S&D frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Piernicola Pedicini, EFDD frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabono Respublikoje (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch ir Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet ir Paul Rübig, PPE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.6 punktas.


17. Visiškas moters lytinių organų žalojimo netoleravimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Visiškas moters lytinių organų žalojimo netoleravimas (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Constance Le Grip PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld ir Viorica Dăncilă.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


18. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa ir Cláudia Monteiro de Aguiar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Marielle de Sarnez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.3 punktas.


19. Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Linnéa Engström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.4 punktas.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas


20. Programos "Erasmus +" įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB įgyvendinimo [2015/2327(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Krystyna Łybacka S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Eva Maydell, Julie Ward ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Milan Zver.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.7 punktas.


21. Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas“ [2016/2143(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.1 punktas.


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský ir Jiří Pospíšil.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 598.387/OJME).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Teisinė informacija - Privatumo politika