Indekss 
Protokols
PDF 241kWORD 74k
Trešdiena, 2017. gada 1. februāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Pilnvaru pārbaude
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 6.Apropriāciju pārvietojumi
 7.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 9.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Darba kārtība
 12.Ceļošanas ierobežojumi pēc ASV prezidenta rīkojumiem (debates)
 13.Enerģētikas savienības stāvoklis (debates)
 14.Migrācijas pārvaldība Vidusjūras centrālās daļas maršrutā (debates)
 15.Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)
 16.Tiesiskuma krīze Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (debates)
 17.Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (debates)
 18.Divpusējo aizsargpasākumu klauzula un stabilizācijas mehānisms banāniem ES un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīgumā ***I (debates)
 19.Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***I (debates)
 20."Erasmus+" īstenošana (debates)
 21.Integrēta pieeja politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (īss izklāsts)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Andi Cristea bija klāt 2017. gada 19. janvāra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


3. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt deputāta John Procter mandātu, sākot ar 2016. gada 17. novembri, un deputāta Jordi Solé mandātu, sākot ar 2017. gada 3. janvāri.


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE grupas un ENF grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

CONT komiteja: Hannu Takkula – Michael Theurer vietā;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Francesc Gambús – Esteban González Pons vietā;

Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju: Anneli Jäätteenmäki – Nils Torvalds vietā;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki – Nils Torvalds vietā;

Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Jordi Solé;

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Julia Reda – Max Andersson vietā;

Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē: Mireille D'Ornano – Jean-François Jalkh vietā.


5. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja atbildīgās komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- ECON komiteja - pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Referents: Philippe Lamberts (A8-0008/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu pieprasījumus izvirzīt balsošanai lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu iesniedz līdz nākamās dienas, 2017. gada 2. februāra, beigām.

Ja neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas nav iesniegts, sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām.


6. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. un 179. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 40/2016, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-01/C/17.


7. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada jūlija sesijā, 2016. gada oktobra pirmajā sesijā un 2016. gada oktobra otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


8. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo 2016. gada 4. oktobra Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2017)00149 – 2017/2532(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula par standartā EN 1304 noteikto māla dakstiņu ekspluatācijas īpašību klasificēšanu pēc to salizturības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2017)00315 – 2017/2543(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 27. janvāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu C(2016)08996 – 2017/2511(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 11. janvāri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.


9. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz dažu kausētu tauku alternatīvu pārstrādes metodi (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - termiņš: 2017. gada 25. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/56/EK groza attiecībā uz to elementu indikatīvajiem sarakstiem, kas jāņem vērā, sagatavojot jūras stratēģijas (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka laba jūras ūdeņu vides stāvokļa kritērijus un metodiskos standartus un monitoringa un novērtēšanas specifikācijas un standartizētas metodes un atceļ Lēmumu 2010/477/ES (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 152/2009 attiecībā uz dioksīnu un polihlorbifenilu daudzumu noteikšanas metodēm (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - termiņš: 2017. gada 19. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus trauku mazgājamās mašīnās lietojamiem mazgāšanas līdzekļiem (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus līdzekļiem trauku mazgāšanai ar rokām (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem veļas mazgāšanas līdzekļiem (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - termiņš: 2017. gada 26. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz fenpiroksimāta, triadimenola un triadimefona maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bitertanola, hlormekvata un tebufēnpirada maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - termiņš: 2017. gada 24. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bifenazāta, daminozīda un tolilfluanīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un V pielikumu (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - termiņš: - termiņš: 2017. gada 19. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu groza attiecībā uz klotianidīna un tiametoksāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - termiņš: 2017. gada 25. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza zivju miltu un zivju eļļas definīcijas Regulā (ES) Nr. 142/2011 (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 01/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 – 2017/2016(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei, ko ievieš ar Regulu... [EPK regulu] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD)).
Atbilstoši Līguma 304. un 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Nīderlandes pieteikumu EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, ITRE, JURI

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- Ziņojums par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli (2015/2319(INI)) - CONT komiteja - Referents: Dennis de Jong (A8-0002/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - ECON komiteja - Referents: Philippe Lamberts (A8-0008/2017).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par adopcijas pārrobežu aspektiem (2015/2086(INL)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016).

- Ziņojums par integrētu pieeju politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (2016/2143(INI)) - CULT komiteja - Referents: Hannu Takkula (A8-0381/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Helmut Scholz (A8-0382/2016).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses (2016/2231(INI)) - AFET komiteja - Referents: Helmut Scholz (A8-0383/2016).

- Ziņojums par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu (2014/2249(INI)) - AFCO komiteja - Referentes: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK, īstenošanu (2015/2327(INI)) - CULT komiteja - Referents: Milan Zver (A8-0389/2016).

- Ziņojuma projekts par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām (2014/2248(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un par to, ka tiek atcelta Regula (ES) Nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Péter Niedermüller (A8-0392/2016).


11. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada 1. un 2. februāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 598.387/OJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Uzstājās Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson un Nikolay Barekov.

Trešdiena

Sēdes vadītājs, saņēmis politisko grupu piekrišanu, ierosināja šādus grozījumus:

- kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par ceļošanas ierobežojumiem pēc ASV prezidenta rīkojumiem;

- kā trešo punktu darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par migrācijas pārvaldību Vidusjūras centrālās daļas maršrutā;

- debates par bioloģiskajiem zema riska pesticīdiem pārcelt uz februāra otro sesiju.

Parlaments pieņēma minētos ierosinājumus, un tādējādi sēdes ilgums tika pagarināts līdz plkst. 24.00.

ENF grupas pieprasījums kā otro punktu darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par ES INTCEN (EĀDD analīzes centrs) slepenajām darbībām.

Uzstājās Georg Mayer ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Ceturtdiena

PPE un ALDE grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Komisijas paziņojumu par demokrātiju un tiesiskumu Rumānijā.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā un Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, atbalstot šo pieprasījumu un pieprasot LIBE komitejai rīkot debates par minēto jautājumu un nosūtīt uz Rumāniju faktu vākšanas misiju.

Parlaments apstiprināja pieprasījumus.

Tādējādi balsošana nākamajā dienā sāksies plkst. 11.30 nevis plkst. 11.00.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Rebecca Harms.


12. Ceļošanas ierobežojumi pēc ASV prezidenta rīkojumiem (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ceļošanas ierobežojumi pēc ASV prezidenta rīkojumiem (2017/2546(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā un Syed Kamall ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, lai prasītu viņam izrādīt cieņu), Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Bill Etheridge, norādot uz Reglamentā paredzēto kārtību, un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


13. Enerģētikas savienības stāvoklis (debates)

Komisijas paziņojums: Enerģētikas savienības stāvoklis (2017/2523(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe un Bendt Bendtsen.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo un Zigmantas Balčytis.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.


14. Migrācijas pārvaldība Vidusjūras centrālās daļas maršrutā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Migrācijas pārvaldība Vidusjūras centrālās daļas maršrutā (2017/2747(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Kristina Winberg par procedūras jautājumu (sēdes vadītājs, konstatējot, ka netiek runāts par procedūras jautājumu, pārtrauca runātāju), Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer un Alessandra Mussolini.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.


15. Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Dienvidsudānā (2016/2509(RSP)).

Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill un Joachim Zeller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.


16. Tiesiskuma krīze Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Tiesiskuma krīze Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2016/2510(RSP)).

Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda un Pier Antonio Panzeri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā - par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset un Pavel Telička ALDE grupas vārdā - par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā - par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā - par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā - par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā - par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet un Paul Rübig PPE grupas vārdā - par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2017. protokola 7.6. punkts.


17. Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (debates)

Komisijas paziņojums: Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (2017/2524(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld un Viorica Dăncilă.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


18. Divpusējo aizsargpasākumu klauzula un stabilizācijas mehānisms banāniem ES un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīgumā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016).

Marielle de Sarnez iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa un Cláudia Monteiro de Aguiar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström un Marielle de Sarnez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2017. protokola 7.3. punkts.


19. Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0377/2016).

Linnéa Engström iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano un Jarosław Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella un Linnéa Engström.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2017. protokola 7.4. punkts.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks


20. "Erasmus+" īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK, īstenošanu [2015/2327(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Milan Zver (A8-0389/2016).

Milan Zver iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Krystyna Łybacka S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Eva Maydell, Julie Ward un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini un Victor Negrescu.

Uzstājās Tibor Navracsics un Milan Zver.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2017. protokola 7.7. punkts.


21. Integrēta pieeja politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (īss izklāsts)

Ziņojums par integrētu pieeju politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte [2016/2143(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Hannu Takkula (A8-0381/2016).

Hannu Takkula iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta un Nicola Caputo.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2.2.2017. protokola 7.1. punkts.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský un Jiří Pospíšil.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 598.387/OJME).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Juridisks paziņojums - Privātuma politika