Index 
Notulen
PDF 246kWORD 74k
Woensdag 1 februari 2017 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Onderzoek geloofsbrieven
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Kredietoverschrijvingen
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Reisbeperkingen ingevolge de uitvoeringsbevelen van de Amerikaanse president (debat)
 13.Stand van zaken rond de energie-unie (debat)
 14.Het beheer van de migratie langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied (debat)
 15.De situatie in Zuid-Sudan (debat)
 16.Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (debat)
 17.Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (debat)
 18.Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I (debat)
 19.Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***I (debat)
 20.Uitvoering Erasmus + (debat)
 21.Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


EUROPEES PARLEMENT

ZITTING 2016 - 2017

Vergaderingen van 1 en 2 februari 2017

BRUSSEL

NOTULEN

WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Andi Cristea heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 19 januari 2017 aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


3. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI, besluit het Parlement de mandaten van John Procter en Jordi Solé geldig te verklaren met ingang van 17 november 2016 en 3 januari 2017 respectievelijk.


4. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-, ALDE-, GUE/NGL-, Verts/ALE- en de ENF-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie CONT: Hannu Takkula in plaats van Michael Theurer

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Francesc Gambús in plaats van Esteban González Pons

Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland: Anneli Jäätteenmäki in plaats van Nils Torvalds

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki in plaats van Nils Torvalds

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije: Jordi Solé

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Julia Reda in plaats van Max Andersson

Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector: Mireille D'Ornano in plaats van Jean-François Jalkh


5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter geeft kennis van het besluit van de bevoegde commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Rapporteur : Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2 van het Reglement, moeten de verzoeken voor het in stemming brengen van het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, worden ingediend voor het einde van de dag van morgen, donderdag 2 februari 2017.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


6. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27 en 179 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 40/2016 van de Europese Commissie - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving V/AB-01/C/17 van de Rekenkamer.


7. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van juli 2016, oktober I en oktober II 2016 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot correctie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie van 4 oktober 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de indeling in prestatieklassen met betrekking tot vorstresistentie van keramische pannen die onder EN 1304 vallen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 januari 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageIII bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 januari 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: INTA


9. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft alternatieve methoden voor de verwerking van bepaalde uitgesmolten vetten (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - termijn : 25 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de indicatieve lijsten van elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de voorbereiding van mariene strategieën (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - termijn : 20 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden inzake de goede milieutoestand van mariene wateren en specificaties en gestandaardiseerde methoden voor monitoring en beoordeling, en tot intrekking van Besluit 2010/477/EU (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - termijn : 20 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat de methoden voor de bepaling van het gehalte aan dioxinen en polychloorbifenylen betreft (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - termijn : 19 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan machineafwasmiddelen (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - termijn : 24 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan handafwasmiddelen (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - termijn : 24 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan schoonmaakproducten voor harde oppervlakken (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - termijn : 24 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan detergentia voor vaatwasmachines voor industrieel en institutioneel gebruik (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - termijn : 24 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan wasmiddelen voor industrieel en institutioneel gebruik (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - termijn : 26 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan wasmiddelen (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - termijn : 24 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenpyroximaat, triadimenol en triadimefon in of op bepaalde producten (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - termijn : 20 maart 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - termijn : 24 maart 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, daminozide en tolylfluanide in of op bepaalde producten (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - termijn : 19 maart 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van clothianidine en thiamethoxam in of op bepaalde producten betreft (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - termijn : 25 maart 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat de definities van vismeel en visolie betreft (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - termijn : 21 april 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 01/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))

Overeenkomstig artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))

Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Nederland – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AFCO, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, ITRE, JURI

2) van de parlementaire commissies, de verslagen

- Verslag inzake controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (2015/2319(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Verslag inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over grensoverschrijdende aspecten van adopties (2015/2086(INL)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Verslag over een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (2016/2143(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Verslag over een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds (2016/2231(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Verslag inzake de verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon (2014/2249(INI)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (2015/2327(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Verslag over mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het huidige institutionele bestel van de Europese Unie (2014/2248(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van 1 en 2 februari 2017 (PE 598.387/OJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Het woord wordt gevoerd door Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson en Nikolay Barekov.

Woensdag

Met instemming van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

- Inschrijving als eerste punt op de agenda van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reisbeperkingen ingevolge de uitvoeringsbevelen van de Amerikaanse president;

- Inschrijving als derde punt op de agenda van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het beheer van de migratie langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied;

- Uitstel tot de vergaderperiode van februari II van het debat over biologische pesticiden met een laag risico.

Het Parlement keurt deze voorstellen goed en de vergadering wordt bijgevolg verlengd tot 24 uur.

Verzoek van de ENF-Fractie om inschrijving als tweede punt op de agenda van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de geheime activiteiten van IntCen (Centrum voor de analyse van inlichtingen van de EDEO).

Het woord wordt gevoerd door Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de PPE- en de ALDE-Fractie om inschrijving als eerste punt op de agenda van een verklaring van de Commissie over democratie en rechtvaardigheid in Roemenië.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, en Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelichten, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die zich hierbij aansluit en overigens vraagt dat de Commissie LIBE een debat over de kwestie houdt en een onderzoeksmissie naar Roemenië stuurt.

Het Parlement willigt de verzoeken in.

De stemmingen zullen bijgevolg morgen om 11:30 uur beginnen in plaats van om 11 uur.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms.


12. Reisbeperkingen ingevolge de uitvoeringsbevelen van de Amerikaanse president (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Reisbeperkingen ingevolge de uitvoeringsbevelen van de Amerikaanse president (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, en Syed Kamall, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, (de Voorzitter onderbreekt de spreker met een verzoek om respectvol te zijn), Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Bill Etheridge, om te wijzen op het Reglement, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


13. Stand van zaken rond de energie-unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Stand van zaken rond de energie-unie (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe en Bendt Bendtsen.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo en Zigmantas Balčytis.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.


14. Het beheer van de migratie langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Het beheer van de migratie langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Kristina Winberg, voor een punt van orde (de Voorzitter stelt vast dat het niet om een punt van orde gaat en onderbreekt de spreker), Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Jane Collins, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer en Alessandra Mussolini.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.


15. De situatie in Zuid-Sudan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Zuid-Sudan (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill en Joachim Zeller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.


16. Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de crisis van de rechtsstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet en Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, over de crisis van de rechtsstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 2.2.2017.


17. Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (debat)

Verklaring van de Commissie: Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Constance Le Grip, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld en Viorica Dăncilă.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


18. Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa en Cláudia Monteiro de Aguiar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Marielle de Sarnez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 2.2.2017.


19. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Linnéa Engström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 2.2.2017.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter


20. Uitvoering Erasmus + (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG [2015/2327(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Krystyna Łybacka, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Eva Maydell, Julie Ward en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Milan Zver.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 2.2.2017.


21. Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (korte presentatie)

Verslag over een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit [2016/2143(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 2.2.2017.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský en Jiří Pospíšil.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 598.387/OJME).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Juridische mededeling - Privacybeleid