Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 74k
Środa, 1 lutego 2017 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Weryfikacja mandatów
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Przesunięcie środków
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Ograniczenia w podróżowaniu w następstwie dekretów podpisanych przez prezydenta USA (debata)
 13.Stan unii energetycznej (debata)
 14.Zarządzanie migracją wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego (debata)
 15.Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
 16.Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (debata)
 17.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)
 18.Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru ***I (debata)
 19.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***I (debata)
 20.Wdrażanie programu Erasmus + (debata)
 21.Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2016 - 2017

Posiedzenia z dni 1 i 2 lutego 2017 r.

BRUKSELA

PROTOKÓŁ

ŚRODA 1 LUTEGO 2017 R.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.05.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Andi Cristea był obecny na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r., lecz jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


3. Weryfikacja mandatów

Na podstawie wniosku komisji JURI Parlament postanowił stwierdzić ważność mandatu Johna Proctera ze skutkiem od dnia 17 listopada 2016 r. i mandatu Jordiego Solé ze skutkiem od dnia 3 stycznia 2017 r.


4. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE i ENF, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja CONT: Hannu Takkula w miejsce Michaela Theurera

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Francesc Gambús w miejsce Estebana Gonzáleza Ponsa

Delegacja do spraw Stosunków z Białorusią: Anneli Jäätteenmäki w miejsce Nilsa Torvaldsa

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki w miejsce Nilsa Torvaldsa

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja: Jordi Solé

Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową: Julia Reda w miejsce Maxa Anderssona

Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym: Mireille D'Ornano w miejsce Jeana-François Jalkha


5. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował o decyzji właściwej komisji dotyczącej przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu termin składania wniosków o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych upływa z końcem dnia jutrzejszego, tj. czwartku 2 lutego 2017 r.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie zostanie złożony żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


6. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 i 179 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 40/2016 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń co do przesunięcia środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-01/C/17.


7. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji lipcowej 2016 r. oraz pierwszej i drugiej sesji październikowej 2016 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251 z dnia 4 października 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 stycznia 2017 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie klasyfikacji mrozoodporności dachówek ceramicznych w ramach normy EN 1304 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 stycznia 2017 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 stycznia 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA


9. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do alternatywnej metody przetwarzania niektórych tłuszczów wytopionych (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - termin: 25 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - termin: 20 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania oraz uchylająca decyzję 2010/477/UE (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - termin: 20 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod oznaczania poziomów dioksyn i polichlorowanych bifenyli (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - termin: 19 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do zmywarek (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - termin: 24 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - termin: 24 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - termin: 24 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - termin: 24 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - termin: 26 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - termin: 24 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenpiroksymatu, triadimenolu i triadimefonu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - termin: 20 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bitertanolu, chlormekwatu i tebufenpiradu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - termin: 24 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazatu, daminozydu i tolilfluanidu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - termin: 19 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlotianidyny i tiametoksamu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - termin: 25 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do definicji mączki rybnej i oleju z ryb (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - termin: 21 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2017 – Sekcja III – Komisja (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 2016/0404(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 2016/0402(COD))
Zgodnie z przepisami art. 304 i 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 2016/0403(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Niderlandy – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 2017/2014(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 2017/0013(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 2016/0406(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 2016/0361(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO, JURI

- Wniosek dotyczacy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniająca dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 2016/0362(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL, ITRE, JURI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji (2015/2319(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznych aspektów adopcji (2015/2086(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki w dziedzinie sportu: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (2016/2143(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Mongolią (2016/2231(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Sprawozdanie w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (2014/2249(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawcy: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+ ”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (2015/2327(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Sprawozdanie w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (2014/2248(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w dniach 1 i 2 lutego 2017 r. (PE 598.387/OJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Głos zabrali: Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson i Nikolay Barekov.

Środa

Za zgodą grup politycznych Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

- Wpisanie jako pierwszego punktu porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie ograniczeń w podróżowaniu w następstwie dekretów podpisanych przez prezydenta USA;

- Wpisanie jako trzeciego punktu porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zarządzania migracją wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego;

- Przełożenie na drugą sesję lutową debaty na temat biologicznych pestycydów niskiego ryzyka.

Parlament przyjął te propozycje, w związku z czym posiedzenie zostało przedłużone do godz. 0.00.

Wniosek grupy ENF o wpisanie jako drugiego punktu porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie tajnych działań INTCEN (centrum analiz ESDZ).

Głos zabrał Georg Mayer w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Wniosek grup PPE i ALDE o wpisanie jako pierwszego punktu porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie demokracji i sprawiedliwości w Rumunii.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE i Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, którzy uzasadnili wniosek, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która przyłączyła się do wniosku, a także wystąpiła o zorganizowanie debaty na ten temat w komisji LIBE oraz o przeprowadzenie misji informacyjnej w Rumunii.

Parlament przyjął wnioski.

W związku z powyższym głosowania w dniu jutrzejszym rozpoczną się o godz. 11.30 zamiast o 11.00.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrała Rebecca Harms.


12. Ograniczenia w podróżowaniu w następstwie dekretów podpisanych przez prezydenta USA (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Ograniczenia w podróżowaniu w następstwie dekretów podpisanych przez prezydenta USA (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D i Syed Kamall w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD (Przewodniczący przerwał mówcy, prosząc o przestrzeganie zasad dobrego wychowania), Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Bill Etheridge w sprawie przestrzegania Regulaminu i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


13. Stan unii energetycznej (debata)

Oświadczenie Komisji: Stan unii energetycznej (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe i Bendt Bendtsen.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo i Zigmantas Balčytis.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.


14. Zarządzanie migracją wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zarządzanie migracją wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Kristina Winberg z wnioskiem proceduralnym (Przewodniczący, stwierdziwszy, że nie chodzi o wniosek proceduralny, przerwał mówczyni), Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer i Alessandra Mussolini.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios i Nicola Caputo.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Sudanie Południowym (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.


16. Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos i Merja Kyllönen, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D, w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD, w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet i Paul Rübig, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 2.2.2017.


17. Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)

Oświadczenie Komisji: Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Constance Le Grip w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld i Viorica Dăncilă.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


18. Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony [COM(2015)0220 - C8-0131/2015- 2015/0112(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa i Cláudia Monteiro de Aguiar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Marielle de Sarnez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 2.2.2017.


19. Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015- 2015/0289(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Linnéa Engström.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 2.2.2017.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący


20. Wdrażanie programu Erasmus + (debata)

Sprawozdanie z wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+” : unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE [2015/2327(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Krystyna Łybacka w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Eva Maydell, Julie Ward i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Milan Zver.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 2.2.2017.


21. Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość [2016/2143(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta i Nicola Caputo.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 2.2.2017.


22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský i Jiří Pospíšil.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 598.387/OJME).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.45.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności