Kazalo 
Zapisnik
PDF 236kWORD 74k
Sreda, 1. februar 2017 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 4.Sestava odborov in delegacij
 5.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 6.Prerazporeditev sredstev
 7.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 8.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 9.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 10.Predložitev dokumentov
 11.Razpored dela
 12.Omejitve potovanj zaradi izvršilnih odredb predsednika ZDA (razprava)
 13.Stanje energetske unije (razprava)
 14.Upravljanje migracij na osrednji sredozemski poti (razprava)
 15.Razmere v Južnem Sudanu (razprava)
 16.Kriza pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (razprava)
 17.Ničelna toleranca do pohabljanja ženskih spolnih organov (razprava)
 18.Dvostranska zaščitna klavzula in stabilizacijski mehanizem za banane iz Trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I (razprava)
 19.Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***I (razprava)
 20.Izvajanje programa Erasmus+ (razprava)
 21.Celovit pristop k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2016 - 2017

Seji: 1. februarja in 2. februarja 2017

BRUSELJ

ZAPISNIK

SREDA, 1. FEBRUAR 2017

PREDSEDSTVO:Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Andi Cristea je bil navzoč na seji 19. januarja 2017, vendar njegovega imena ni na seznamu navzočih.


3. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Parlament je na predlog odbora JURI sklenil potrditi mandata Johna Procterja z začetkom veljavnosti 17. novembra 2016 in Jordija Soléja z začetkom veljavnosti 3. januarja 2017.


4. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupin PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE in ENF je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

odbor CONT: Hannu Takkula namesto Michaela Theurerja

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Francesc Gambús namesto Estebana Gonzáleza Ponsa

Delegacija za odnose z Belorusijo: Anneli Jäätteenmäki namesto Nilsa Torvaldsa

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki namesto Nilsa Torvaldsa

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija: Jordi Solé

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Julia Reda namesto Maxa Anderssona

Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju: Mireille D'Ornano namesto Jean-Françoisa Jalkha


5. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je najavil, da bo pristojni odbor v skladu s prvim odstavkom člena 69c Poslovnika začel medinstitucionalna pogajanja:

- Odbor ECON, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Poročevalec: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Zahteve za glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je treba v skladu z drugim odstavkom člena 69c Poslovnika vložiti do konca jutrišnjega dne, 2. februarja 2017.

Če Parlament ne prejme zahteve za glasovanje o sklepu začetku pogajanj, se lahko pogajanja začnejo kadar koli po preteku tega obdobja.


6. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členoma 27 in 179 finančne uredbe sklenil odobriti prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 40/2016 - oddelek III – Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropskega računskega sodišča V/AB-01/C/17.


7. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem julija 2016 ter med prvim in drugim delnim zasedanjem oktobra 2016, so na voljo na spletišču Europarl.


8. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 20. januarja 2017

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o razvrščanju lastnosti opečnih strešnikov v okviru standarda EN 1304 glede odpornosti proti zmrzovanju v skladu z Uredbo(EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 27. januarja 2017

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. januarja 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

Posredovano pristojnemu odboru: INTA


9. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede alternativne metode za predelavo nekaterih topljenih maščob (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - rok: 25. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru : ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - rok: 20. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - rok: 20. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 152/2009 glede metod za določanje vsebnosti dioksinov in polikloriranih bifenilov (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - rok: 19. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za strojno pomivanje posode (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - rok: 24. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za ročno pomivanje posode (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - rok: 24. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklepa Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje čistilom za čiščenje trdih površin (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - rok: 24. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za strojno pomivanje posode za uporabo v industriji in ustanovah (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - rok: 24. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklepa Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo za uporabo v industrijskem in institucionalnem sektorju (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - rok: 26. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za perilo (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - rok: 24. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za fenpiroksimat, triadimenol in triadimefon v ali na nekaterih proizvodih (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - rok: 20. marec 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bitertanol, klormekvat in tebufenpirad v ali na nekaterih proizvodih (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - rok: 24. marec 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, daminozid in tolilfluanid v ali na nekaterih proizvodih (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - rok: 19. marec 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klotianidin in tiametoksam v ali na nekaterih proizvodih (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - rok: 25. marec 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede opredelitev pojmov ribje moke in ribjega olja (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - rok: 21. april 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


10. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 01/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba...[uredba o evropski storitveni e-izkaznici] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami členov 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

AFCO, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive98/26/ES, Direktive2002/47/ES, Direktive2012/30/EU, Direktive2011/35/EU, Direktive2005/56/ES, Direktive2004/25/ES in Direktive2007/36/ES (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

EMPL, ITRE, JURI

2) od parlamentarnih odborov, poročila

- Poročilo o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije (2015/2319(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Poročilo s priporočili Komisiji o čezmejnih vidikih posvojitev (2015/2086(INL)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Poročilo o celovitem pristopu k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost (2016/2143(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani (2016/2231(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Poročilo o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (2014/2249(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalca: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (2015/2327(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Poročilo o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije (2014/2248(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje 1. in 2. februarja 2017 (PE 598.387/OJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Govorili so Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Notis Marias, Ana Gomes, Janice Atkinson in Nikolay Barekov.

Predsednik je s soglasjem političnih skupin predlagal naslednje spremembe:

- Kot prva točka se na dnevni red uvrsti izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o omejitvi potovanj zaradi izvršilnih odredb predsednika ZDA;

- Kot tretja točka se na dnevni red uvrsti izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o upravljanju migracij na osrednji sredozemski poti;

- Razprava o bioloških pesticidih z majhnim tveganjem je bila preložena na drugo februarsko delno zasedanje.

Parlament je sprejel navedene predloge in zaradi tega podaljšal sejo do 24:00.

Zahteva skupine ENF, da se kot druga točka na dnevni red uvrsti izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o skrivnih dejavnostih IntCen (center za analizo ESZD).

Govoril je Georg Mayer v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Zahteva skupin PPE in ALDE, da se kot prva točka na dnevni red uvrsti izjava Komisije o demokraciji in pravičnosti v Romuniji.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, in Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, ki sta obrazložila zahtevo, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki se je pridružila zahtevi ter odbor LIBE pozvala, naj organizira razpravo o tem vprašanju in v Romunijo napoti misijo za ugotavljanje dejstev.

Parlament je odobril zahtevo.

Jutrišnje glasovanje je zaradi tega z 11:00 preloženo na 11:30.

S tem je bil določen razpored dela.

Govorila je Rebecca Harms.


12. Omejitve potovanj zaradi izvršilnih odredb predsednika ZDA (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Omejitve potovanj zaradi izvršilnih odredb predsednika ZDA (2017/2546(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, in Syed Kamall v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, (predsednik je prekinil govornika in ga opomnil, naj bo spoštljiv), Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Bill Etheridge, ki je podal vprašanje glede pravilnosti postopka, in Konstantinos Papadakis, samostojni poslanec.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


13. Stanje energetske unije (razprava)

Izjava Komisije: Stanje energetske unije (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Dan Nica v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe in Bendt Bendtsen.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo in Zigmantas Balčytis.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.


14. Upravljanje migracij na osrednji sredozemski poti (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Upravljanje migracij na osrednji sredozemski poti (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Kristina Winberg, o postopkovnem vprašanju (predsednik je ugotovil, da ne gre za postopkovno vprašanje in jo prekinil), Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Jane Collins v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer in Alessandra Mussolini.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios in Nicola Caputo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.


15. Razmere v Južnem Sudanu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Južnem Sudanu (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill in Joachim Zeller.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.


16. Kriza pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kriza pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda in Pier Antonio Panzeri.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Neven Mimica.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski in Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR, o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset in Pavel Telička, v imenu skupine ALDE, o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos in Merja Kyllönen, v imenu skupine GUE/NGL, o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser in Cécile Kashetu Kyenge, v imenu skupine S&D, o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Piernicola Pedicini, v imenu skupine EFDD, o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE, o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet in Paul Rübig, v imenu skupine PPE, o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 2.2.2017.


17. Ničelna toleranca do pohabljanja ženskih spolnih organov (razprava)

Izjava Komisije: Ničelna toleranca do pohabljanja ženskih spolnih organov (2017/2524(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Constance Le Grip v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld in Viorica Dăncilă.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


18. Dvostranska zaščitna klavzula in stabilizacijski mehanizem za banane iz Trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Marielle de Sarnez je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa in Cláudia Monteiro de Aguiar.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorili sta Cecilia Malmström in Marielle de Sarnez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 2.2.2017.


19. Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Linnéa Engström je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano in Jarosław Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila sta Karmenu Vella in Linnéa Engström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 2.2.2017.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik


20. Izvajanje programa Erasmus+ (razprava)

Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES [2015/2327(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0389/2016)

Milan Zver je predstavil poročilo.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Krystyna Łybacka v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Eva Maydell, Julie Ward in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini in Victor Negrescu.

Govorila sta Tibor Navracsics in Milan Zver.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 2.2.2017.


21. Celovit pristop k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost (kratka predstavitev)

Poročilo o celovitem pristopu k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost [2016/2143(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Hannu Takkula je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta in Nicola Caputo.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 2.2.2017.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský in Jiří Pospíšil.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 598.387/OJME).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov